Eduskuntavaalit 2019 ja äänestäminen

OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE huhtikuu 2019
laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Elisa Montonen

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019. (Ulkomailla oleskeleva suomen kansalainen voi äänestää Suomen edustustossa tai kirjeäänestyksellä). Lisätietoa

Tärkeät päivämäärät:

- Ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019 
- ennakkoäänestys kotimaassa: 3.–9.4.2019
- vaalipäivä: 14.4.2019
- tulosten vahvistaminen: 17.4.2019

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä 14.4. kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Tarvittaessa sen saa selville myös soittamalla oman asuinalueen maistraattiin tai oikeusministeriön vaalipalvelunumeroon
p. 0800 9 4770.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. Äänestyspaikalle mukaan tulee ottaa kuvallinen henkilökortti tai passi.

Äänestäminen ennakkoon

Varsinaisen vaalipäivän sijaan on mahdollista äänestää ennakkoon 3.-9.4.2019 missä tahansa yleisessä äänestyspaikassa. Suomessa jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on tavallisesti useita. Oman kunnan ennakkoäänestyspaikat löytyvät kotiin postitse tulleesta kirjeestä ja myös verkkosivulta www.vaalit.fi.

Myös ennakkoäänestyspaikalle tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Postitse kotiin saapunut ilmoitus äänioikeudesta -lappu ei ole välttämätön, mutta se kannattaa ottaa mukaan äänestäessä ulkomailla tai laitoksessa.

Äänestäjän avustaminen

Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa
ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos Sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen
vaaliavustaja. Kummassakin tapauksessa avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan
- hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa)
tai
- otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä.
Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena
ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan
tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista tai verkkosivulta www.vaalit.fi. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennen äänestämistä

Ei muuta kuin omaa puoluetta ja ehdokasta etsimään vaalitenttien, vaalikoneiden, puolueiden nettisivujen ja vaalimainosten viitoittamalla tiellä. Vaalitenttien ja muiden vastaavien tapahtumien aikatauluja voi seurata mm. YLEn verkkosivuilta.

Näkövammaisten liiton eduskuntavaaliteesejä ovat oikeus omiin valintoihin, opiskeluun, tietoon, työllistymiseen, lukemiseen ja saavutettaviin sähköisiin palveluihin. Vaaliteesien mukaan myös järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava.

Vaalit.fi -verkkopalvelusta löytyy kaikkien ehdokkaiden nimet ja numerot vaalipiireittäin. Lisäksi sivulta voi tarkistaa esimerkiksi, mikä on äänioikeusrekisteri, mitkä ovat nykyiset vaalipiirit, kuinka vaalit toimitetaan ja kuinka tulos lasketaan.

Lähteet ja lisätietoa: