Toi­meen­tu­lo­tu­ki ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 5/2020

Näkövammaisten liiton Oikeuksienvalvonnan toukokuun 2020 tiedote.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Se on viimesijainen etuus ja tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.  Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea.

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Jos sinulla on erityisiä menoja, joita Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Sen perusosa vuonna 2020 on yksin elävälle 502,21 euroa/kk. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:

  • asumismenot (esim. vuokra, vastike, omakotitalon hoitomenot, taloussähkö ja kotivakuutus)
  • välttämättömät muuttokustannukset ja vuokravakuudet
  • muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot (esim. terveyskeskuksen asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet. Silmälaseihin pyydä tarvittaessa etukäteen maksusitoumus.)
  • lasten kunnallisen päivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
  • lapsen tapaamisesta etävanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollon vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen
  • välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Kun huomioitavat menot ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat tulot ja varat, syntyy oikeus perustoimeentulotukeen. Mahdollisuuden perustoimeentulotukeen voi arvioida toimeentulotukilaskurilla- Ulkoinen linkki.

Perustoimeentulotuki myönnetään yleensä 1–2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa. Jos tuloissasi ja elämäntilanteessasi ei ole luvassa muutoksia, voit hakea tukea kerralla useammalle kuukaudelle.

Muuttokustannukset ja vuokravakuudet perustoimeentulotukena

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea muuttoon liittyviin välttämättömiin menoihin. Kela hyväksyy muutot vain tietyistä syistä, lisää tietoa tästä löytyy Kelan verkkosivuilta- Ulkoinen linkki. Voit saada tukea muuttokuorman kuljetukseen, kun hoidat muuton itse.  Muuttoraha on 120 tai 180 euron suuruinen ja sen suuruus riippuu muuttomatkan pituudesta ja perheen koosta. Erityistilanteissa, esimerkiksi terveydellisin perustein, Kela voi antaa maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön. Jos olet muuttamassa, ole hyvissä ajoin ennen muuttoa yhteydessä Kelaan.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Vuokravakuus annetaan yleensä maksusitoumuksena vuokranantajallesi.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksen. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää:

  • asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta ja usein se liittyy sosiaalityöhön. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta verkossa tai lomakkeella (TO1). Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Jos tarvitset toimeentulotukea kiireellisesti, ole yhteydessä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207.

Jos sinulla on erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela siirtää pyynnöstäsi hakemuksen kuntaan, jos hakemukseen sisältyy muita kuin perustoimeentulotuessa huomioitavia menoeriä.

Lähteet


Sivu päivitetty