It­se­näi­ses­ti eteen­päin - liik­ku­mis­tai­don oh­jauk­sen avul­la

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE kesäkuu 2018
laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Olli-Pekka Rättäri (Pirkanmaa ja Kanta-Häme)

Mikä liikkumistaidon ohjaus?

Liikkumistaito on yksi keskeisistä näkövammaistaidoista, kun näkövamma vaikeuttaa liikkumista ja osallistumista. Liikkumistaidon ohjauksen tarkoitus on, että näkövammainen henkilö oppii liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti hänelle tärkeissä toimintaympäristöissä käyttäen eri aisteja ja liikkumisen apuvälineitä.

Ohjaus käsittää tarpeen mukaan liikkumisen perustaitojen harjoittelun, valkoisen kepin ja muiden liikkumisen apuvälineiden käytön sekä rohkaisun liikkumisen taitojen harjoitteluun. Käytännössä liikkumista harjoitellaan tarvittavilla arjen reiteillä ja erilaisissa ympäristöissä. Liikkumistaidon ohjausta annetaan yksilöllisenä ohjauksena arkiympäristössä, kuntoutusjaksoilla ja näkövammaisten oppilaitoksissa.

Liikkumistaidon ohjausta tarvitsevat kaikenikäiset näkövammaiset oman elämäntilanteensa ja liikkumistarpeidensa mukaan.

Kuka vastaa liikkumistaidon ohjauksen järjestämisestä?

Järjestämisvastuu jakaantuu lähinnä julkisen terveydenhuollon eli keskussairaaloiden näönkuntoutusyksiköiden ja kunnan sosiaalitoimen kesken.

Keskussairaalat vastaavat liikkumisen perustaitojen ja välttämättömien lähiympäristön reittien ohjauksesta. Aluksi kannattaa ottaa yhteyttä keskussairaalan näkövammaisten kuntoutusohjaajaan.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena maksusitoumuksen liikkumistaidon ohjaukseen. Ohjaus voi liittyä esimerkiksi liikkumisympäristön laajentamiseen, lähiympäristön palveluiden ja reittien hallitsemiseen, asuin- tai työpaikan vaihdokseen, perus- ja ammatilliseen koulutukseen osallistumiseen tai näkötilanteen muuttumiseen.

Liikkumistaidon ohjaaja tekee yksilöllisen arvioinnin

Liikkumistaidon ohjauksen tavoitteet laaditaan yksilöllisesti. Liikkumistaidon ohjaaja tekee tarvearvioinnin, jonka perusteella ohjaaja laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa kirjallisen suunnitelman liikkumistaidon ohjauksen tarpeista, tavoitteista sekä toteuttamistavoista.

Liikkumistaidon ohjaukseen voidaan sisällyttää seuraavia asioita:  opastuksessa liikkuminen, keppitekniikat,  liikkumisen perusvalmiuksien harjoittelu kuten suunnan ottaminen ja suoraan kulkeminen, reittiopetus, katujen ylittäminen, julkisten liikennevälineiden käyttö, apuvälineiden käyttö sekä muiden aistien kautta saatavan tiedon hyödyntäminen liikkumisessa ja ympäristön hahmotuksessa.

Reittiopetukseen kuuluu asiakkaan tarpeellisiksi kokemien reittien harjoittelu niin, että hän selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti oman elämänsä kannalta keskeisiin paikkoihin, kuten palveluihin, harrastuksiin, kouluun ja työpaikalle. Liikkumistaidon ohjauksen yhteydessä harjoitellaan tarvittaessa myös asiointia.

Miten tavoittaa liikkumistaidon ohjaajan?

Eri puolilla maata toimii liikkumistaidon ohjaajia ja joillakin keskussairaaloissa työskentelevillä näkövammaisten kuntoutusohjaajilla on liikkumistaidonohjaajan pätevyys.

Tietoa oman alueen liikkumistaidon ohjaajista saa keskussairaaloiden näkökeskusten kuntoutusohjaajilta sekä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta. Yhteystiedot löytyvät Näkövammaisen palveluoppaan takasivuilta.