Palveluopas 2018
12 Tu­kea au­ton käyt­töön

12.1 Avustus auton hankintaan

(Vammaispalvelulaki)

Kotikunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena myöntää avustusta auton hankintaan. Jos autoon tarvitaan muutostöitä esimerkiksi liikuntavamman vuoksi, kunnan sosiaalitoimi voi myöntää tukea välttämättömiin muutostöihin vammaispalvelulain perusteella (katso kohta 4.2.2).

12.2 Vammaisen pysäköintilupa

(Tieliikennelaki ja -asetus)

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä, p. 075 323 9999, www.ajovarma.fi. Vammaisen pysäköintilupahakemuksen voi tulostaa www.trafi.fi kohdasta Tieliikenne - Luvat ja Hyväksynnät - Vammaisen pysäköintilupa. Lupaa voi hakea myös Trafin sähköisen asioinnin kautta. Lupa voidaan myöntää joko vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljetusta varten. Pysäköintilupa voidaan myöntää myös autottomalle henkilölle.

Pysäköintilupa voidaan myöntää seuraavista syistä:
 • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen. Haittaluokitus määräytyy työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen haittaluokituksen perusteella.
 • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11.
 • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.
Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi. Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat voimassa lupaan merkityn voimassaoloajan mukaisesti.

Kun vammaisen pysäköintilupaa haetaan ensimmäisen kerran, hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto, johon on olemassa valmis lausuntopohja Trafin verkkosivuilla www.trafi.fi kohdassa Tieliikenne - Luvat ja hyväksynnät - Vammaisen pysäköintilupa - Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten. Liitteenä ei tarvita passivalokuvia.

Vammaisen pysäköintilupahakemusta ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti Ajovarman palvelupisteeseen. Lupahakemuksen voi jättää myös toisen henkilön toimitettavaksi. Hakemusta ei voi kuitenkaan postittaa, koska hakemuksen jättämisen yhteydessä tarkistetaan luvan myöntämisen edellytykset ja peritään lupamaksu. Lupa postitetaan luvan hakijalle kotiin väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

Pysäköintiluvan uudistaminen tehdään suoraan aikaisemman pysäköintiluvan perusteella, jos aikaisempi lupa on tallessa ja se on myönnetty pysyvän haitan perusteella. Ajovarma tarkistaa aina tarvittaessa poliisilta aiemman luvan myöntämistiedot ja hakemus voidaan käsitellä näissä tapauksissa vasta sitten kun poliisilta on saatu vahvistus. Uudistamisen yhteydessä toimitetaan Ajovarmaan aikaisempi pysäköintilupakortti. Uutta lääkärinlausuntoa ei tarvitse tässä tapauksessa toimittaa. Määräajaksi myönnetyn pysäköintiluvan uudistaminen vaatii aina hakemuksen liitteeksi uuden lääkärinlausunnon.

Pysäköintiluvan tilalle voi hakea myös kaksoiskappaletta, jos alkuperäinen lupa on kadonnut, anastettu tai turmeltunut. Ajovarma tarkistaa poliisin myöntämän pysäköintiluvan tiedot luvan myöntäneeltä poliisilta, jos asiakkaalla ei ole mitään kirjallisia dokumentteja poliisin aiemmin myöntämästä luvasta tallessa. Asiakkaalle voidaan myöntää myös kokonaan uusi pysäköintilupa, mutta tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan joko lääkärinlausunto tai kopio alkuperäisestä lääkärinlausunnosta.

Pysäköintilupaa voi hakea myös Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta. Oma asiointi -palvelun kautta haettaessa lupaa voi hakea vain vammainen henkilö henkilökohtaisesti. Sähköisen palvelun kautta voi hakea uutta vammaisen pysäköintilupaa ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamista, jos aikaisempi lupa on myönnetty pysyvän haitan perusteella. Ajovarma tarkistaa aina tarvittaessa poliisilta aiemman luvan myöntämistiedot ja hakemus voidaan käsitellä näissäkin tapauksissa vasta sitten, kun poliisilta on saatu vahvistus. Myös sähköisen palvelun kautta jätettyihin hakemuksiin tarvitaan aina liitteeksi joko aikaisempi pysäköintilupa tai lääkärinlausunto. Oma asiointi -palvelun kautta ei voi hakea pysäköintiluvan kaksoiskappaletta. Sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään myös Ajovarman toimesta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla ja maksetaan verkkopankin kautta.

