An­nan­sil­mät-lah­joit­ta­ja­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

8.1.2019

Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”seloste”) kerrotaan, kuinka Näkövammaisten liitto ry käsittelee henkilötietoja Annansilmät-lahjoittajarekisterissä.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön (tai tietosuoja-asetuksen) mukainen rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä "NKL ry"). NKL ry vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Näkövammaisten liitto ry
Y-tunnus: 0202748-5
postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Yhteyshenkilö

talousjohtaja Vesa Tuunainen
Näkövammaisten liitto ry
postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Yhteydenotot

p. 09 3960 4545 (arkisin 9–12) tai 09 396 041 (vaihde)

Tietosuojavastaava

vs. lakimies Elina Ketonen, Näkövammaisten liitto ry

2. Rekisterin käsittelijä

Keräystoimisto Jouko Elo Oy
Y-tunnus: 0893478-0

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

NKL ry:n Annansilmät-lahjoittajarekisteri on perustettu vuonna 1991, ja sitä käytetään osoitelähteenä vapaaehtoisten lahjoitusten keräämiseksi näkövammaistyöhön. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään NKL ry:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. NKL ry käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Lahjoittajarekisterissä oleville henkilöille postitetaan vuosittain varainhankintakirjeitä, Annansilmät-kalenteri sekä muuta materiaalia. Annansilmät-keräyksellä on poliisin myöntämä keräyslupa nro RA/2020/1014. Voimassa 26.8.2020 lähtien toistaiseksi voimassa olevana keräyslupana koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

4. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja rekisteriin:

  • nimi (etu- ja sukunimi)
  • osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • NKL ry:n järjestämiin keräyksiin osallistumistieto (lahjoitettu summa ja lahjoituksen päivämäärä sekä tieto mihin kampanjaan lahjoitus liittyy).

Henkilötietoja kerätään seuraavin tavoin:

  • Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä Väestörekisterikeskuksen, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tällä hetkellä nimi- ja osoitetietoja ostetaan Profinder Oy:n yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä massaluovutuksina.
  • NKL ry:n Annansilmät-puhelinrinki vastaanottaa tietoja rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse.
  • Sähköisellä lomakkeella- Ulkoinen linkki tai tapahtumissa täytettävällä Annansilmät-lahjoittajalomakkeella.
  • rekisteröidyn itsensä täyttämän lahjoittajakortin perusteella.

5. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan ylläpidon, tulostuksen ja postituksen suorittamiseksi ulkopuolisille yrityksille. Kaikkien yritysten kanssa on tehty käsittelysopimukset ja käsittelijä huolehtii henkilötiedoista huolellisesti noudattaen asetuksen säännöksiä ja rekisterinpitäjän kanssa tehtyä sopimusta.

6. Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Rekisteristä tehdään poistoja säännönmukaisesti kun on kulunut noin kaksi (2) vuotta rekisteröidyn viimeisestä lahjoituksesta, jolloin asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja tai käyttää niitä suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai poistamiseen lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi:

  • p. 09 3960 4545 (arkisin 9-12)
  • sähköpostitse tietosuoja@nkl.fi tai
  • kirjeitse Näkövammaisten liitolle osoitetulla pyynnöllä (osoitetiedot yllä).

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen: p. 029 566 6700 (vaihde), tietosuoja@om.fi.

9. Tietoturva

Noudatamme erityistä huolellisuutta käsitellessämme henkilötietoja. Henkilöstömme ja käyttämämme alihankkijat on koulutettu tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ja kaikki ovat sitoutuneet salassapitosopimukseen.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto

Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat salasanoilla, kryptaamalla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat (mukaan lukien niiden varmuuskopiot) ovat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joiden toimenkuva sisältää Annansilmät-lahjoittajarekisteriin liittyviä tehtäviä. Tiedonsiirrot tapahtuvat suojatuilla palvelinyhteyksillä ja siirrettävät tiedostot on vielä erikseen salattu.

Paperisessa muodossa oleva aineisto

Aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa tiloissa ja käsittelyn jälkeen paperinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

10. Selosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.


Sivu päivitetty