Siirry pääsisältöön

Vuo­si­suun­ni­tel­ma

Mitä Näkövammaisten liitossa tapahtuu vuonna 2022? Se selviää vuosisuunnitelmastamme.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

1 Johdanto – Visionamme saavutettava ja syrjimätön Suomi

Uudenlainen vuosisuunnitelma

Näkövammaisten liiton uusi strategia tulee voimaan vuoden 2022 alusta. Aiemman toimintolähtöisen vuosisuunnittelun sijaan vuosisuunnitelmamme otsikot eli tavoitteet nousevat nyt suoraan strategiastamme, ja rakenne on siten erilainen kuin aiempina vuosina.

Jotta vuosisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat, tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä organisaatiomme sisällä sekä sidosryhmiemme kanssa. Olemme ottaneet lähtökohdaksi tarkastella työtämme oppivasta näkökulmasta ja parannamme vuosisuunnittelu- ja strategiaprosessejamme myös palautteiden perusteella. Strategiaa ja vuosisuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan liiton yhteisten kriteerien pohjalta.

Vuosisuunnitelmassamme ei ole kuvattu kaikkea sitä työtä, joka arkeemme kuuluu ja joka on näkövammaisten ihmisten hyvän elämän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Olemme nostaneet vuosisuunnitelmaan vuoden 2022 painopisteitä, kehittämiskohteita ja uudistuksia. Samalla perustyömme jatkuu pitkälti ennallaan.

Perustehtävämme

Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö sekä sokeiden, heikkonäköisten ja kuulonäkövammaisten ihmisten etu-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Toimintamme perusta on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista- Ulkoinen linkki.

Tuomme esiin näkövammaisten ihmisten asemaa ja palvelutarpeita sote-uudistuksen toimeenpanossa ja työelämän uudistuksissa. Olemme mukana vammaispalvelulain uudistuksessa, sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa, esteettömyysdirektiivin kansallisessa toimeenpanossa ja muissa näkövammaisten ihmisten arjen kannalta keskeisissä lainsäädäntöhankkeissa ja muutoksissa. Teemme vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen, Vammaisfoorumin- Ulkoinen linkki ja SOSTEn- Ulkoinen linkki kanssa. Olemme mukana siinä, mikä on näkövammaisten ihmisten sujuvan arjen kannalta tärkeää, ja pidämme ohjenuoranamme näkövammaisten ihmisten oikeuksien tunnetuksi tekemistä.

Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelumme tukevat näkövammaisten ihmisten arkea. Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa sujuvan arjen takaamiseksi. Palvelujamme ovat esimerkiksi kuntoutus, opaskoirat, apuvälineet, pistekirjoituskoulutus, alueellinen ohjaus ja neuvonta, tiedonsaantiin liittyvät palvelut, työelämäpalvelut ja järjestötyön tuki.

Vuoden 2022 painopisteitä

Sano se sanoin -teemavuotemme muistuttaa sanallisen informaation tärkeydestä. Sokeiden viikon kampanjamme tekee tutuksi kuvailutulkkauksen käsitettä ja opastaa kuvailemaan sekä tuottamaan saavutettavaa sosiaalisen median sisältöä.

Panostamme lahjoittajarekisterimme määrän ja arvon nousuun kehittämällä digitaalisia lahjoituskanavia ja säännöllisen lahjoittamisen mahdollisuuksia. Kehitämme lahjoittajarekisterin asiakkuuksienhallintaa ja teemme entistä kohdennetumpaa lahjoittajaviestintää.

Vuosi 2022 on myös valmistelujen vuosi. Valmistelemme eduskuntavaalivaikuttamistyötämme ja aloitamme juhlavuoden ja liiton kesätapahtuman valmistelut vuodelle 2023, jolloin Näkövammaisten liitto täyttää 95 vuotta.


  2 Vahvaa vaikuttamistyötä sujuvan arjen puolesta

  2.1 Näkövammaiset ihmiset elävät sujuvaa arkea, jota tukevat saavutettavat ja yhdenvertaiset palvelut sekä tiedonsaanti

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Huolehdimme siitä, että tieto palveluista tavoittaa näkövammaiset ihmiset.
  2. Tuotamme ääni- ja videojulkaisuja Sano se sanoin -vuositeeman hengessä.

  Tavoitteenamme on, että kaikenikäiset näkövammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut. Tiedotamme perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevien näkövammaisten lasten vanhempia erityisen tuen päätöksen velvoittavuudesta. Tuemme yhdistyksiä tavoittamaan lapsia ja nuoria liiton strategian mukaisesti. Kehitämme liiton oikeuksienvalvonnan ja kuntoutuksen sekä kuntoutusohjaajien, jäsenyhdistysten ja muiden järjestöjen yhteistyötä tavoittaaksemme entistä paremmin työikäisiä näkövammaisia. Tuotamme videon ja tietopaketin ikääntyvän näkövammaisen palveluista, kuten henkilökohtaisesta avusta ja liikkumisen tuesta.

