Es­teet­tö­myys

Toimivaksi rakennettu ympäristö hyödyttää kaikkia. Monelle esteettömyys on välttämättömyys, joten myös yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi näkövammaisten tarpeisiin tarvitaan.
Valkoinen keppi, joka seuraa maassa olevaa kohomerkintää, sekä takana näkyvä jalka.

Tässä osiossa

Toimiva ja monimuotoinen rakennettu ympäristö hyödyttää meitä kaikkia: ratkaisut, jotka palvelevat vammaisia henkilöitä, palvelevat yhtä lailla myös muita, kuten vanhuksia, lapsiperheitä ja vieraskielisiä ihmisiä. On kuitenkin muistettava, että monelle esteettömyys on välttämättömyys, ja että yksilöllisiä ratkaisuja tullaan aina tarvitsemaan yleispätevien rinnalla, erityisesti asunnoissa.

Näkövam­mais­ten tar­pee­t voi­daan huo­mioi­da ra­ken­ne­tus­sa ympäristössä mo­nin ta­voin. Eri­lai­set oh­jaus­lis­tat tai laa­toi­tuk­set hel­pot­ta­vat kul­ke­mis­ta niin sisällä kuin ul­ko­na. Kylt­tien oi­kean­lai­nen si­joit­te­lu ja väri­tys ovat myös tärkeitä huo­mioi­ta­via asioi­ta sa­moin kuin por­tai­den, ovien tai vaik­ka nau­la­koi­den si­joit­te­lu­kin. Pyörätei­den reu­nus­ki­vet, his­sien pai­nik­kei­den mer­kit­se­mi­nen ja ääni­ma­ja­koi­den käyttö kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti myös es­teettömän ympäristön to­teut­ta­mi­seen.

Es­teettömyys liit­tyy myös eri­lai­siin lait­tei­siin. Lai­te voi ol­la ko­din­ko­ne tai vaik­ka­pa jul­ki­sis­ta ti­lois­ta löytyvä au­to­maat­ti. Kun pai­nik­kei­den muo­dot ja mer­kinnät, lait­tei­den si­joit­te­lu, värien käyttö ja mah­dol­li­set ääni­pa­laut­teet suun­ni­tel­laan es­teettömyys­pe­riaat­tei­ta nou­dat­taen, tu­lee lait­teis­ta ko­ke­muk­sen mu­kaan kai­kil­le käyttäjil­le pa­rem­pia ja help­pokäyttöisem­piä.


Rakennettu ympäristö ja liikenne

Näkövammaiselle liikkujalle tärkeintä on ymmärrettävän ja oikea-aikaisen informaation saaminen ympäristöstä: missä esimerkiksi kulkee turvallinen kävelyreitti, mistä tunnistaa suojatien paikan tai rakennuksen sisäänkäynnin, mistä tietää milloin voi ylittää kadun, miten tunnistaa oikea painike hississä.

Osa heikkonäköisistä ihmisistä selviytyy näönjäänteensä avulla, kunhan ympäristön valaistus ja nähtävien kohteiden kontrastit ovat yksilön kannalta oikeat tai käytössä on tilanteeseen sopiva näkemistä helpottava apuväline.

Sokeiden ja liikkumisnäköä vailla olevien osalta ympäristön visuaalisen informaation on oltava saatavissa kuulo- tai tuntoaistin avulla. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa muun muassa koho-opasteita, pistekirjoitusta, ohjaavia materiaaleja ja ääniopasteita – toisin sanoen moniaistista ympäristöä.

Esteetön rakennettu ympäristö ei vielä yksin takaa, että kaikki voisivat liikkua itsenäisesti. Näkövammaisille henkilöille esteettömyys on hyvin yksilöllinen asia, kuten näkövammakin. Esteettömän toimintaympäristön lisäksi tarvitaan muun muassa liikkumistaidon harjoittelua, toimivia kuljetuspalveluja, avustajaa.

Toimiva, selkeä ja moniaistinen ympäristö tarjoaa kuitenkin hyvän alustan, käyttöliittymän, itsenäiseen elämään!


Lue lisää

Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen videot

Lisätietoa muualla verkossa


Kysy lisää

Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija neuvoo mielellään. Kysy opasteista, materiaaleista ja ylipäätään esteettömyydestä:

Juha Sylberg
p. 09 3960 4020
juha.sylberg@nkl.fi


Sivu päivitetty