Liik­ku­mi­ses­tei­sen py­sä­köin­ti­tun­nus ja näkövamma

Esitämme, että sana "vika" poistetaan sanojen "sairaus" ja "vamma" synonyymeista pykälätekstistä ja perustelumuistiosta.

Näkövammaisten liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä.

Myöntämiskriteerit

Asetusluonnoksen 1 §:n 2 kohdan mukaan tieliikennelain (729/2018) 190 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vammana pidetään näkövammaa, jossa näöntarkkuus voidaan paremmassa silmässä arvioida enintään arvoon 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään työtapaturma- ja ammattitautilain 83 §:n haittaluokan 17 mukainen. Näkövammaisten osalta myöntämiskriteerit säilyvät entisellään eikä Näkövammaisten liitolla ole asiaan huomauttamista.

Käytetyistä käsitteistä

Asetusluonnoksen 1 §:n mukaan tieliikennelain 190 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vammana pidetään: 1) sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä itsenäisesti liikkumasta ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen on arvioitu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 83 §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11.

YK:n vammaisyleissopimuksen lähtökohtana vammaisuuden määrittelyssä on, että vammaisuus on ensi sijassa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen rajapintaan sijoittuva ilmiö, ei yksilön vika. Vikaa voidaan pitää vanhentuneena terminä, jonka käyttö ei ole nykyisin toivottavaa.

Näkövammaisten liitto esittää, että sana vika poistetaan perustelumuistiosta ja pykälätekstistä. Muutoksen jälkeen tekstissä ovat sanat sairaus ja vamma.

Näkövammaisten liitto ry
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty