Asia­kas­tur­val­li­suus vaarantuu, jos tak­sin­kul­jet­ta­jil­ta ei vaadita pai­kal­lis­tun­te­mus­ta

Kuljettajien paikallistuntemusta mittaava koe on säilytettävä, sillä sen poistaminen vaarantaisi asiakkaiden ja liikenteen turvallisuutta.

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2019

Näkövammaisten liitto on huolestunut siitä, että liikennepalvelulain muuttamista koskevassa lakiesityksessä poistettaisiin vaatimus taksinkuljettajien suorittamasta paikallistuntemuskokeesta. Liitto vaatii, että kuljettajien paikallistuntemusta mittaava koe on säilytettävä, sillä sen poistaminen vaarantaisi asiakkaiden ja liikenteen turvallisuutta.

Esitystä perustellaan nykyisen taksinkuljettajan kokeen paikallistuntemusta koskevan osan korkealla hylkäysprosentilla, mitä pidetään yhtenä syynä kuljettajapulaan.

Näkövammaisten liitto ei hyväksy esitystä, sillä paikallistuntemus on oleellinen osa luotettavaa taksiliikennettä ja kuljettajan ammattitaitoa, kuten sujuva suomen kielen taitokin. Näistä Näkövammaisten liitto on saanut myös eniten kielteistä palautetta näkövammaisilta ihmisiltä. Taksinkuljettajat eivät esimerkiksi ymmärrä suomenkielisiä ohjeita tai suomenkielistä keskustelua eivätkä osaa kirjoittaa katujen nimiä navigaattoriin tai tiedä yleisesti tunnettuja paikkoja. Näkövammainen ei voi neuvoa kädellä osoittamalla, rakennusten värin tai puiston sijainnin perusteella eikä muulla näkevälle tavallisella tyylillä. Hän neuvoo puhumalla, jolloin puolin ja toisin ymmärtäminen on välttämätöntä.

Käsiteltävänä oleva lakiesitys tulisi heikentämään tilannetta entisestään. Kun kuljettajapulaa helpotetaan sekä hallinnollista taakkaa että taksiyritystoiminnan aloituskustannuksia vähentämällä, riskeerataan samalla asiakas- ja liikenneturvallisuus ja koko taksialan imago. Jo nykyiset taksinkuljettajan ammattiosaamisen vaatimukset ovat matalat eikä niitä tule entisestään madaltaa, vaan päinvastoin varmistaa nykyistä paremmin taksinkuljettajien ammatillinen osaaminen.

Näkövammaisten liitto esittää, että taksinkuljettajan kokeen paikallistuntemusta mittaava osio säilytetään ja että sitä täsmennetään nykyisestä. Eräs täsmentämisen tapa voisi olla vaatimus paikallistuntemuskokeen suorittamisesta sillä alueella, jossa taksinkuljettaja pääsääntöisesti ajaa. Myös taksiyrittäjän vastuu työnantajana on varmistettava.

Lisäksi Näkövammaisten liitto pitää esitettävän lain vaikutusarviointia puutteellisena. Sitä on arvioitu vain taloudellisten, kansantaloudellisten ja julkisen talouden sekä viranomaisten toiminnan näkökulmista. Arviointia ei ole tehty lainkaan yhteiskunnallisten vaikutusten osalta katsoen asiaa liikenne- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tämä on vakava puute. Näitä ei tule vaarantaa siksi, ettei taksinkuljettajan työ olisi houkuttelevaa eikä myöskään kustannussäästöjen ja hallinnollisen taakan vähentämisen vuoksi.

Lisätietoja

Lisätietoja: järjestöjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, p. 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi


Sivu päivitetty