Nä­kö­vam­mais­ten liiton strategia

Strategia 2017‒2021 ohjaa toimintamme suunnittelua. Haluamme vahvistaa rooliamme yhteiskunnallisena vaikuttajana, itsenäisen elämän edellytysten edistäjänä ja yhteisöllisyyden tukijana.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

1. Toiminta-ajatus

Olemme näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on toimia näkövammaisten ihmisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Tarkoituksemme on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää. Otamme toiminnassamme ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

2. Arvot

Tekemämme työ perustuu arvoille, joita ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, osallisuus sekä turvallisuus.

Luotettavuus

Toimintamme on luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää. Haluamme, että kuka tahansa liiton ja sen jäsenyhdistysten puoleen kääntyvä saa nopeasti asiantuntevaa tukea ja palvelua.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Noudatamme toiminnassamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen periaatteita edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille ihmisille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Asetumme aina heikommassa asemassa olevien puolelle.

Osallisuus

Haluamme näkövammaisten voivan osallistua yhdenvertaisesti ja tarpeidensa mukaisesti  yhteiskunnan ja lähiyhteisönsä toimintaan.

Turvallisuus

Haluamme, että näkövammaiset voivat elää itsenäisesti tuntematta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä aiheutuvaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta.

3. Visio

Näkövammaisten liitossa olemme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa vuonna 2021

  • yhdenvertaisen Suomen saavuttamiseksi toimiva vahva ja näkyvä vaikuttaja
  • hyvän elämänlaadun ja näkövammaisten osallisuuden edistäjä
  • yhteistyöhakuinen ja keskusteleva asiantuntija.

4. Keskeiset strategiset tavoitteet vuoteen 2021

4.1 Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja

Liiton toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset edellyttävät meiltä aloitteellista ja vahvaa vaikuttamistyötä päätöksenteon kaikissa vaiheissa näkövammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallisuuden varmistamiseksi. Merkittävimpiä vaikuttamistyömme kohteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus, uuden maakuntahallinnon käynnistyminen ja palveluiden digitalisointi. Myös Euroopan Unionissa on meneillään meille tärkeitä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä säädöshankkeita, joiden kansalliseen toimeenpanoon vaikutamme.

Teemme vaikuttamistyötä yhdessä muiden vammaisjärjestöjen ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa siten, että näkövammaisten erityistarpeet otetaan aina huomioon asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Työn tueksi meillä on tarjolla asiantuntevaa tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten elinolosuhteista. Varmistaaksemme kansalaisten, viranomaisten ja palveluiden tuottajien asianmukaisen suhtautumisen näkövammaisiin lisäämme näkyvyyttämme viestintävälineissä, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Toimimme myös niin, että näkövammaisten osallisuus työelämään lisääntyy.

Alueellisilla ja eri aloilla toimivilla jäsenyhdistyksillämme on tärkeä osuus vaikuttamistyössä. Tuemme jäsenyhdistyksiä koulutuksella, neuvonnalla ja jäsentiedotuksella yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme jäsenyhdistysten omia hankkeita toimialojensa kehittämisessä.

4.2. Itsenäisen elämän edellytysten edistäjä

Näkövammaisten itsenäisen elämän edellytysten parantamiseksi on tehtävä asiantuntevaa yksilöllistä oikeuksien valvontaa. Toimimme niin, että näkövammaiset saavat mahdollisuuden hyvään koulutukseen ja mielekkääseen työhön ja huolehdimme osaltamme siitä, että näkövammaisten oikeus hyvään vanhuuteen toteutuu. Toimintamme tavoitteina ovat näkövammaisten täysivaltainen kansalaisuus ja voimaantuminen.

Tarjoamamme monipuoliset ja laadukkaat kuntoutuspalvelut tavoittavat mahdollisimman monen niitä tarvitsevan. Vaikutamme siihen, että kaikilla näkövammaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tukipalvelut, kuten liikkumistaidon ohjaus, liikkumisen tuki, henkilökohtainen apu ja sopivat apuvälineet. Vaikutamme myös niin, että tarpeeton  riippuvuus muista ihmisistä ja vammaisten erityispalveluista vähenee. 

Huolehdimme siitä, että jatkuvasti lisääntyvän sähköisen tiedonvälityksen saavutettavuus helpottuu. Lukemisesteisille suunnatut kirjastopalvelut toteutetaan yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa siten, että ne ovat kattavia ja näkövammaisille helposti käytettäviä. Työskentelemme koti-, opiskelu- ja työympäristöjen esteettömyyden ja turvallisuuden puolesta. Tavoitteemme on, että näkövammaiset saavat tarvitsemaansa tietoa eri lähteistä saavutettavassa muodossa sekä pystyvät valikoimaan, arvioimaan ja tuottamaan tietoa itsenäisesti.

4.3 Yhteisöllisyyden tukija

Näkökyvyn heikentyminen tai menetys aiheuttaa ihmiselle monenlaisia vaikeuksia, joiden voittaminen yksin ilman tukea on hankalaa. Toimimme sen puolesta, että vastavammautuneella ja pitempään näkövammaisena olleella ihmisellä on mahdollisuus saada tukea yksinäisyyden ja syrjään jäämisen tunteen vähenemiseksi.

Tukea tarvitsevat myös näkövammaisten ihmisten läheiset. Jaamme heille tietoa näkövammaisuudesta ja sen aiheuttamien vaikeuksien vähentämiseksi tarjolla olevista palveluista.

Näkövammaistyötä tekevillä yhdistyksillä on tärkeä merkitys vertaistuen antajina ja yhteisöllisyyden lisääjinä. Vahvistamme yhdistyksiä kouluttamalla ja opastamalla  vertaistuen sekä mielekkäiden toimintamuotojen toteuttamisessa. Tiiviillä yhteydenpidolla liiton ja jäsenyhdistysten kesken saamme jäsenistön äänen aidosti kuulumaan kaikessa liiton päätöksenteossa ja toiminnassa. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon jäsenistön vaihtelevat ja moninaiset osallistumismahdollisuudet. Osallistumiskynnys on matala.

5. Strategian arviointi

Liiton strategia on vuosisuunnitelman laatimisen työkalu. Vuosisuunnitelmassa täsmennämme keinot strategiassa yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi johdamme strategiasta mittareita, joita seuraamalla voimme arvioida strategian toteutumista. Jalkautamme päätetyn strategian näkövammaisyhteisössä. Lisäksi päivitämme liiton viestintästrategian, joka tukee liiton strategian toteutumista. Tarvittaessa voimme kauden aikana tarkastella ja muuttaa strategiaa toimintaympäristössä ja sisäisissä toimintaedellytyksissä tapahtuvien muutosten vuoksi.

Liitteet


Sivu päivitetty