Päivitetty 3.1.2019
Apu­ra­ho­ja opis­ke­li­jal­le

Ajantasaiset ja tarkemmat yhteystiedot ovat luettavissa myöntäjätahojen verkkosivuilta.

Näkövammaisten liitto ry

Jenny ja Siiri Saarelaisen rahasto, Kasvatus- ja kulttuurirahasto

Yhteystiedot:
Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 Iiris
09 396 041 / vaihde
nkl@nkl.fi

Hallinnon sihteeri Leena Syvänen; leena.syvanen@nkl.fi, puh. 09 3960 4601

Jenny ja Siiri Saarelaisen rahasto

Tarkoitus: Apurahoja myönnetään sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten kulttuuri- ja opintotoiminnan sekä tiedonsaannin parantamiseen ja edistämiseen hankkimalla ja tuottamalla piste- ja äänikirjoja sekä parantamalla näkövammaisten tiedonsaantipalveluja, jakamalla opintostipendejä sekä taiteilija- ja matka-apurahoja.

Hakeminen: Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan NKL:n hallitukselle. Hakemuksessa tulee olla hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot, apurahan määrä, käyttötarkoitus ja kustannusarvio/tositteet jo aiheutuneista kustannuksista sekä selvitys hankkeen muista mahdollisista tukimuodoista.

Ei erityistä hakuaikaa.

Kasvatus- ja kulttuurirahasto

Tarkoitus: Apurahoja myönnetään sokeisiin ja vaikeasti heikkonäköisiin kohdistuvan kasvatus- ja kulttuurityön sekä näiden henkilöiden omaehtoisen opiskelun ja muun henkisen huollon alaan kuuluvan toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Hakeminen:
Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan NKL:n hallitukselle. Hakemuksessa tulee olla hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot, apurahan määrä, käyttötarkoitus ja kustannusarvio/tositteet jo aiheutuneista kustannuksista sekä selvitys hankkeen muista mahdollisista tukimuodoista.

Ei erityistä hakuaikaa.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Yhteystiedot:
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula, 041 439 2209, el.markkula@gmail.com
Toimistonhoitaja Airi Lehtonen, 040 935 8644, toimisto@kulttuuripalvelu.fi
www.kulttuuripalvelu.fi

Tarkoitus: Yhdistyksen jäsen voi hakea apurahaa ammattiin tähtäävää tai kulttuuriharrastuksiin liittyvää opiskelua, yleisötilaisuuden järjestämistä tai oman julkaisun tuottamista varten. 

Hakeminen: Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelun hallitukselle. Hakemuksen mukaan tulee liittää henkilö , osoite  ja pankkiyhteystiedot sekä apurahan kohde, kustannusarvio tai tositteet jo aiheutuneista kustannuksista, maininta siitä, hakeeko muuta apurahaa sekä tarpeelliset lisäselvitykset.

Hakuaika on keväällä.

Suomen Näkövammaissäätiö

Yhteystiedot:
Suomen Näkövammaissäätiö, asiamies Aila Santanen, Arhipanpolku 8 B 2, 00420 Helsinki
p. 050 596 6737
aila.santanen@live.fi
Suomen Näkövammaissäätiö

Apurahoja myönnetään tukemaan näkövammaisten nuorisotyötä, opiskelua, ammattiopintoja, työllisyyttä, tiedotustoimintaa, kuntoutusta, tutkimustoimintaa, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä näkövammaisten kansainvälistä yhteistyötä.

Hakeminen: Kirjallisessa hakemuksessa on oltava hakijan lyhyt esittely, yhteystiedot, pankkitilin numero, apurahan käyttötarkoitus, hankkeen toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
Apurahan saajan on laadittava apurahan käytöstä raportti, joka sopimuksen mukaan voidaan julkaista.

Apurahaa haetaan maaliskuussa ja lokakuussa. Hakuajoista ilmoitetaan jäsenlehdissä Näkövammaisten Airut ja Finlands Synskadade sekä THP:n verkossa.

