Oi­keuk­sien­val­von­ta tie­dot­taa: Muu­tok­sen­ha­ku kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen muut­tuu, kun uu­si la­ki oi­keu­den­käyn­nis­tä hal­lin­toa­siois­sa tu­lee voi­maan 1.1.2020

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote joulukuu 2019
Laatineet: oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg ja avustava lakimies Elina Ketonen

Vammaispalvelulain mukaisia subjektiivisia oikeuksia ovat kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä päivätoiminta. Näihin oikeuksiin liittyvistä yksilöpäätöksistä on tähän saakka voinut hakea muutosta seuraavaa reittiä pitkin: oikaisuvaatimus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, valitus hallinto-oikeuteen ja valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tilanne muuttuu 1.1.2020 jälkeen annettujen päätösten osalta siten, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta tulee valituslupatuomioistuin. Tämä tarkoittaa, että hallinto-oikeuden tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan (Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 107.1 §). Valituslupaa haetaan erikseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja sen myöntämiselle on laissa säädetyt perusteet. 

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Laissa on säädetty kolme eri perustetta valitusluvan myöntämiseksi. Mikäli joku kolmesta perusteesta täyttyy, tulee valituslupa myöntää. Perusteet ovat ennakkopäätösperuste, ilmeinen virhe tai muu painava syy. Valituslupaperusteet ovat määritelty laissa melko väljästi, joten perusteiden soveltamiseen sisältyy tulkinnanvaraisuutta.

Valitusluvan perusteena ennakkopäätös


Tämä peruste liittyy lain soveltamisen tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden edistämiseen. Ennakkopäätös voi olla tarpeen etenkin jos hallinto-oikeuksien päätökset samanlaisissa asioissa poikkeavat selvästi toisistaan tai jos viranomaisten ratkaisukäytäntö on muodostunut epäyhtenäiseksi.

Ilmeinen virhe hallinto-oikeuden päätöksessä

Valituslupa myönnetään virheperusteella jos hallinto-oikeudessa on tapahtunut ilmeinen asia- tai menettelyvirhe. Virhe voi liittyä muun muassa asian selvittämiseen, päätöksentekomenettelyyn, toimivallan tai harkintavallan käytössä tai laintulkinnassa tapahtuneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin.

Muu painava syy valitusluvalle


Tällainen painava syy voi olla esimerkiksi että ratkaisulla on erittäin suuri merkitys (taloudellinen tai muu merkitys) asianosaiselle. Myös yleinen etu voi olla tällainen painava syy valitusluvan myöntämiseksi.

Valitusluvan hakeminen ja myöntäminen

Valituslupaa voi hakea vain se henkilö, jolla on myös oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, eli jokainen vain omassa asiassaan. Valituslupahakemuksessa on aina ilmoitettava peruste jolla valituslupaa pyydetään, ja perusteltava tämä vaatimus. Pelkästään valituksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei riitä valitusluvan hakemiseksi.

Jos valituslupahakemus hylätään, valituksen sisältöä ja siinä esitettyjä vaatimuksia ja perusteita ei tutkita lainkaan eikä niihin siksi myöskään oteta kielteisessä lupapäätöksessä kantaa. 

Uuden lupasääntelyn tavoitteena on mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden keskittyminen erityisesti yhdenmukaiseen lain tulkintaan ja soveltamiseen. Korkein hallinto-oikeus on tähän saakka vammaispalveluasioissa antanut ns. vuosikirjaratkaisuja, mutta muutoksen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisuilla tulee olemaan entistä suurempi merkitys ja oikeuskäytäntöä ja lain tulkintaa ohjaava vaikutus.

Määräajat säilyvät ennallaan

Muutoksenhakuun liittyvät määräajat ja maksut pysyvät ennallaan. Määräaikojen laskemista ja muutoksenhakua vammaispalveluasioissa on selvitetty tarkemmin Näkövammaisten palveluoppaan luvussa 3.2

Kuuntele webinaari muutoksenhausta vammaispalveluasioissa

Voit myös kuunnella oikeuksienvalvontayksikön lakimiesten tuoreen webinaariin liittyen oikeussuojakeinoihin ja muutoksenhakuun vammaispalveluasioissa.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat auttavat

Alueelliset oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat ja avustavat oikaisuvaatimusten ja valitusten laatimisessa, heidän yhteystietonsa löydät täältä

Kysy valitusluvan hakemisesta

Valitusluvan hakemiseen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittamiseen liittyvissä vammaispalveluasioissa kannattaa aina kääntyä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontalakimiehen puoleen sähköposti elli.bjorkberg@nkl.fi puh. (09) 396 041 (vaihde).