So­siaa­li­tur­va ja neu­von­ta

Pal­ve­luo­pas

Näkövam­mais­ten so­siaa­li­tur­vas­ta ja sii­hen lähei­ses­ti liit­ty­vistä pal­ve­luis­ta ja etuuk­sis­ta on koot­tu tie­toa Näkövam­mai­sen pal­ve­luop­paa­seen. Se il­mes­tyy vuo­sit­tain pai­net­tu­na kir­ja­se­na, äänit­teenä ja pis­te­kir­joi­tuk­sel­la.

Oh­jei­ta ha­ke­mus­ten täyttöön

Oh­jei­ta ylei­sim­min tar­vit­ta­via pal­ve­lui­ta ja tu­ki­toi­mia kos­ke­vien ha­ke­mus­ten täyttöön löytyy pal­ve­lu­koh­tai­sis­ta oh­jeis­ta.

Alueel­li­set oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­jat

Näkövam­mais­ten lii­tos­ta on saa­ta­vil­la mak­su­ton­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta kai­ke­nikäisil­le näkövam­mai­sil­le ja heidän omai­sil­leen. 

Oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­jat oh­jaa­vat, neu­vo­vat, tu­ke­vat ja roh­kai­se­vat so­siaa­li­tur­vaan ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vissä asiois­sa.

Jos työt ruuh­kau­tu­vat, en­simmäisellä si­jal­la ovat vas­ta­vam­mau­tu­neet ja heidän omai­sen­sa sekä per­heet, jois­sa on näkövam­mai­nen lap­si.

Asia­kas­työn lisäksi oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­ja te­kee yh­teis­työtä järjestöjen, op­pi­lai­tos­ten, vi­ra­no­mais­ten ja pal­ve­lun­tuot­ta­jien kans­sa. Ver­kos­to­työn ta­voit­tee­na on näkövam­mais­ten yh­den­ver­tai­suu­den edistämi­nen ja pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuus.

Ota roh­keas­ti yh­teyttä oman aluee­si työnte­kijään!

Alueel­lis­ten asian­tun­ti­joi­den yh­teys­tie­dot