Hans Brummers stiftelse sr

Yhteystiedot:
Hans Brummers stiftelse sr
c/o Brummer Rautapaidantie 26 B, 00920 Helsinki
p. 045 881 8185
anna.brummer@gmail.com

Tarkoitus: Apurahoja myönnetään näkövammaisille henkilöille ensisijaisesti tiedon hankinnan ja elämänlaadun edistämiseksi.

Hakeminen: Kirjallinen hakemus, jonka tulee olla enintään yhden A4 mittainen. Hakemuksessa tulee olla hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä hakijan tilinumero. Apurahan käyttötarkoitus sekä apurahan määrä on ilmoitettava selkeästi. Näkövammaiskortti sekä verotustodistus vaaditaan hakemuksen liitteinä.

Hakuaika päättyy 29.3.2019. Tarkempia tietoja helmikuun Airut-lehdestä.

Sokeain ystävät ry. De Blindas Vänner rf.

Yhteystiedot:
Rantatie 34, 04310 Tuusula (apurahaa haettaessa kuoreen tunnus avustukset ja apurahat)
p. 040 416 6600
info@syry.fi
www.syry.fi

Tarkoitus: Apurahoja myönnetään mm. opiskeluun, taloudelliseen apuun ennalta-arvaamattomissa tilanteissa, avustusta näkövammaistyötä tukeviin konferensseihin osallistumiseen, sosiaaliseen lomatoimintaan sekä opiskelussa tai työssä tarvittaviin laitehankintoihin. Lisäksi yhdistys myöntää näkövammaisille kodinperustamisavustuksen heidän solmiessaan avioliiton (kristillinen tai maistraatti).

Näkövammainen integroidusti (ei erityisoppilaitoksessa) loppututkinnon suorittanut voi hakea kannustusapurahan. Hakemuksen liitteenä on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös loppututkinnon suorittamisesta sekä näkövammaistodistus.

Hakeminen: Apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voi täyttää Sokeain Ystävien verkkosivuilla tai tulostaa ja lähettää postitse. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan todistus näkövammasta (kopio näkövammaiskortista ja lääkärinlausunnosta) sekä tiedot tuloista ja varallisuudesta (kopio viimeisimmästä verotodistuksesta).

Kun apurahaa haetaan projektiin tai suurempaan henkilökohtaiseen kokonaisuuteen, mukaan on liitettävä kustannuserittely, budjetti ja suositukset. 

Suomen Kulttuurirahasto

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Bulevardi 5 A 5. krs, 00120 Helsinki (postiosoite: PL 203, 00121 Helsinki)
p. 09 612 810
apurahainfo@skr.fi
www.skr.fi

Tarkoitus: Suomen Kulttuurirahastolla on nimikkorahastoja, joista jaetaan vuosittain tai harvemmin apurahoja niiden ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Rahastoista esimerkiksi Otto Isojärven rahasto tukee suomenkielisten näkövammaisten nuorten opintoja.

Hakeminen: Hakemukset lähetetään ensisijaisesti verkkopalvelussa tai toimittamalla ne SKR:n toimistoon hakuaikojen mukaisesti. Sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Lisätietoja hakemisesta verkkosivuilta.

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Yhteystiedot:
Asiamies Juha Halme
Mäntykatu 9, 37830 Akaa
p. 040 728 0970
saatio@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Tarkoitus: Säätiö myöntää apurahoja näkövammaisalan tutkimustoimintaan, avustuksia näkövammaisten lasten kuntoutus- ja harrastustoimintaan muun muassa erityisliikuntavälineisiin, perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta. Lisäksi säätiö myöntää opiskelustipendejä näkövammaisille koululaisille.