  Tuotamme ihmisäänellä luettuja saavutettavia äänitteitä liiton omista julkaisuista ja asiakkaidensa tuotteista sekä saavutettavia tiedotteita, kulttuurimateriaaleja ja äänikirjoja ja -lehtiä. Tarvittaessa avustamme järjestö- ja yritysasiakkaitamme äänituotantojen suunnitteluvaiheessa saavutettavuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Lisäksi vapaaehtoislukijamme lukevat äänijulkaisuja näkövammaisten ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin.

  Tuotamme laadukasta pistekirjoitusmateriaalia sekä yksilöllisiin tarpeisiin että laajoihin jakeluihin.

  2.2 Kaikilla näkövammaisilla ihmisillä on mahdollisuus saada tarvitsemansa tukipalvelut, kuten liikkumistaidon ohjausta ja liikkumisen tukea, henkilökohtaista apua, kuntoutusta ja sopivat apuvälineet

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Teemme laaja-alaista neuvonta- ja yhteistyötä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysasioissa.
  2. Käynnistämme jälleen alueelliset tapahtumat ja alueellisen etsivän työn.
  3. Vahvistamme liikkumistaidonohjausta.

  Viestimme aktiivisesti palveluistamme ja niiden hyödyistä näkövammaisille ihmisille alueellisissa tilaisuuksissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

  Koordinoimme ja vahvistamme alueellisesti yhdenvertaisia, sektorirajat ylittäviä, monialaisia palveluja. Teemme asiakastyötä yhdessä muun muassa kuntoutusohjauksen ja vammaispalvelujen kanssa. Järjestämme Valteri Onervan kanssa ”Ohjauksessa näkövammainen oppilas” -infoja, jotta opinto-ohjaajat voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea näkövammaisen nuoren ammatinvalintaa.

  Toimimme palvelujen kehittämiseen liittyvissä ohjelmissa ja hankkeissa ja koulutamme muiden vammaisjärjestöjen kanssa työkykykoordinaattoreita, jotta näkövammaisten ihmisten näkökulmat ja tarpeet huomioidaan palveluissa. Koulutamme myös työvalmentajia, jotta he osaavat huomioida näkövammaisen tarpeet ja tehdä kanssamme yhteistyötä.

  Teemme yhteistyötä näkövammaisten ihmisten ja työterveyshuoltojen ja oppilaitosten kanssa, jotta kohtuulliset mukautukset ja saavutettavuusratkaisut konkretisoituvat työpaikoilla ja opiskeluympäristöissä. Hoidamme myös työsyrjinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteita näkövammaisten ihmisten kanssa.

  Vahvistamme liikkumistaidonohjausta ja teemme alueellista yhteistyötä liikkumistaidonohjaajien kanssa. Tuotamme kevyen opetusvideon, jonka avulla läheinen/avustaja voi tukea näkövammaista ihmistä itsenäiseen liikkumiseen liikkumistaidonohjausta odottaessaan.

  Käynnistämme jälleen alueellisen etsivän työn koronan jälkeen. Tavoitteenamme on löytää juuri diagnoosin saaneet yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tiedotamme asiakkaita palveluista ja niiden hakemisesta, ja sovellamme etsivän työn malleja eri alueille soveltuviksi. Seuraamme palveluiden alueellista saatavuutta ja puutumme epäkohtiin.

  Näkövammaisten nuorten opinnot Etiopiassa etenevät heidän saatuaan jatkohankkeemme kautta saavutettavaa oppimateriaalia, teknisiä apuvälineitä ja taloudellista toimeentuloa.

  2.3 Digitaaliset palvelut ovat saavutettavia

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Viestimme saavutettavuudesta eri tahoille – myös niille, joita digipalvelulaki ei velvoita. Tiedotamme puutteista ja ohjaamme oikean tiedon äärelle.
  2. Tarjoamme näkövammaisille ihmisille ohjeita digitaalisten palvelujen käyttämiseksi.

  Seuraamme digipalvelulain vaikutuksia ja onnistumista Vammaisfoorumin ja SOSTEn kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä valvovan viranomaisen eli aluehallintoviraston kanssa.

  Viestimme saavutettavuudesta erityisesti yrityksille, jotka eivät kuulu digipalvelulain soveltamisalaan. Jaamme tietoa työllistymiseen liittyvien verkkopalvelujen kehitystyöhön sekä oppilaitosten valintakoe- ja etäopiskelun saavutettavuuteen liittyen. Seuraamme, että alueelliset toimijat ja viranomaiset noudattavat saavutettavuusvaatimuksia ja että esimerkiksi lomakkeet ovat saavutettavia. Tiedotamme puutteista ja ohjaamme relevantin saavutettavuustiedon lähteille.

  Demonstroimme verkkopalveluiden ja sovellusten käyttöä näkövammaisten avustavien teknologioiden avulla webinaareissa ja live-tapahtumissa.

  Teemme saavutettavuusaiheista viestintää. Tuotamme Sano se sanoin -vuositeeman mukaisesti sosiaalisen median käyttöohjeita näkövammaisille ihmisille. Tavoitteenamme on, että näkövammainen ihminen voi osallistua yhteiskuntaan ja pitää yhteyttä sosiaalisiin verkostoihinsa samojen sosiaalisen median kanavien kautta kuin muutkin. Ohjeet täydentävät aiempia, näkeville tarkoitettuja ohjeitamme sosiaalisen median saavutettavuudesta.

  2.4 Näkövammaisilla ihmisillä on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet yhteiskunnalliseen toimintaan

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Varmistamme, että näkövammaiset ihmiset saavat saavutettavaa tietoa vaaleista.
  2. Parannamme keskustelukanaviemme keskustelukulttuuria.

  Vaikuttaminen ja yhteistyö

  Tuotamme aluevaalien ehdokasluettelot saavutettavassa muodossa. Kannustamme näkövammaisia ihmisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi aluevaaleissa ja maakunnallisissa vammaisneuvostoissa.

  Toimintamme vähentää merkittäviä yhdenvertaisuusvaikutuksia sisältäviä rakenteellisia, lainsäädännöllisiä ja arjen esteitä. Kannustamme näkövammaisia ihmisiä osallistumaan alueensa työllisyyspalveluja kehittäviin hankkeisiin ja tuemme hankkeiden näkövammaisia ohjausryhmien jäseniä ja kokemustoimijoita. Toteutamme pilottikokeiluna vammaisneuvostojen toimintaa kehittävän koulutuksen ja teemme opiskelija-, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöyhteistyötä. Vaikutamme siihen, että kuntien vammaispalveluissa ymmärretään riittävien, tarkoituksenmukaisten ja yksilöllisiä tarpeita vastaavien palveluiden, kuten riittävän liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun, tarpeellisuus yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollistamiseksi.

  Näkövammaismuseomme yleisötyön ja opastusten näkökulmana on näkövammaisten tiedonsaannin ja saavutettavuuden historian neljä murrosta. Järjestämämme luentosarjat ja opintopiirimuotoiset historiaklubit antavat taustatietoa sujuvan arjen rakentamiseen.

  Edistämme vammaisinkluusiota yhteistyössä kansainvälisen vammaisliikkeen kanssa. Etiopiassa Amharan alueen näkövammaisyhdistysten kapasiteetti edistää vammaisten ihmisten oikeuksia vahvistuu hankkeemme tuloksena, ja yhteisön ymmärrys vammaisten oikeuksista ja kyvyistä lisääntyy koulutuksen ja tiedonvälityksen myötä.

  Palvelujemme kehittäminen

  Ylläpidämme keskustelukanaviamme, jotta näkövammaisilla ihmisillä ja näkövammaisyhteisöillä on mahdollisuus matalan kynnyksen vertaistukeen ja tiedon jakamiseen verkossa. Olemme mukana Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka osana kehitämme keskustelukanaviemme keskustelukulttuuria ja vahvistamme moderointia.

  2.5 Olemme vahva näkövammaisten oikeuksien ja etujen ajaja ja vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla tasoilla

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Varmistamme, että näkövammaisten ihmisten tarpeet huomioidaan lakimuutoksissa ja sote-uudistuksessa.
  2. Teemme vaikuttamistyötä aluevaaleissa ja valmistaudumme eduskuntavaaleihin.
  3. Tarjoamme tutkittua tietoa ja materiaalia vaikuttamistyön tueksi.

  Vaikuttaminen

  Vaikuttamistyömme kohdentuu näkövammaisten ihmisten työn, opiskelun, vapaa-ajan ja sosiaalisen elämän kannalta keskeisiin asioihin. Teemme kannanottoja ja tapaamme päättäjiä. Seuraamme YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa ja teemme sopimusta tunnetuksi. Tuomme näkövammaisten ihmisten asiaa esille muun muassa vammaispalvelu-, yhdenvertaisuus- ja varhaiskasvatuslain ja ikälain uudistuksessa, sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa ja sote-uudistuksessa. Vaikutamme esteettömyysdirektiivin kansalliseen toimeenpanoon. Keskeistä on, että direktiivi toimeenpannaan kokonaisuudessaan ja laajempana kuin minimitaso sekä se, että sähköiset oppimateriaalit tulevat osaksi direktiivin kansallista toimeenpanoa. Vaikutamme myös näkövammaisten kirjastosta annetun lain uudistamiseen. Tiedotamme lakimuutoksista eri tahoja ja järjestämme uudesta vammaispalvelulaista alueelliset infot yhdistysten vertaistoimijoille. Näkövammaisen palveluopas palvelee ajankohtaisena myös lakimuutosten jälkeen.

