Palveluopas 2019
12 Tu­kea au­ton käyt­töön

12.1 Avustus auton hankintaan

(Vammaispalvelulaki)

Kotikunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain harkinnanvaraisena tukitoimena myöntää avustusta auton hankintaan. Jos autoon tarvitaan muutostöitä esimerkiksi liikuntavamman vuoksi, kunnan sosiaalitoimi voi myöntää tukea välttämättömiin muutostöihin vammaispalvelulain perusteella (katso kohta 4.2.2).

12.2 Vammaisen pysäköintilupa

(Tieliikennelaki ja -asetus)

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen. Lupa voidaan myöntää, jos myöntämisen edellytykset lääkärinlausunnon perusteella täyttyvät. Lupaa voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljetettavana tai kuljettajana. Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Pysäköintiluvan myöntämisen edellytykset:
  • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, näöntarkkuuden on oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen.
  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§).
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.
Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi. Lääkärin tulee ottaa lausunnossa selvästi kantaa sekä haittaluokkaan että haitan kestoon.

Vammaisen pysäköintiluvalla saat pysäköidä ajoneuvon yleisille alueille pysäköintipaikalle, joka on merkitty pyörätuolimerkillä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta alueelle, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä "pysäköinti kielletty" tai "pysäköintikieltoalue" pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaika on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pidemmäksi ajaksi pihakadulle sillä varauksella, ettei pysäköinti kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Pysäköimistä valvovat kunnalliset pysäköinninvalvonnat.

Vammaisen pysäköintilupa ei suoraan oikeuta pysäköimään yksityisillä alueilla, vaan niillä on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä. Pysäköintiluvan soveltuvuus kannattaa varmistaa aluetta valvovalta yritykseltä tai kiinteistön omistajalta.

Voit hakea vammaisen pysäköintilupaa sähköisesti Traficomin Oma asiointi -palvelussa. Hakemuksen yhteydessä voit hakea myös vapautusta ajoneuvon perusverosta. Ilmoita tällöin hakemuksessa tai Asioi kanssamme -palvelussa ajoneuvosta verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle vapautusta haetaan. Vapautusta voi hakea uuden pysäköintiluvan ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamisen yhteydessä, mutta ei kaksoiskappaleen hakemisen yhteydessä. Ajoneuvon perusveron vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan kestoon.

Voit hakea lupaa myös Ajovarman palvelupisteessä. Tällöin hakemusta ja lääkärinlausuntoa ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti, vaan ne voidaan toimittaa vammaisen henkilön puolesta. Lupa voidaan uudistaa myös aiemman, 10 vuodeksi myönnetyn pysäköintiluvan, perusteella ilman lääkärinlausuntoa. Hakemus tulee maksaa hakemuksen jättämisen yhteydessä. Lupa maksaa 20 euroa.

Lisätietoa www.traficom.fi

12.3 Vapautus ajoneuvoveron perusverosta, vuotuinen käyttömaksu

(Laki ajoneuvoverosta)

Auton omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on verovelvollinen. Traficomin tai Poliisin myöntämän vammaisen pysäköintiluvan perusteella voidaan myöntää vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Vapautuksen voi saada myös Verohallinnon myöntämän autoverolain 50 §:n autoveron huojennuksen tai 51 §:n autoveron palautuksen perusteella. Tällöin erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa Traficomiin.

Vammaisen pysäköintilupaa ja vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea samalla kertaa joko sähköisessä palvelussa tai Ajovarman toimipisteissä. Jos käytössä on Traficomin myöntämä pysäköintilupa, vapautusta voi hakea sähköisessä palvelussa. Vapautus myönnetään joko vammaisen omaan ajoneuvoon tai muuhun ajoneuvoon, jolla häntä kuljetetaan. Vapautuksen saa ajoneuvoveron perusverosta. Jos ajoneuvon käyttövoimana on esim. diesel, tulee edelleen maksaa käyttövoimaveron osuus.

Kun uudistaa aikaisemman pysäköintiluvan ja on voimassa oleva vapautus ajoneuvoveron perusverosta (vammaisen pysäköintiluvan perusteella), vapautusta on haettava samassa yhteydessä uudestaan, koska vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan voimassaoloaikaan. Vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea takautuvasti enintään kolmelta viimeiseltä verokaudelta.

Sähköinen asiointi www.traficom.fi

Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, et asioi Ajovarmassa tai jos pysäköintilupa on Poliisin myöntämä, voit hakea vapautusta Traficomille postitettavalla lomakkeella Vapautus ajoneuvoveron perusverosta vammaisuuden perusteella. Hakemukseen on tällöin liitettävä jäljennös pysäköintiluvasta. Postita vapautushakemus liitteineen osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320, 00059 TRAFICOM tai sähköpostitse kirjaamo@traficom.fi

Neuvontaa vapautusasioissa Ajoneuvoveroneuvonta p. 029 534 5125.

12.4 Autoveron palautusta haetaan Verohallinnolta

(Autoverolaki)

Vammainen henkilö voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään hänen omistukseensa ensimmäistä kertaa Suomessa. Myös hakijat, jotka eivät itse voi ajaa autoa, voivat saada autoveronpalautusta, kunhan auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytettynä maahantuotuun ajoneuvoon, joka rekisteröidään Suomessa ensi kertaa.

Autoveron palautuksen yleisenä edellytyksenä on, että auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että muut perheenjäsenet eivät lainkaan saisi käyttää autoa. Tarkoitus kuitenkin on, että auto on pääasiassa hakijan käytössä. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan perheessä ei tarvitse olla kahta autoa, vaikka vammaisen henkilön käytössä olevasta autosta on palautettu autoveroa invaliditeetin perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muut perheenjäsenet voivat käyttää autoa esimerkiksi harrastusmenoihin, kaupassa käyntiin tai muuhun vastaavaan. Tämän hetkisen oikeuskäytännön mukaan veronpalautus on myönnetty, kun pääsääntöisesti hakijaa kuljetetaan autolla ja muu käyttö on vähäistä. Vastuu muusta käytöstä on aina edunsaajalla.

Palautusta voi saada autoverolain 51 pykälän perusteella, kun henkilön

•    pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 80 prosenttia
•    pysyvästä invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta on vähintään 60 prosenttia, tai alaraajan tai alaraajojen puuttumisesta tai toimintavajavuudesta johtuva liikuntakyvyn pysyvä alenema on 40 prosenttia. Auton tulee olla tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi.

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80 prosentin liikunta- tai näkövamman tai 60 prosentin pysyvän invaliditeetin perusteella. Automaattivaihteista autoa välttämättä tarvitsevalle palautettava enimmäismäärä on 4 980 euroa. Mikäli autoveroa palautetaan 40 prosenttia alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 prosenttia autoverosta, mutta kuitenkin enintään 2 460 euroa. Osamaksulla autoa ostettaessa autovero palautetaan vasta sitten, kun auto on siirtynyt rekisteriotteen mukaan haltijan omistukseen.

Autoveron palautusta tulee hakea kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakijasta on tullut auton omistaja. Voit myös hakea ennakkopäätöstä autoveron palauttamisesta, ennen auton hankkimista.

Autoveronpalautusta invaliditeetin perusteella kannattaa hakea Verohallinnon lomakkeella Hakemus invalidin autoveronpalautuksesta (1217). Hakemuksesta selviää tarvittavat liitteet. Palautusta voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Verohallinto / Autoverotus, PL 1000, 10901 HANKO

Oikaisuvaatimusta kielteiseen autoveron palautuspäätökseen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa veropäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Oikaisuvaatimus voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi jos hakijan olosuhteet päätöksen jälkeen muuttuvat (näkö huononee tai auton käyttötarkoituksessa / haltijassa tapahtuu muutos). Oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi valittaa edelleen sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakijan kotipaikka on ollut autonveron palautusta haettaessa. Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Sitä ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Lisätietoja www.vero.fi. Puhelimitse tiedusteluihin vastaa autoverotusneuvonta, p. 029 497 150.

12.5 Autoveron huojennus

Verohallinto voi vammaisuuden perusteella, erityisen painavista syistä palauttaa kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta. Tällainen veronhuojennus myönnetään erillisen harkinnan perusteella. Huojennushakemuksessa on mainittava, että se perustuu autoverolain 50 pykälään. Palautusta voi hakea myös ennen ajoneuvon hankkimista.

Verohuojennusta myönnettäessä otetaan huomion muun muassa
  • vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä
  • auton tarpeellisuus
  • perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.
Veron huojennuksena autoveroa on palautettu esimerkiksi vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Verohallinto / Autoverotus, PL 40, 00052 Vero. Hakemukseen on liitettävä samat asiakirjat kuin haettaessa veronpalautusta 51 pykälän perusteella. Taloudellista asemaa kuvaavana selvityksenä tulee hakemukseen liittää selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai sosiaaliviranomaisten antama selvitys taloudellisesta asemasta. Ennakkohakemuksissa on annettava arvio hankittavan auton hinnasta. Tullin päätöksestä ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lisätietoja www.vero.fi.

12.6 Invalidialennus liikennevakuutuksen maksusta

(Liikennevakuutusyhtiöt)

Jotkut liikennevakuutusyhtiöt myöntävät alennusta liikennevakuutukseen vammaiselle ensimmäisen kerran myönnetyn autoveronpalautuksen perusteella. Myönnettävä alennus eli lähtöbonusluokka on tarkistettava omasta vakuutusyhtiöstä. Alennusta ei saa, jos hakijalla on jo suurempi bonus kuin mikä on lähtöbonusluokka. Lisätietoja liikennevakuutusyhtiöistä.

12.7 Ajokortin ikäpoikkeuslupa

(Ajokorttilaki)

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta.

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen 17 ikävuoden täyttymistä. Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin. Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 euroa).

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lisätietoa www.ajokortti-info.fi