Hakeminen: Hakuaika on jatkuva, käytännössä päätökset tehdään kuitenkin hallituksen kokouksissa huhti- ja lokakuussa. Apurahat on tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten tukemiseen. Tarkempia tietoja saa Sokeain Lasten Tukisäätiön asiamieheltä.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Yhteystiedot:
Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki
p. 09 682 9530 (toimisto)
keskustoimisto@vamlas.fi
www.vamlas.fi

Tarkoitus: Vamlas jakaa vuosittain tukea ja apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisiin harrastuksiin, opiskeluun ja kansainvälistymiseen. Apurahoilla tuetaan myös sellaisten apuvälineiden hankintaa, joita ei muualta myönnetä. Yleisenä periaatteena on, että apurahaa myönnetään vain kerran, ja ettei apurahoja myönnetä tarkoituksiin, jotka kuuluvat julkisen rahoituksen piiriin.

Hakeminen: Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia kahdesti vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 2.5. ja syksyn hakuaika päättyy 2.11. Apurahaa haetaan säätiön verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoja antaa Laila Saaripalo, p. 09 682 95311.

Sokeainopetuksen Tuki ry

Yhteystiedot:
c/o Ammattiopisto LIVE, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo
p. 040 558 2066 (sihteeri Pia Pyötsiä)

Tarkoitus: Apurahoja myönnetään yhdistyksen jäsenten ja näkövammaisten
opiskelijoiden opiskeluun ja itsensä kehittämiseen tähtäävään toimintaan.

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (Tukilinja)

Tukilinja-apurahat

Yhteystiedot:
Tukilinja-lehti / Tukilinjafoorumi, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
p. 09 415 51 508 (arkisin klo 9.00-16.00)
apurahat(at)tukilinja.fi
www.tukilinja.fi

Tarkoitus: Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja aktiivista elämää. Henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Tukea myönnetään myös integraatiota edistäviin sekä pienimuotoisiin, paikallisiin hankkeisiin, jotka tukevat vammaisten henkilöiden työllistymistä tai kouluttautumista.

Henkilökohtaiset apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidonnaisia ja lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 4.000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin.

Tukilinja ei myönnä tukea hakijan yleisiin elinkustannuksiin eikä sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka yhteiskunta, työnantaja tai vakuutuslaitos on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tukea ei myönnetä myöskään laaja-alaiseen ja rahoituspohjaltaan jo vakiintuneeseen toimintaan eikä palkkakuluihin.

Hakeminen: Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Hakemuksen liitteineen voi lähettää verkkosivuilta sähköisesti. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan ja hänen mahdollisen yhteyshenkilönsä nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Liitteiksi tositteet toimintarajoitteesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä asiantuntijan suositus apurahan tarpeesta. Hakemukset pyritään käsittelemään neljän kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Kansan Sivistysrahasto

Yhteystiedot:
Säästöpankinranta 2 A, 00530 Helsinki
p. 050 3200 272
muista@sivistysrahasto.com
www.sivistysrahasto.fi
Säätiön asiamies Ulla Vuolanne, p. 050 378 3783

Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä toimivaa rahastoa. Vammaisille apurahoja jakavat ainakin Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto, Aimo O. Aaltosen rahasto sekä Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto (vammaisten taiteen tutkimus).

Kansan Sivistysrahaston eri rahastot on esitelty verkkosivulla http://www.sivistysrahasto.fi/00010040-ksr-n-rahastot

Suomalainen Konkordia-liitto

Yhteystiedot:
Suomalainen Konkordia-liitto ry
PL 201
00101 Helsinki
sihteeri@konkordia-liitto.com
www.konkordia-liitto.com

Tarkoitus: Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Hakeminen: Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.-31. tammikuuta. Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen liitteet tulee lähettää niin, että ne ovat perillä liiton postiosoitteessa viimeistään helmikuun alussa.

Lisätietoja muista apurahoista

Apurahat ja stipendit -tietokanta

Julkaisija:
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL)
syl@syl.fi
www.syl.fi

Apurahat ja opintotuki -tietokanta on luettavissa SYL:n verkkosivuilla.