Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote / helmikuu 2018
Psy­ko­te­ra­pia Ke­lan kun­tou­tuk­se­na

Laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi

Psykoterapia Kelan kuntoutuksena

Psykoterapian tavoitteena on psykoterapian keinoin mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista huomioiden kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet.

Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan yksilölliset rajoitteet ja voimavarat. Terapian tavoitteena on, että kuntoutuja löytää kykyä selviytyä jokapäiväisen elämän haasteista ja vuorovaikutuksellisista vaatimuksista.

Psykoterapian pääasiallisena työmenetelmänä on kuntoutujan ajatuksista ja tunteista sekä ongelmista puhuminen ja niiden jäsentäminen käsiteltävään muotoon luottamuksellisessa hoitosuhteessa.

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetty psykoterapia on käyttäjälle maksutonta. Tämä tiedote keskittyy vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perusteisiin.

Elleivät edellytykset vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen täyty, Kela voi myöntää psykoterapian kuntoutuspsykoterapiana, kun tavoitteena on opiskelu tai työelämä. Kuntoutuspsykoterapiassa Kelalla on määritelty enimmäiskorvaus käyntikertaa kohti, jolloin psykoterapiasta joutuu maksamaan osan itse. Kelan päätöstä on haettava ennen psykoterapian alkamista.

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

Edellytykset
• alle 65-vuotias, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa
• sairaus tai vamma, ja siitä johtuen huomattavia vaikeuksia arjessa suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, päiväkodissa, koulussa, työssä tai muussa arjen ympäristössä. Sairauksien diagnoosit eivät kuitenkaan määritä oikeutta kuntoutukseen, vaan asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan ICF- viitekehyksen mukaan.
• kuntoutustarve kestää vähintään vuoden

Kuntoutusta voidaan myöntää, jos se on perustellusti tarpeen mahdollistamaan työstä, opiskelusta tai muista arjen toimista suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutuksen tulee parantaa ja mahdollistaa arjen toiminnoista suoriutumista. Kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon. Kela ei myöskään järjestä kuntoutuksena toimintaa, jonka tavoitteet ovat ainoastaan hoidollisia.

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettävä kuntoutus esim. psykoterapia perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, kuten muukin kuntoutus. Psykoterapian myöntäminen perustuu lasten psykiatrian, nuorisopsykiatrian tai psykiatrian erikois¬lääkärin arvioon psykoterapian tarpeesta, soveltuvuudesta ja toimenpiteen muodosta. Julkisen terveydenhuollon psykiatrisissa yksiköissä psykiatriaan tai muuhun lääketieteen alaan erikoistuvien lääkärien lausunnot rinnastetaan mainittujen lääkärien lausuntoihin. Kuntoutussuunnitelmassa on oltava perustelut terapian erillisille omaisten /läheisten ohjauskäynneille ja ohjauskäyntien määrä, jos ne ovat tarpeen. Vaativana kuntoutuksena myönnettävän psykoterapian tulee olla tarpeellista ja tavoitteellista.

Kelan vaativan kuntoutuksen terapiamuodot ovat

• fysioterapia, allasterapia ja ratsastusterapia
• toimintaterapia ja ratsastusterapia
• puheterapia
• psykoterapia, kuvataideterapia ja perheterapia
• neuropsykologinen kuntoutus
• musiikkiterapia
• monimuotoryhmäterapia (vielä vuoden 2018)
• päiväkuntoutus (vielä vuoden 2018).

Lähteet

sähköpostitse Kelan suunnittelija Eija Haapala 26.1.2018