Lupa on pysäköinnin ajaksi asetettava auton tuulilasin sisäpuolelle. Lupa on henkilökohtainen ja se on voimassa kaikissa EU-maissa enintään kymmenen vuotta.

Tieliikennelain mukaan pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään maksutta maksulliselle pysäköintipaikalle. Luvalla saa myös pysäköidä alueelle, jossa se on muutoin kielletty liikennemerkeillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikieltoalue). Lisäksi lupa oikeuttaa pysähtymään rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Jos pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, voi poliisi kehottaa siirtämään auton sopivaan paikkaan. Koska tieliikennelaki ei koske yksityisiä alueita kuten kauppakeskuksien, asuintalojen, lentokenttien piha- ja pysäköintialueita, näillä alueilla pysäköitäessä on noudatettava niillä olevia liikennemerkkejä.

Luvan haltija tai henkilö, joka kuljettaa luvanhaltijaa, voi hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta (katso luku 12.5). Tätä vapautusta voi hakea erikseen tai pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä.

12.3 Autoveron palautusta haetaan Verohallinnolta

(Autoverolaki)

Vammainen henkilö voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään hänen omistukseensa ensimmäistä kertaa Suomessa. Myös hakijat, jotka eivät itse voi ajaa autoa, voivat saada autoveronpalautusta, kunhan auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön.

Palautusta voi saada autoverolain 51 pykälän perusteella, kun henkilön
 • pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 80 prosenttia
 • pysyvästä invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 60 prosenttia, tai alaraajan tai alaraajojen puuttumisesta tai toimintavajavuudesta johtuva liikuntakyvyn pysyvä alenema on 40 prosenttia. Auton tulee olla tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi.
Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80 prosentin liikunta- tai näkövamman tai 60 prosentin pysyvän invaliditeetin perusteella. Automaattivaihteista autoa välttämättä tarvitsevalle palautettava enimmäismäärä on 4 980 euroa. Mikäli autoveroa palautetaan 40 prosenttia alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 prosenttia autoverosta, mutta kuitenkin enintään 2 460 euroa. Osamaksulla autoa ostettaessa autovero palautetaan vasta sitten, kun auto on siirtynyt rekisteriotteen mukaan haltijan omistukseen.

Autoveron palautusta haetaan kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakijasta on tullut auton omistaja. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan osoitteeseen Verohallinto, Autoverotus, PL 1000, 10901 Hanko.

Hakemukseen on liitettävä mukaan:
 • lääkärintodistus
 • kopio ajokortista tai kuljettajana toimivan henkilön ajokortista, jos hakija ei itse voi vammansa vuoksi ajaa autoa
 • selvitys siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein hakija käyttää autoa, mikäli hakija on töissä, niin työnantajan työtodistus ja selvitys työmatkoista ja julkisten kulkuneuvojen käyttömahdollisuuksista työmatkoilla tai opiskelutodistus ammattiin valmistumista varten tapahtuvasta opiskelusta
 • todistus siitä, että hakija on ensirekisteröity auton omistajaksi, taikka mikäli auto on ensirekisteröity hakijan haltijuuteen, todistus siitä, että hakijasta on tullut auton omistaja.
 • jäljennös kauppalaskusta.
Ennakkopäätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista. Autoveropäätökseensä tyytymätön voi hakea ensin oikaisua Verohallinnon autoverotukselta Hangosta ja mikäli oikaisupäätös on kielteinen, niin oikaisupäätökseen voi hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakijan kotipaikka on ollut autonveron palautusta haettaessa. Kirjallinen valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle. Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Sitä ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Lisätietoja www.vero.fi.

12.4 Autoveron huojennus

Verohallinto voi myöntää autoverosta huojennusta autoverolain 50 pykälän perusteella, mikäli hakija ei täytä autoverolain 51 pykälän edellytyksiä. Verohuojennusta myönnettäessä otetaan huomion muun muassa
 • vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä
 • auton tarpeellisuus
 • perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.
Verohallinto voi erityisen painavista syistä palauttaa kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta. Veron huojennuksena autoveroa on palautettu myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen. Veron huojennusta voi myös hakea ennakkoon. Hakemuksessa on mainittava, että se perustuu autoverolain 50 pykälään.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen Verohalllinto/autoverotus, PL 40, 00052 Vero. Hakemukseen on liitettävä samat asiakirjat kuin haettaessa veronpalautusta 51 pykälän perusteella. Taloudellista asemaa kuvaavana selvityksenä tulee hakemukseen liittää selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai sosiaaliviranomaisten antama selvitys taloudellisesta asemasta. Ennakkohakemuksissa on myös ilmoitettava hankittavan auton hinta. Tullin päätöksestä ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lisätietoja www.vero.fi.

12.5 Vapautus ajoneuvoveron perusverosta

(Laki ajoneuvoverosta, tieliikennelaki)

Auton omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on verovelvollinen. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto ensi- tai uudelleenrekisteröidään tai kun henkilö ostaa käytetyn auton.

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus:
 • henkilölle, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa (katso luku 12.2)
 • henkilölle, joka kuljettaa vammaista henkilöä, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
 • henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain 51 pykälän perusteella tai saman lain 50 pykälässä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.
Vapautus myönnetään verovelvolliselle. Vapautuksen voi saada vain ajoneuvoveron perusverosta. Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

Ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vapautusta samalla kun hakee vammaisen pysäköintilupaa. Hakemuksessa on ilmoitettava verovelvollisen henkilötunnus ja sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haetaan vapautusta. Vapautusta voi hakea uuden pysäköintiluvan ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamisen yhteydessä, mutta ei kaksoiskappalehakemuksen yhteydessä.

Kun uudistaa aikaisemman pysäköintiluvan ja on voimassa oleva vapautus ajoneuvoveron perusverosta (vammaisen pysäköintiluvan perusteella), vapautusta on haettava samassa yhteydessä uudestaan, koska vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan voimassaoloaikaan.

Jos Trafilta haetun pysäköintiluvan yhteydessä ei ole haettu verovapautusta, voi vapautusta hakea myöhemmin postittamalla verovapautushakemus erikseen Trafiin (voit lähettää lomakkeen Trafille sähköpostitse verotus@trafi.fi) tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta. Jos pysäköintilupa on myönnetty ennen vuotta 2016, hakemukseen on liitettävä jäljennös pysäköintiluvan voimassaolo puolesta.

Hakemuslomakkeita voi tulostaa www.suomi.fi verkkosivulta kohdasta Asioi verkossa - Vapautus ajoneuvon perusverosta vammaisuuden perusteella. Lomakkeen voi tilata kotiosoitteeseen myös soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan p. 029 534 5125. Ajovarmasta ei voi hakea pelkkää verovapautusta.

Vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea takautuvasti enintään kolmelta viimeiseltä verokaudelta.

Lisätietoja hakemisesta Trafi Ajoneuvoveroneuvonta p. 029 534 5125 (pvm/mpm) arkisin klo 8-18, www.trafi.fi/ajoneuvovero.

12.6 Invalidialennus liikennevakuutuksen maksusta

(Liikennevakuutusyhtiöt)

Jotkut liikennevakuutusyhtiöt myöntävät alennusta liikennevakuutukseen vammaiselle ensimmäisen kerran myönnetyn autoveronpalautuksen perusteella. Myönnettävä alennus eli lähtöbonusluokka on tarkistettava omasta vakuutusyhtiöstä. Alennusta ei saa, jos hakijalla on jo suurempi bonus kuin mikä on lähtöbonusluokka. Lisätietoja liikennevakuutusyhtiöistä.

12.7 Poikkeuslupa ajokorttiluvasta ja ajo-oikeudesta

(Ajokorttilaki)

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) voi myöntää poikkeuksen B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta ikävaatimuksesta, jos siihen on erityisen painavia syitä. Poikkeuslupaa voi hakea esimerkiksi näkövammaisten vanhempien alaikäiselle lapselle. Poikkeuslupa voidaan myöntää vähintään 17 vuotta täyttäneelle henkilölle. Poikkeusluvan myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti ja voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisen hankalissa tilanteissa. Poikkeuslupia ei ole myönnetty pelkästään pitkien matkojen tai huonojen kulkuyhteyksien perusteella ja mahdollisuus hoitaa tarvittavat ajot muulla tavalla otetaan aina huomioon.

Poikkeuslupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitetty selvitykset ajokortin tarpeesta, esimerkiksi jäljennös lääkärinlausunnosta ja sosiaalilautakunnan lausunto. Ikävaatimuksia koskeva poikkeuslupapäätös maksaa 100 euroa. Päätökset ovat maksullisia myös kielteisinä.

Huom! Ajokorttilaki muuttuu 1.7.2018 alkaen. Ajankohtaiset ohjeet luvan hakemisesta voi tarkistaa Trafin sivuilta osoitteesta www.trafi.fi.