Aluesihteereiden kuukausitiedote / joulukuu 2015
Vam­mai­sen py­sä­köin­ti­lu­van ha­ke­mi­nen 1.1.2016 al­kaen

Vammaisen pysäköintiluvan hakupaikka muuttuu vuoden vaihteessa. Pysäköintilupa haetaan 1.1.2016 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelutuottajan Ajovarma Oy:n palvelupisteistä. Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat kuitenkin voimassa lupaan merkityn voimassaoloajan mukaisesti.

Kaikista Ajovarma Oy:n (A-katsastuksen) toimipaikoista lupaa ei voi hakea, joten on hyvä varmistaa lähin hakupaikka osoitteesta www.ajovarma.fi/lupalvelut tai paikkakuntasi A-katsastuksen asemalta. Vielä ei ole tiedossa tarkkaa ajankohtaa, mistä alkaen lupaa voi hakea myös verkkolomakkeella Trafin sähköisistä asiakaspalveluista.

Vammaisen pysäköintiluvan saantiperusteisin ei tule muutoksia. Tieliikennelain mukaan lupa voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeavammaisen henkilön kuljettamista varten. Lupa on henkilökohtainen ja sitä voi hakea myös autoton ja ajokortiton henkilö. Luvan voi saada myös vaikeavammaisen lapsen kuljettamista varten. Vapautusta ajoneuvoverosta voi 1.1.2016 alkaen hakea samalla kun hakee vammaisen pysäköintilupaa Ajovarman palvelupisteestä.

Kenelle lupa myönnetään

Näkövammaiselle lupa voidaan myöntää jos näön tarkkuus paremmassa silmässä on enintään 01 tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen (haitta-aste vähintään 85 %). Pysäköintilupa on voimassa enintään 10 vuotta.

Pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen arvioi edelleen lääkäri. Luvan myöntämistä varten otetaan 1.1.2016 käyttöön erillinen lääkärinlausuntolomake.  Vuoden 2016 alusta myönnettävien pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin.

Kun pysyvän vamman perusteella myönnetty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Tällöin aikaisempi lupa pitää esittää hakemuksen jättämisen yhteydessä. Muussa tapauksessa vaaditaan uusi lääkärinlausunto. Trafi alkaa pitää valtakunnallista rekisteriä uusista vammaisen pysäköintiluvista 1.1.2016 alkaen. Tätä aiemmin myönnettyjä lupia ei kuitenkaan siirretä rekisteriin, vaan näitä tietoja säilytetään jatkossakin poliisilaitosten omissa arkistoissa.

Mihin lupa oikeuttaa pysäköimään

Lupa oikeuttaa pysäköimään yleisillä alueilla 1) vammaisille henkilöille tarkoitetuille pysäköintipaikoille 2) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, 3) alueelle, missä on pysäköinti kielletty liikennemerkki tai pysäköintikieltoalue liikennemerkki, 4) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi.

Pysäköitäessä lupa on asetettava näkyvälle paikalle autossa tuulilasin sisäpuolelle. Aivan mihin tahansa pysäköintiin lupa ei oikeuta. Yleisiä virheitä ovat esimerkiksi jalkakäytävälle tai pyörätielle pysäköiminen sekä pysäyttäminen kielletty liikennemerkin laiminlyönti, varatuille paikoille pysäköinti ja virheellinen pysäköinti yksityisalueella.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään yksityisalueelle. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Yksityisillä alueilla pysäköintiä koskevat määräykset on kuitenkin ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla (tieliikennelaki 28 § 3 mom.).

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, Kela, poliisi, verotoimisto, terveyskeskus, koulu, kirjasto ymv.) yksityisillä pysäköintipaikoilla tulee kuitenkin huolehtia siitä, että vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinti mahdollistuu (maankäyttö- ja rakennusasetus 53 §).
 
Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja ovat yleensä sairaaloiden, ostoskeskusten, parkkitalojen, oppilaitosten, lentokenttien, asuintalojen jne. pysäköintialueet. Yksityisillä pysäköintialueilla ja kiinteistöissä luvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia, joten on aina syytä varmistaa mihin ja miten lupa oikeuttaa pysäköimään. Esimerkiksi monet kauppakeskukset, tavaratalot ja oppilaitokset myöntävät joko pysyvän tai kertaluonteisen pysäköintiluvan. Luvan saa yleensä neuvonnasta tai palvelupisteestä vammaisen pysäköintilupaa näyttämällä.

Yksityisillä pysäköintialueilla on syytä noudattaa yksityisen alueen tai kiinteistönomistajan määräämiä pysäköinnin ehtoja, määräyksiä ja liikennemerkkejä. Jos yksityisellä alueella on määräys pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta, kiekkoa on pysäköintiluvan lisäksi käytettävä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka merkittynä liikuntavammaisen tunnuksella ja pysäköintikiekon vaatimuksella, joten oikeuteen pysäköidä kyseessä olevaan paikkaan vaaditaan sekä vammaisen pysäköintilupa että pysäköintikiekko osoittamaan pysäköinnin määräaikaa. Samoin jos yksityisellä alueella on esimerkiksi määritelty, että vieraspaikalla saa pysäköidä vain 4 tuntia, parkkikiekkoa tulee myös silloin käyttää.

Lisätietoa

Vuoden 2016 alusta alkaen neuvontaa ja ohjeita vammaisen pysäköintiluvan hakemisesta ja luvan käyttöoikeuksista saa tarvittaessa Ajovarma Oy:n palvelupisteistä eri puolella maata www.ajovarma.fi/lupapalvelut sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, puhelin 029 534 5125, www.trafi.fi/ajoneuvovero

Lähteet

Tieliikennelaki ja -asetus
Maankäyttö- ja rakennusasetus