Asia­kas­mak­su­la­ki uudistuu

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 6/2021

Asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021 ja maksukaton osalta vuoden 2022 alusta. Uudistuksessa lisätään maksuttomia terveyspalveluita, maksukattoon sisällytetään entistä enemmän palveluita ja asiakkaan oikeusturvaa parannetaan. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selviytyäkseen.

Maksuttomia terveyspalveluita ovat mm.

  • perusterveydenhuollon avosairaanhoidon (myös hammashoidon) palvelut sekä poliklinikalla annettu hoito tai tutkimus alle 18-vuotiaille
  • hoitajalla käynnit kaikille
  • perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyö eri hoitomuotoineen
  • kouluterveydenhuolto myös 18 vuotta täyttäneille
  • lääkärintodistukset, joita tarvitaan hoidon, kuntoutuksen tai lääkekorvauksen saamiseksi.

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja (voimaan vuoden 2022 alusta)

Terveydenhuollon maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse. Laskussa on oltava tieto siitä, kerryttääkö maksu maksukattoa. Vuonna 2021 terveydenhuollon maksukaton määrä on 683 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi, seuraava tarkistus vuoden 2022 maksukattoon.

Asiakasmaksujen alentaminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden

Uuden asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksuja pitää alentaa tai jättää perimättä sen sijaan, että asiakas joutuisi hakemaan niiden maksuun toimeentulotukea. Asiakasmaksua pitää alentaa tai jättää perimättä, mikäli maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon. Laki koskee kaikkia sosiaalihuollon maksuja. Terveydenhuollon maksujen osalta velvoittavuus koskee tulosidonnaisia maksuja, mutta kunta voi alentaa tai jättää perimättä myös tasasuuruisia maksuja. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.

Muutoksenhausta ei peritä oikeudenkäyntimaksua

Jatkossa oikeudenkäyntimaksua ei saa periä yksityishenkilön valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. Tämä muutos tuli voimaan 1.1.2021. Myös valituskäsittely palvelun saamista koskevissa vammaispalvelu- ja muissa sosiaaliasioissa jatkuu maksuttomana.

Kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon maksuja selkeytetään

Tavallisen palveluasumisen maksut määräytyvät jatkossa kuten säännöllisen kotiin annettavan palvelun eli kotihoidon maksut. Kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien mukaan. Kotihoitoon ja palveluasumiseen liittyvistä tukipalveluista kunta saa periä kohtuullisen maksun.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Laitoshoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos palveluasumiseen siirtyvän puolison tulot ovat suuremmat kuin kotiin jäävän, asiakasmaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset. Tämä muutos helpottaa kotona asuvan pienituloisemman puolison asemaa.

Laissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Lähteet


Sivu päivitetty