Oi­kai­su­vaa­ti­mus ja muistutus

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 9/2021

Oletko saanut kielteisen viranomaispäätöksen tai oletko tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun? Oikeuksienvalvonnan syyskuun kuukausitiedotteessa kerromme kuinka voit silloin toimia vammaispalveluiden, Kelan, terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden asiakkaana.

Oikaisuvaatimus kunnan vammaispalveluiden päätöksestä

Kunnan sosiaalihuollon, kuten vammaispalvelujen asiakas, voi hakea oikaisua tai muutosta saamaansa yksilöpäätökseen, jos hän ei ole tyytyväinen päätöksen sisältöön. Sosiaalihuollon palveluja hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Viranhaltijan päätökseen tulee aina sisältyä oikaisuvaatimusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet. Sosiaalihuollon viranhaltijan (esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän) päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yleisesti katsotaan, että olet saanut päätöksen tiedoksi 7. päivänä sen postittamisesta, jolloin siis varsinainen 30 päivän valitusaika alkaa.

Oikaisuvaatimus tai valitus Kelan päätöksestä

Voit varmistaa ennen oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemistä, voidaanko päätös tarkistaa Kelassa. Voit hakea tarkistusta ottamalla yhteyttä Kelaan ja kertomalla virheestä päätöksessä. Kelassa tarkistettavia tilanteita ovat selkeät virheet ja tilanteet, joissa päätös on tehty puutteellisten tietojen perusteella. Asian tarkistaminen Kelassa on nopeampaa kuin oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekeminen. Jos teet valituksen kirjallisesti ja päätöksen antaja on Kela, postita valituslomake Kelaan. Jos päätöksen antaja on joku muu, esimerkiksi työpaikkakassa, toimita valitus sinne. Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Kela katsoo, että olet saanut tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa, joten valitusaika on 7+30 päivää. Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Muistutus terveydenhuollossa

Jos olet tyytymätön julkisen terveydenhuollon tai yksityisen terveydenhuollon hoidosta tai kohtelusta, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Voit tehdä sen vapaamuotoisesti itse tai voit pyytää apua oman sairaanhoitopiirisi potilasasiamieheltä tai yksityisen lääkäriaseman potilasasiamieheltä. Muistutus tulee käsitellä kyseisessä terveydenhuollon yksikössä n. kuukauden sisällä ja muistutuksen tekijälle vastataan kirjallisesti. Jos olet tyytymätön saamaasi muistutuksen vastaukseen, voit viedä asian Aluehallintoviraston käsiteltäväksi kanteluna.

Muistutus sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Kunnan nimeämä sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä, noin kuukauden sisällä. Jos olet tyytymätön saamaasi vastaukseen, voit viedä asian Aluehallintovirastoon kanteluna.

Mistä saada apua oikaisuvaatimuksen tai muistutuksen kirjaamisessa?

Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen lisäksi me Näkövammaisten liiton alueelliset oikeuksienvalvonnan asiantuntijat voimme myös auttaa sinua silloin, kun olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai kohteluun.

Lähteet


Sivu päivitetty