  Varmistamme, että näkövammaisten ihmisten tarpeet huomioidaan sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueiden kehittämistyössä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Aktivoimme yhdistyksiä toimimaan hyvinvointialueiden kehittämistyöryhmissä.

  Teemme vaikuttamistyötä tammikuussa 2022 pidettävien aluevaalien alla. Julkaisemme marraskuussa tavoitteemme eduskuntavaaleihin 2023 ja hallitusohjelmaan.

  Osallistumme julkisten työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen, työkykyä tukevien palvelujen ja opiskelun kehittämiseen ja järjestämiseen ja vaikutamme siten merkittävästi näkövammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen. Teemme esimerkiksi monipuolista vaikuttamistyötä ja moniammatillista yhteistyötä, jotta julkiset ja yksityiset työllisyyspalvelut ja työllisyyttä tukevat palvelut pystyvät tarjoamaan yksilöllistä ja näkövammaisten ihmisten erityistarpeet huomioivaa palvelua. Teemme vaikuttamistyötä myös opiskeluun liittyvissä lainmuutoksissa, ohjelmissa ja hankkeissa. Teemme yhteistyötä ja olemme mukana esimerkiksi valtionhallinnon työryhmissä (STM, TEM). Olemme aktiivisesti mukana TE-palvelujen uudelleenmuotoilussa ja siihen liittyvissä hankkeissa, työkykyohjelman hankkeiden toiminnassa, jatkuvan oppimisen uudistustyössä sekä haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville vammaisille ja osatyökykyisille perustettavan valtion erityistehtäväyhtiön toiminnan rakentamisessa.

  Vaikuttamistyömme taustalla on tutkittu tieto. Viestimme aktiivisesti näkövammaisuuden syistä, kehitysnäkymistä ja näkövammaisten ihmisten määrästä ja sosiaalisesta asemasta, ja päivitämme verkkosivuille kvartaaleittain ajankohtaista tilastotietoa esimerkiksi uusista näkövammarekisteriin rekisteröidyistä näkövammaisista ihmisistä. Luomme infograafit jokaisen tulevan sote-maakunnan näkövammaisista vaikuttamisen tueksi.

  Seuraamme kansainvälisiä lähteitä ja tuomme työhömme ja vaikuttamistyöhömme voimaa ja vertailupintaa muiden maiden tilanteesta. Varmistamme, että luottamus- ja toimihenkilömme osaavat reagoida oikea-aikaisesti muun muassa EU:ssa valmisteilla oleviin lakialoitteisiin ja muutoksiin. Vastaamme ulkomailta tuleviin tiedonsaantipyyntöihin liittyen esimerkiksi EU:n direktiivien kansalliseen toteutukseen.

  Vahvistamme ja kehitämme liiton vaikuttamis- ja erityisesti vaikuttavuusviestintää vuonna 2021 tehdyn kehittämistyön pohjalta. Jatkamme ”henkilöstöstä somettajia” -koulutuksia vahvistaen rohkeutta ja valmiuksia erityisesti vaikuttamisviestintään.

  Viestintä

  Sokeiden viikon kampanjamme rohkaisee kuvailemaan itsensä sosiaalisessa mediassa. Teemme tutuksi kuvailutulkkauksen käsitettä, opastamme tuottamaan saavutettavaa sosiaalisen median sisältöä sekä kuvailemaan ihmisiä näkövammaisia ihmisiä hyödyttävällä tavalla. Kampanjakumppaneitamme ovat FSS, Invalidiliitto, SAMS ja Kynnys. Sanallisen informaation tärkeydestä muistuttava Sano se sanoin -teema näkyy myös muissa teemapäivissämme, kuten pistekirjoituspäivänä, valkoisen kepin päivänä ja opaskoirapäivänä.


  3 Sujuvaa yhteistyötä vahvoissa verkostoissa

  3.1 Näkövammaisyhteisö toimii vaikuttavasti ja yhteistyökykyisesti

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Olemme aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, ja panostamme myös uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen.
  2. Koulutamme eri alojen ammattilaisia näkövammaisten ihmisten kohtaamisesta ja tarpeista.
  3. Kehitämme liiton ja yhdistysten sisäistä keskustelukulttuuria.

  Vaikutamme yhteistyössä muun muassa Vammaisfoorumin kanssa, STEA-neuvottelukunnassa sekä SOSTEn- Ulkoinen linkki ja VATESin- Ulkoinen linkki verkostoissa, ja teemme muun muassa opiskelija-, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöyhteistyötä. Viritämme tutkimusyhteistyötä Lapin yliopiston ja ylläpidämme tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa.

  Teemme kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamistyötä European Blind Unionin (EBU)- Ulkoinen linkki, Euroopan Vammaisfoorumin (EDF)- Ulkoinen linkki, kansainvälisen näkövammaisten opetusalan järjestön Euroopan alueyhdistyksen (ICEVI-Europe)- Ulkoinen linkki, Africa Forumin- Ulkoinen linkki ja World Blind Unionin (WBU)- Ulkoinen linkki kanssa. EBUn hallituksessa on suomalainen jäsen. Käsittelemme EBUn EU-toimikunnan sähköpostilistan kautta tulevat toimeksiannot ripeästi ja osallistumme toimikunnan kokouksiin. Liiton hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuvat kahteen Pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan (NSK) ja Pohjoismaisen naistoimikunnan (NKK) kokoukseen sekä yhteen Pohjoismaisen kehitysyhteistyötoimikunnan kokoukseen (NBK).

  Jaamme laajennetussa pohjoismaisessa konferenssissa tietoa ajankohtaisista trendeistä ja hyvistä kansallisista käytännöistä näkövammaiskuntoutuksen laadun kehittämiseksi pohjoismaisten näkövammaisjärjestöjen kesken. Kerromme ulkomaisille vierailijaryhmille näkövammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen väylistä Suomessa esittelemällä liiton laajaa toimintakenttää. Etiopian kumppanijärjestön nelihenkinen vierailijaryhmä tutustuu inklusiivisen opetuksen toteutukseen Suomessa sekä suomalaisten vammaisjärjestöjen toimintaan.

  Osallistumme aktiivisesti yhteistyöverkostojen alueelliseen ja valtakunnalliseen työhön, ja etsimme uusia kumppanuuksia alueiden toimijoista. Panostamme aktiivisesti kunta–järjestöyhteistyöhön. Kehitämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa näkövammaiskuntoutuksen tunnetuksi tekemisessä sekä osaavan resurssin varmistamiseksi.

  Toimimme aktiivisesti kansallisessa ja kansainvälisessä opaskoiratoiminnassa koulutuksen, jalostuksen ja näkövammaistyön alalla, esimerkiksi Suomen Kennelliiton hyötykoiratoiminnassa. Olemme sitoutuneita kansainvälisen opaskoirakoulujen liiton standardeihin ja olemme mukana kansainvälisessä standardointityössä.

  Laadukkaat koulutuksemme ja koulutusmateriaalimme perehdyttävät eri alojen ammattilaisia, jotta näkövammaiset ihmiset saavat oikeanlaista palvelua ja heidän arkensa on sujuvaa. Järjestämme koulutusta muun muassa näkövammaistiedon perusteista, alle kouluikäisten näkövammaisten lasten kasvun tukemisesta ja pistekirjoituksen perusteista. Jatkamme etäkoulutuksia uusille henkilökohtaisille avustajille. Teemme yhteistyötä kuntien vammaispalveluiden ja avustajia välittävien yritysten kanssa, jotta heidän työntekijänsä saavat tietoa näkövammaisten ihmisten avustamiseen liittyvistä asioista.

  Kehitämme liiton sisäistä sekä näkövammaisyhdistysten keskustelukulttuuria Hyvin sanottu -opeilla.

  3.2 Liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyö on sujuvaa

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Teemme yhteistyötä vaikuttamistyössä.
  2. Järjestämme yhdessä alueellisia tapahtumia.
  3. Tarjoamme yhdistyksille koulutusta sekä extranetin materiaalit.

  Kartoitamme jäsenyhdistystemme tarpeita ja kehitämme yhteistyötämme pitämällä säännöllisesti yhteyttä muun muassa puheenjohtajien ja toimihenkilöiden etätapaamisissa ja yhdistysvierailuin.

  Teemme yhdistysten kanssa alueellista oikeuksienvalvontaa, kuten kannanottoja, ja nostamme liiton agendalle maakunnissa jäsenistöltä nousseita asioita, tavoitteena kaksisuuntainen vaikuttaminen. Toimitamme jäsenyhdistysten vaikuttamistyön tueksi infograafeja, jotka kuvaavat näkövammaisuuden ja näkövammaistyön tilannetta alueilla.

  Liiton digitaalinen työ- ja palveluympäristö vastaa järjestötoiminnan tarpeita ja on luotettava ja taloudellinen. Kehitämme digitaalista työympäristöämme tukemalla toimintoja digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä ja hallinnoimme ict-palvelu- ja -projektisalkkua ja ict-infran tietoturvallisuutta. Tarjoamme tukea ja perehdytystä digitukea näkövammaisille ihmisille järjestäville tahoille.

  Jäsenyhdistysten extranetiä täydennetään viestinnällisillä materiaaleilla, jotta yhdistysten viestintä on sujuvaa ja brändimme mukaista.

  Kutsumme jäsenyhdistyksiä mukaan tilaisuuksiimme, olemme mukana järjestämässä alueellisia tapahtumia ja osallistumme jäsenyhdistysten tilaisuuksiin näkövamma-asioiden esille tuomiseksi, tiedon lisäämiseksi ja tuotteidemme markkinoimiseksi.

  Järjestämme koulutusta jäsenyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille ja vertaistoimijoille. Tuemme kokemustoimijoita ja järjestämme vertaistapaamisen.

  3.3 Liitto ja jäsenyhdistykset ovat uudistumiskykyisiä

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Kehitämme jäsenhankintaa.
  2. Autamme yhdistyksiä uudenlaisten palvelumuotojen kehittämisessä.

  Kehitämme jäsenyhdistysten kanssa uusia jäsenhankinnan muotoja, tavoitteenamme lisätä yhdistysten jäsenmäärää, ja lisäämme ja tiivistämme yhteistyötä liiton eri toimintojen ja alueellisten toimijoiden kanssa uusien jäsenten löytämiseksi. Ohjaamme ja kannustamme yhdistyksiä kehittämään uusia jäsenpalvelumuotoja ja osallistumisen tapoja, kuten sosiaalinen media ja verkko- ja hybriditapahtumat.

  Seuraamme kansainvälistä tietoa uusista teknisistä innovaatioista, apuvälineistä ja hyvistä käytännöistä ja hyödynnämme sitä toiminnassamme. Jäsenten ja asiakkaiden digitaalinen asiakaskokemus liitossa ja jäsenyhdistyksissä paranee, ja järjestömme palvelee asiakkaitaan entistä paremmin hyödyntämällä vahvistuneita digitaalisia kyvykkyyksiään.

  Kehitämme liiton eri toimintojen ja linjojen välistä yhteistyötä asiakkaiden hyödyksi.


  4 Laadukasta ja tarpeita vastaavaa palvelua

  4.1 Laadukkaat palvelumme tukevat näkövammaisten sujuvaa arkea

  Valtaosa Suomen sadasta luetuimmasta sanoma- ja aikakauslehdestä on kuunneltavissa tai luettavissa pistekirjoitusnäytön avulla. Tarjoamme lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen lukemiseen, välittämiseen ja tuotantoon saavutettavassa muodossa Luetus®-verkkopalvelua, joka on näkövammaisten ihmisten käytettävissä lukusovelluksella ja Daisy-soittimilla. Jatkamme äänitettyjen äänilehtien korvaamista kustantajan aineistosta koneellisesti tuotettavilla versioilla. Välitämme Luetus®-palvelun kautta noin 200 säännöllisesti ilmestyvää julkaisua ja noin 750 000 julkaisunumeroa. CDr-levyillä välitämme noin 160 000 julkaisunumeroa. Nämä palvelumuodot tavoittavat noin 6 200 näkövammaista ihmistä.

  Tuemme näkövammaisten ihmisten tiedonsaantia tarjoamalla mahdollisuutta lehtien ja kirjojen saavutettavaan ja helppoon kuunteluun. Daisy-soittimien lainauspalvelumme sisältää asiakashallinnan, logistiikan ja huoltopalveluiden järjestämisen. Valmistaudumme hyödyntämään älykaiuttimia näkövammaisten ihmisten tiedonsaantivälineenä.

  Tavoitteenamme on, että näkövammaiset ihmiset pystyvät työelämästatuksestaan riippumatta hyödyntämään itsenäisesti tarvitsemiaan digitaalisia palveluita. Tuemme näkövammaisia ihmisiä kehittämään omaehtoisesti digitaitojaan neuvomalla heitä ja heidän omaisiaan digipalveluiden ja avustavien teknologioiden käytössä. Neuvomme tiedonsaantia helpottavien palvelujemme valinnassa ja käytössä sekä lehtien tarjoamisessa saavutettavissa muodoissa. Tarjoamme saavutettavuusasioissa henkilökohtaista neuvontaa myös työelämän ja opiskelun käytännön tilanteissa.

  Laadimme ja levitämme näkövammaisten ihmisten digitaitojen kehittämistä tukevia sisältöjä, kuten ohjeartikkeleja, podcast-jaksoja ja webinaareja yhteistyössä yhdistystemme kanssa. Ohjaamme ja tuemme pistekirjoituksen hyödyntämistä arjessa sekä ict-apuvälineiden käyttöönottoa kuntoutusjaksoilla ja koti- ja työpaikoilla.

  Suunnittelemme ja valmistamme koho- ja pistekirjoitusopasteita ja tuemme siten näkövammaisten itsenäistä liikkumista ja asiointia.

  Kartoitamme lukijakyselyllä näkemyksiä Airut-lehden- Ulkoinen linkki uudistuksesta ja merkityksestä.

  Tuotamme 25 laadukasta opaskoiraa ja ydintoiminnan tukemiseksi kaksi avustajakoiraa.

  Järjestämme näkövammaisille nuorille kolme viikonlopputapahtumaa ja kesäleirin ja osallistumme pohjoismaiselle nuorisoleirille. Toteutamme näkövammaisten nuorten liikuntaan keskittyvän kansallisen solidaarisuushankkeen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

  4.2 Näkövammaisille ihmisille tarjoamamme palvelupaketit ovat asiantuntevia ja yksilöllisiä

  Päivitämme osaamistamme varmistaaksemme Kelan atk-paketin laadun jatkossakin. Vaikutamme aktiivisesti verkostoissa ja tunnistamme asiakkaiden, Kelan ja muiden tilaajien tarpeet, mikä auttaa meitä muokkaamaan palveluitamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

  Kehitämme toimintaamme ja tuotevalikoimaamme asiakaspalautteen perusteella. Kehitämme prosessejamme niin, että asiakkaamme saavat oikea-aikaista ja hyvää palvelua.

  Tuomme laaja-alaisen tietämyksemme hakemus- ja oikaisuvaatimusprosesseihin. Olemme osa asiakkaan verkostoa kuntoutusprosessissa ja teemme tiiviistä yhteistyötä muun muassa kuntoutusohjaajien ja heidän verkostojensa kanssa.


  5 Taloutemme on vakaata, vastuullista ja ennakoivaa

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Kehitämme raportointia.
  2. Kehitämme esihenkilöiden talousosaamista.
  3. Kehitämme digitaalisia lahjoittajakanavia ja säännöllisen lahjoittamisen tapoja.

  Talous ja HR tukipalveluina: Kehitämme liiton talouden raportointia ja talousvastuussa olevien raportointi- ja talousosaamista. Tavoitteena on esihenkilöjen osaamisen kasvattaminen käyttöönotetun talouden raportointiohjelman hallinnassa sekä talouden toteuman parempi huomiointi toiminnanohjaamisessa budjettivuoden aikana. Selvitämme, miten sijoitusstrategiaa uudistetaan parempien tuottojen saamiseksi. Kehitämme myös liiton luottamushenkilöstölle tuotettavaa talousraportointia, tavoitteena ennakointi reagoinnin sijaan. Noudatamme hyvän ja avoimen hallinnon periaatteita, joihin olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme.

  Oman toiminnan kehittäminen: Varmistamme palveluiden saatavuuden ja toimintojen kannattavuuden muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämällä prosessejamme.

  Panostamme myyntiin ja markkinointiin Iiris-keskuksen tilojen käyttöasteen nostamiseksi. Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä vuokrausaste kokous- ja muille tiloille sekä Hostel Iiriksen majoitustilojen myynnin kasvattaminen.

  Monipuolistamme kaupallisten äänikirjojen tuotantoa. Kasvupotentiaalia on etenkin kaunokirjallisissa julkaisuissa.

  Kilpailutukset: Osallistumme toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi kilpailutuksiin ja seuraamme myös uusia mahdollisuuksia hankinta- ja kilpailutuksen kentässä. Meidän on menestyttävä myös avustushauissa, ja laadukas hankehallintomme tukee rahoituksen jatkumista.

  Varainhankinta: Varainhankintaa tehdään varainhankintastrategian mukaisesti. Panostamme lahjoittajarekisterimme määrän ja arvon nousuun kehittämällä digitaalisia lahjoituskanavia ja säännöllisen lahjoittamisen mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on saada yhä uusia lahjoittajia. Kehitämme myös asiakkuuksienhallintaa ja lahjoittajaviestintää pitääksemme huolta pitkistä lahjoittajasuhteista. Tavoitteenamme on räätälöity yhteydenpito lahjoittajiin ja entistä selkeämpi vaikuttavuusviestintä siitä, mitä lahjoitusvaroilla on saatu aikaan. Kehitämme varainhankinnan prosesseja liiton sisällä ja jäsenyhdistysten kanssa. Osallistumme myös valtakunnallisiin varainhankinnan tempauksiin kuten Tekojen tiistaihin. Teemme yhteistyötä Vastuullinen Lahjoittaminen ry- Ulkoinen linkki:n, SOSTEn- Ulkoinen linkki sekä jäsenyhdistystemme kanssa.


