Lausunto lääkeinformaation strategialuonnoksesta

26.10.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

kirjaamo@fimea.fi

Asia: Lausunto lääkeinformaation strategialuonnoksesta

Viite: 5396/60.04.01/2011

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lääkeinformaatiostrategialuonnoksesta. Pidämme tärkeänä, että lääkeinformaatiostrategiaa uudistettaessa otetaan kaikessa huomioon myös näkövammaisten erityistarpeet sekä oikeus turvallisuuteen ja tiedonsaantiin heille soveltumassa muodossa.

Toiveemme on, että voimme jatkossa olla mukana muodostettavassa lääkeinformaatio verkostossa ja kehittämisprojekteissa.

Lausunnossamme olemme keskittyneet niihin seikkoihin, jotka ovat oleellisia nimenomaan näkövammaisten kannalta.

Luonnoksen yksityiskohtaiset kommentit

Määritellään lääkeneuvonnan laadulle ja rakenteelle standardit (8-9/24)

On erittäin tärkeää, että myös näkövammainen potilas saa laadukasta ja asiantuntevaa lääkeneuvontaa hänelle soveltuvassa muodossa asuinkunnasta tai terveydenhuollon ammattilaisesta riippumatta. Minimistandardit ja yhtenäiset käytännöt tukisivat tätä tavoitetta.

Luonnoksessa potilaan informoinnin ydinasioiksi (9/24) määritellään esimerkiksi tiedon antaminen sekä suullinen ja kirjallinen neuvonta ja ohjaaminen. Näkövammaisen tulee mielestämme saada em. materiaali sopivassa muodossa, joita ovat isokirjoitus, pistekirjoitus tai äänite. Soveltuvin osin myös sähköinen dokumentti on mahdollinen: käytännössä dokumentin tulee olla luettavissa apuvälineillä. Oleellista on myös varmistaa, että informaation muoto voidaan valita yksilöllisistä taidoista ja tarpeista lähtien.

Moniammatillinen väestökampanja lääkkeiden oikeasta käytöstä (13/24)

Kampanjan toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että kampanjamateriaali on näkövammaisten kannalta saavutettavassa muodossa ja että näkövammaiset tulevat huomioiduiksi omana kohderyhmänään.

Luotettavat informaatiolähteet (taulukko 3, 14-16/24)

Kiitämme sitä, että lääkeinfo.fi-verkkopalvelusta löytyvät lääkevalmisteiden pakkausselosteet kuunneltavina mp3-tiedostoina. Korostamme samalla, että toistaiseksi vain pieni osa näkövammaisista pystyy käyttämään tietokoneita ja toimimaan itsenäisesti verkossa. Verkon rinnalle tulee ehdottomasti rakentaa järjestelmä, joka turvaa lääkeinformaation saatavuuden myös muissa näkövammaisille soveltuvissa muodoissa (isokirjoitus, pistekirjoitus, äänite).

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Mauno Lehtinen Teuvo Heikkonen

toimitusjohtaja tiedonsaantijohtaja

Lisätietoja: Markku Möttönen p. (09) 3960 4655 tai markku.mottonen@nkl.fi