Nuoren kun­tou­tus­ra­han hakeminen

Nuoren kuntoutusraha tukee ammatillista kuntoutumista ja työllistymisedellytyksiä sekä turvaa toimeentulon.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Mikä?

Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on varmistaa nuoren ammatillinen kuntoutuminen, parantaa hänen työllistymisedellytyksiään sekä turvata hänen toimeentulonsa. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä nuoren siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kenelle?

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle vammaiselle tai vajaakuntoiselle nuorelle, jonka työ- tai opiskelukyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi (ks. edellytykset laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 6§- Ulkoinen linkki). Lopullisena koulutuksen jälkeisenä tavoitteena nuorella on oltava työelämä. Työn ei tarvitse olla kokopäiväistä, vaan se voi olla myös eri tavalla toteutettua osa-aikaista työtä.

Jos nuori on koulutuksessa täyttäessään 20 vuotta, nuoren kuntoutusrahaa maksetaan käynnissä olevan koulutuksen loppuun.

Nuoren kuntoutusrahan hakijalla tulee olla opiskelupaikka peruskoulussa, lisäopetuksessa, Valma-koulutuksessa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa.

Kuntoutusrahan saamiseksi edellytetään perusteltua tarvetta tehostetulle kuntoutukselle, eli tarvetta erityisille tukitoimille. Lisäksi edellytetään, että nuorelle on kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS), joka varmistaa ammatillista kuntoutumista ja edistää työllistymistä. Suunnitelman voi laatia Kelan lomakkeelle (KU110- Ulkoinen linkki) tai vapaamuotoisesti, jolloin sen on sisällettävä ne tiedot, joita Kelan suunnitelmalomakkeessa kysytään.

Hakeminen

Nuoren kuntoutusrahaa haetaan täyttämällä Kelan lomake KU111- Ulkoinen linkki ja toimittamalla se Kelaan. Hakemuksen voi täyttää ja lähettää myös sähköisesti Kelan asiointipalvelussa- Ulkoinen linkki.

Hakemuksen täyttäminen

Kuntoutusraha ja korvaus opiskelukustannuksista (kohta 3)

 • Alkamisaika on se päivämäärä, josta lähtien haet nuoren kuntoutusrahaa. Ensimmäistä kertaa hakiessasi alkamispäivä on 16-vuotissyntymäpäivääsi seuraava päivä. Jatkohakemuksessa se on esimerkiksi edellisen nuoren kuntoutusrahapäätöksen päättymispäivää seuraava päivä tai opintojesi alkamispäivä.

Muut etuudet (kohta 4)

 • Kerro, oletko saanut tai hakenut työttömyyskassan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.
 • Muualta kuin Kelasta saatu korvaus tai eläke voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamaa.

Opiskelu- ja elämäntilanne (kohta 5)

 • Kirjoita oppilaitoksen nimen ja tutkinto, jota siellä suoritat.
 • Jos olet peruskoulussa, kirjoita tutkinnon nimen tilalle käyväsi peruskoulua.
 • Jos et opiskele, kerro, mitä teet ja miksi et opiskele.

Nuoren kuntoutusrahan tarve (kohta 6)

Miten sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua tai ammatinvalintaa?

 • Kerro, miten näkövamma ja mahdolliset muut vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskeluasi ja ammatinvalintamahdollisuuksiasi.
 • Mieti, mihin kaikkeen opiskelussa, ammatinvalinnassa, koulutuspaikan valinnassa ja muussa vastaavassa näkövamma todellisuudessa vaikuttaa. Voitko näkövammaisena nuorena valita minkä tahansa koulutusalan? Hidastaako näkövamma työskentelyä?

Millaista tukea tai millaisia järjestelyjä tarvitset, että voit opiskella tai osallistua kuntoutukseen?

 • Jos käytät opiskeluissa henkilökohtaista apua, erilaisia apuvälineitä tai kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, kerro niistä tässä.
 • Kerro myös, saatko koetilanteissa erityisjärjestelyjä, tarvitsetko oppimateriaaleja itsellesi soveltuvassa muodossa tai onko opiskelussasi muita erityisjärjestelyjä.

Hakemuksen liitteet

Muista liittää hakemuksen mukaan henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (Kelan lomake 110- Ulkoinen linkki) sekä lääkärinlausunto B. Lääkärin on otettava lausunnossaan kantaa opiskelusuunnitelmiisi ja siihen, ovatko ne näkövamman ja muiden mahdollisten vammojen tai sairauksien kannalta hyviä.

Kun opintosi alkavat, lähetä Kelaan läsnäolotodistus ja suunnitelma opintojen etenemisestä. Sinun on lähetettävä nämä, vaikka olisit peruskoulussa.

Henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman kirjaaminen

Henkilökohtainen opiskelu ja kuntoutumissuunnitelma tehdään Kelan lomakkeelle KU110- Ulkoinen linkki. Lomakkeen täyttää kotikunnan edustaja ja siihen kirjataan kaikkien suunnitelman laatimisessa mukana olleiden tiedot.

Nuoren työ- ja toimintakykyä alentava sairaus, vika tai vamma:

 • Muista kertoa, jos sinulla on näkövamman lisäksi muita vammoja tai sairauksia, jotka rajoittavat ammatinvalintaa ja vaikeuttavat opiskelua. Muista myös mahdollinen oppimisvaikeus.
 • Kerro, millä tavoin näkövamma ja muut mahdolliset vammat tai sairaudet vaikeuttavat opiskelua ja ammatinvalintaa.

Miten sairaus, vika tai vamma vaikeuttaa opiskelua ja ammatinvalintaa?

 • Mieti, mitä kaikkea on näkövamman vuoksi otettava huomioon alavalinnoissa ja urasuunnitelmissa. Mieti samat asiat mahdollisten muiden vammojen tai sairauksien osalta.
 • Kerro, millaisia ongelmia näkövammaisena opiskellessa tulee vastaan. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi oppimateriaalien saatavuuteen ja käytettävyyteen, opiskelun käytännön järjestelyjen ennakointiin ja järjestelyjen sujuvuuteen sekä muihin asioihin, joista näkevä opiskelija selviytyisi ilman ongelmia.
 • Kerro millaista tukea tarvitset arjessa.

Ammatillisen kuntoutumisen tavoite, alustava suunnitelma kuntoutuksen jälkeisestä ammatista ja työllistymismahdollisuuksista:

 • Jos olet peruskoulussa, 10. luokalla, lukiossa tai valmentavassa koulutuksessa, kerro alustavista tulevaisuudensuunnitelmistasi. Kerro, mitä suunnittelet opiskelevasi ja miten työllistyt opintojen jälkeen.
 • Jos opiskelet ammattiin tai suoritat korkeakoulututkintoa, kerro se tässä. Muista myös kertoa, millaiset suunnitelmat ja mahdollisuudet sinulla on saada töitä valmistumisen jälkeen.
 • Kerro, mitä olet suunnitellut tekeväsi nyt kesken olevien tai alkavien opintojen jälkeen. Kirjaa esimerkiksi, jos olet hakemassa töitä tai jatkamassa opiskelua seuraavalla koulutusasteella.
 • Jos suoritat ammatillista perustutkintoa ja sinulla on valmistumisen jälkeen jatkokoulutussuunnitelma, kerro se tässä. Kela ei välttämättä tue näitä jatko-opintojasi, mutta silti on hyvä, että olet maininnut ajatuksistasi tässä suunnitelmassa. Muista perustella, miksi olet valinnut tällaisen opiskelureitin.

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, suunniteltu koulutus ja kuntoutus sekä suunnitelman ajallinen kesto:

 • Kerro, mihin oppilaitoksiin olet aikeissa hakea tai hakenut.
 • Se, mille ajalle suunnitelma tehdään, on erilainen sen mukaan, mitä teet tällä hetkellä ja mitä olet lähdössä opiskelemaan.

Nuoren tarvitsemat erityiset tukitoimet, opiskelun tukemiseksi ja päivittäisistä toimista selviytymiseksi tarvittavat ja suunnitellut erityisjärjestelyt sekä tukitoimet:

 • Kerro, tarvitsetko opiskelussa henkilökohtaista apua, liikkumistaidonohjausta, kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, erilaisia apuvälineitä, opiskelujen ja koetilanteiden erityisjärjestelyjä, itsellesi soveltuvassa muodossa olevia oppimateriaaleja ja muita vastaavia.
 • Kokeissa ja muussa opiskelussa tarvittavia erityisjärjestelyjä voivat olla muun muassa lisäaika, tarve rajata tehtävien määrää, opiskeluympäristöön liittyvät asiat kuten istumapaikan valinta ja virtalähteen saaminen apuvälineille, kuvallisia tai muutoin visuaalisia tehtäviä korvaavat tehtävät, kaksinkertaiset tauot kielten opintojen kuuntelutehtävissä sekä oppimateriaalien ja kokeiden saaminen näkövammaiselle soveltuvassa muodossa.
 • Kerro myös, millaista tukea tarvitset arjessa.

Miten ja milloin kuntoutumissuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan?

 • Suunnitelmaa on arvioitava ainakin silloin, jos et saa haluamaasi opiskelupaikkaa tai jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa. Lisäksi sitä on arvioitava, jos näkövammasi tilanne muuttuu.

Paikka, aika ja allekirjoitukset:

 • Suunnitelman allekirjoittavat nuori itse, alaikäisen nuoren huoltaja ja kotikunnan edustaja.

Sivu päivitetty