Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry

Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa.

Vuon­na 2018 Näkövam­mais­ten liit­to täyttää 90 v.
Vuo­den tee­ma on Yh­teis­työn voi­mal­la – Näkövam­mais­ten liit­to 90 vuot­ta.