  6 Toiminnan perustana hyvinvoiva, osaava, arvostettu ja riittävä henkilöstö

  Toimintavuoden 2022 tärkeimmät toimenpiteet:

  1. Vahvistamme henkilöstömme osaamista ja ammattitaitoa.
  2. Vahvistamme työyhteisön yhteisöllisyyttä.

  Haluamme ylläpitää ja kasvattaa henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa myös taloudellisesti niukkoina aikoina. Jokainen työntekijämme osallistuu työtä tukevaan koulutuspäivään, koko henkilöstön yhteisiin koululutustilaisuuksiin ajankohtaisista asioista sekä yhteiseen arviointipäivään liiton strategiasta. Luomme koulutusmyönteistä ilmapiiriä liiton jokaisessa toiminnossa. Syvemmästä ammatillisesta kouluttautumisesta ja sen toteutuksista on vastuu liiton kullakin toiminnolla, joka varaa tarkoitukseen riittävät vuotuiset resurssit.

  Järjestämme koko henkilöstölle työhyvinvointia tukevia teematapahtumia ja jatkamme etätyhypäiviä. Arvioimme mahdollisuutta liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönottoon ja työajan käyttämiseen liikuntaan. Kehitämme palkitsemiskulttuuriamme aidosti palkitsevampaan suuntaan.

  Uudistamme jatkuvasti talouden ja HR:n toimintatapoja niin, että ne vastaavat toimintaympäristön muutoksiin sekä esihenkilöiden ja koko henkilöstön tarpeisiin.

  Pyrimme aiempaa aktiivisempaan viestinnälliseen yhteistyöhön liiton eri toimintojen kesken. Kartoitamme viestinnän onnistumista tukipalveluna sisäisten palautekyselyjen avulla.

  Kannustamme henkilöstöämme pistekirjoitustaidon hankkimiseen. Järjestämme koulutusta pistekirjoituksen perusteista ja pistekirjoituspalkanlisän edellyttämiä pistekirjoitustestejä.


  7 Seuranta ja arviointi

  Liiton vuosisuunnitelman seurannan ja arvioinnin vastuu on liiton johtoryhmällä. Johtoryhmä raportoi hallitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

  Työnsä syksyllä 2021 aloittanut liiton strategiatyöryhmä valmistelee strategian arvioinnin, seurannan ja mittarit osana liiton strategiatyötä. Samoja mittareita hyödynnetään myös vuosisuunnitelman arvioinnissa. Hallitus käsittelee strategiatyöryhmän esityksen viimeistään alkuvuodesta 2022.


  Tärkeimmät tapahtumat 2022

  Tammikuu

  • 4.1. maailman pistekirjoituspäivä
  • 28.1. Näkövammaisten liitto 94 vuotta

  Helmikuu

  • 9.2. hallituksen kokous (etä)
  • 13.2. maailman radiopäivä

  Maaliskuu

  • 6.–12.3. maailman glaukoomaviikko
  • 23.3. hallituksen kokous, agendalla vuosikertomus ja tilinpäätös (Iiris, Valo)
  • 24.3. järjestöpäivät (Iiris, Braille)

  Huhtikuu

  • 24.4. kansainvälinen näkövammaisurheilun päivä
  • 27.4. kansainvälinen opaskoirapäivä

  Toukokuu

  • 12.5. hallituksen kokous (Iiris, Valo)
  • 13.–14.5. valtuustoseminaari ja valtuuston kevätkokous (Iiris, Braille)
  • 19.5. kansainvälinen saavutettavuuspäivä

  Kesäkuu

  • 27.6. kansainvälinen kuurosokeuspäivä

  Elokuu

  • 17.8. hallituksen kokous (etä)
  • 21.8.–24.8. Näkövammaisjärjestöjen laajennettu pohjoismainen konferenssi (UNK), aiheena kuntoutus (Hotel Rantapuisto)

  Syyskuu

  • 8.9. kansainvälinen lukutaitopäivä
  • 17.9. kansainvälinen retiniitikon päivä
  • 21.–22.9. hallituksen kokous, agendalla vuosisuunnitelma ja budjetti (Iiris, Valo)
  • 28.9. kansainvälinen informaation saavutettavuuden päivä

  Lokakuu

  • 1.10. järjestöjen päivä ja Miina Sillanpään päivä
  • 13.10. maailman näköpäivä
  • 15.10. valkoisen kepin päivä
  • 20.10. kansainvälinen vertaistuen päivä
  • 22.10. Euroopan kuurosokeiden päivä

  Marraskuu

  • 13.–20.11. Sokeiden viikko
  • 17.11. hallituksen kokous (Iiris, Valo)
  • 18.–19.11. valtuustoseminaari ja valtuusto
  • 29.11. Tekojen tiistai

  Joulukuu

  • 3.12. kansainvälinen vammaisten päivä
  • 5.12. kansainvälinen vapaaehtoisten päivä
  • 10.12. kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä
  • 13.12. Lucian päivä
  • 14.12. hallituksen kokous, agendalla STEA-avustusesitykset (etä).