Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen ja an­sio­tu­lo­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen

Asian jatkotyöskentelyssä on kuultava vammaisjärjestöjä aiempaa paremmin.

Alkuperäinen lausuntopäivä 17.11.2017

sosiaali- ja terveysministeriö

Lausunto on lausuntopyynnön mukaisesti jätetty lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE). Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:32.

Näkövammaisten liitto ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista sekä lineaarista mallia käsittelevästä työryhmäraportista.

Ehdotetun lineaarisen mallin tavoitteena on kannustaa ja lisätä työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työskentelyä ja lisätulojen hankkimista. Näkövammaisten liitto pitää tätä erittäin kannatettavana.

Työryhmäraportin mukaan täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleville kannustinongelma ei olisi niin todellinen kuin heillä, jotka haluavat tehdä työtä enemmän kuin tulorajat sallivat.

Näkövammaisten liitto huomauttaa, että osalla täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista on huomattava kannustinloukkuongelma. Heidän työmahdollisuuksiaan on parannettava tätä kannustinloukkua purkamalla.

Esimerkiksi osa näkövammaisista nuorista joutuu hakeutumaan työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka he ovat opiskelleet ja valmistuneet ammattiin. Työllistyminen on näkövamman vuoksi ollut mahdotonta ja johtanut työttömyyden kautta muihin työkykyä alentaviin seikkoihin, jolloin työkyvyttömyyseläke on heille lopulta ainoa mahdollisuus.

Nämä näkövammaiset nuoret eivät ehdi päästä lainkaan työelämään, jonka vuoksi he saavat vain kansaneläkettä (+takuueläkkeen) ja voivat ansaita työtuloja 737,45 euroa kuukaudessa (vuoden 2017 taso). Ansioraja on niin alhainen, että työllistyminen eläkkeen rinnalla on käytännössä mahdotonta.

Näkövammaisten liitto esittää, että lineaarisen mallin on koskettava myös täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Lisäksi sen on koskettava myös heitä, jotka saavat ainoastaan kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

Näkövammaisten keskuudessa osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työelämässä olevien ryhmä on merkittävä. Kannustinloukkuja purettaessa huomion tulee kiinnittyä erityisesti ryhmään, joilla tulokertymää ei ole ehtinyt juurikaan kertyä. Tällöin osatyökyvyttömyyseläke on pieni ja ansioraja alhainen. Tätä ryhmää ovat muun muassa nuoret aikuiset, pitkään opiskelleet ja perhevapailla olleet. Jos he muutaman vuoden työskentelyn jälkeen jäävät osatyökyvyttömyyseläkkeelle, ansioraja on pieni eikä se mahdollista osa-aikaisessa työssä minkäänlaista ura- ja palkkakehitystä. Ehdotettu lineaarinen malli ei vastaa riittävästi tähän ongelmaan.

Näkövammaisten liiton mielestä tämän ryhmän kohdalla on laajennettava mahdollisuutta jaksottaa ansioita eri tavalla kuin kuukausitasolla tai ansiorajan on määräydyttävä muutoin kuin oman lyhyen työhistorian perusteella. Näkövammaisten liitto edellyttää, että osatyökyvyttömyyseläkkeen ansiorajan määräytymisen perusteet uudistetaan työn tekemiseen kannustavammiksi samaan aikaan lineaarisen mallin kehittämisen kanssa.

Työryhmä ehdottaa lineaarista mallia työeläkejärjestelmän osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmään osatyökyvyttömyyseläke tulisi niissä tapauksissa, joissa osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Näkövammaisten liiton mielestä osatyökyvyttömyyseläke tulee ottaa käyttöön kansaneläkejärjestelmässä kaikille. Tämä on tärkeää erityisesti niille nuorille vammaisille, joilla jo työelämään siirtymisen vaiheessa ei ole mahdollisuuksia työskennellä kokoaikaisesti.

Lisäksi Näkövammaisten liitto vaatii, että asian jatkotyöskentelyssä on kuultava vammaisjärjestöjä aiempaa paremmin. Tähän velvoittaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 4 artikla yleiset velvoitteet 3 kohta.

Lisätietoja

työllisyyspäällikkö Taru Tammi, taru.tammi@nkl.fi, p. 050 596 5023

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen

järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty