Lapsen kou­lun­käyn­ti

Näkövammainen lapsi saa koulupolkunsa varrelle monenlaista tukea.
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Suurin osa näkövammaisista oppilaista käy koulua kotikunnassaan. Suomessa on kaksi näkövammaisten koulua: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva ja ruotsinkielinen Skilla Helsingissä.

Lähikoulu

Lähtökohtana on, että näkövammaisen oppilaan opetus ja riittävät tukitoimet järjestetään lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä. Myös muita vaihtoehtoja tulee miettiä, jos se on oppilaan edun mukaista.

Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tällainen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on tehty monille näkövammaisille oppilaille, ja se tehdään yleensä ennen esiopetuksen alkua.

Kun pidennetyssä oppivelvollisuudessa oleva oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa, luokkakoko saa olla enintään 20 oppilasta.

Esiopetus

Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, esiopetus voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

  1. Lapsi voi osallistua 5-vuotiaana varhennettuun esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksesta, ja lapsi siirtyy peruskoulun 1. luokalle 7-vuotiaana.
  2. Lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana. Ensimmäinen vuosi on oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka jälkeen lapsi siirtyy peruskoulun 1. luokalle.
  3. Lapsen perusopetuksen aloittamista lykätään siten, että hän aloittaa perusopetuksen 1. luokan 8-vuotiaana. Tätä ennen hän osallistuu kaksi vuotta esiopetukseen.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuslaissa oppilaalle annettava tuki on jaettu kolmeen portaaseen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki tarkoittaa kodin ja koulun yhteistyötä, opiskelun ohjausta, tukiopetusta, oppimissuunnitelman käyttöä, oppilashuoltoa ja koulun kerhotoimintaa. Sen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppimisen esteitä sekä vähentää tarvetta erityiseen tukeen.

Tehostettu tuki

Tavoitteena on tukea oppimista ja kasvua sekä ehkäistä oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kehitykseen liittyviä ongelmia sekä syrjäytymistä. Tehostettu tuki on tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Tuen toteuttamista varten opetuksen järjestäjän tulee vahvistaa oppilaalle oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, ja sen tulee perustua mahdollisimman pitkälle opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiseen suunnitteluun.

Erityinen tuki

Erityistä tukea järjestetään, ellei tehostetulla tuella voida tukea oppilasta riittävästi. Tuen muotoja ovat erityisopetus sekä esi- ja perusopetuksessa käytettävät opetukselliset ja oppilashuollolliset tukitoimet.

Erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä, mutta se voidaan järjestää myös erityisluokassa tai -koulussa. Erityisestä tuesta tehdään kirjallinen päätös, johon on oikeus hakea muutosta. Koska erityinen tuki ajatellaan määräaikaiseksi, päätöstä tarkistetaan aina 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa. Oppilaan tarpeen mukaan päätöstä tulee tarkistaa joustavasti myös muulloin.

Erityisen tuen päätöksessä päätetään, annetaanko oppilaalle opetusta yleisopetuksen vai kokonaan tai osittain erityisopetuksen ryhmässä. Lisäksi siinä päätetään oppilaan tarvitsemista riittävistä tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muusta opetuksen ja oppimisen kannalta oleellisesta tuesta. Myös mahdollinen oppiaineiden yksilöllistäminen on päätettävä erityisen tuen päätöksessä.

Erityinen tuki ilman tehostetun tuen vaihetta

Jos oppilaan vamman, sairauden, kehityksen viivästymän, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn perusteella on selvää, että oppilas tarvitsee erityistä tukea, voidaan erityisen tuen päätös tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista tai niiden aikana. Tällöinkin erityisen tuen päätös tulee tarkistaa ainakin 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa. Muutoin erityisen tuen päätöstä on arvioitava ja tarkistettava tarpeen mukaan.

Jos näkövammaisella oppilaalla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, hänelle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös oppilaalle, joka ei ole pidennetyssä oppivelvollisuudessa.

Näkövammaisten oppilaiden tuen tarpeet vaihtelevat. Tämän vuoksi jokaisen tuen tarve ja aste on tarkasteltava yksilöllisesti.

Tukitoimet

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterilla- Ulkoinen linkki on lakisääteinen velvollisuus tukea integroidusti opiskelevia näkövammaisia oppilaita. Se tarjoaa opettajien ja avustajien koulutusta, tilapäisen opetuksen jaksoja, alueellista ohjaustoimintaa ja pppimateriaalipalveluja. Tutustu Valterin palveluin näkövammaisille oppilaille- Ulkoinen linkki.

Celia-kirjaston Celianetistä- Ulkoinen linkki voit tilata äänitteenä tai muussa näkövammaiselle oppilaalle saavutettavassa muodossa peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjoja.

Ko­ke­mus­päi­vä nä­kö­vam­mai­suu­des­ta kouluille

Erilainen kou­lu­päi­vä on näkövammaisten nuorten kehittämä materiaalipaketti, joka tarjoaa tietoa näkövammaisuudesta ja auttaa käsittelemään erilaisuuden kohtaamista koululuokassa.


Sivu päivitetty