Lii­ken­ne­pal­ve­lui­den olen­nai­set tiedot

Asetuksen tavoite on kannatettava: palvelun käyttäjä saa kattavaa tietoa liikkumispalveluista voidakseen käyttää niitä helposti.

Alkuperäinen lausuntopäivä 9.8.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 19.6.2017

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi.

Näkövammaisten liitto ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi.

Näkövammaisten liitto pitää kannatettavana, että liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että palvelua koskevat olennaiset tiedot ovat saatavissa avoimesta rajapinnasta. Perusteltua on, että olennaisista tiedoista säädetään asetuksella. Asetuksen tavoite on kannatettava: palvelun käyttäjä saa mahdollisimman kattavaa tietoa liikkumispalveluista voidakseen hankkia ja käyttää niitä helposti ja tehokkaasti.

Kiinnitämme huomion siihen, että asetuksessa ei oteta mitään kantaa palvelun käyttäjille tarkoitettujen liikkumispalveluiden olennaisia tietoja sisältävien palveluiden saavutettavuuteen. Näkövammaisen palvelun käyttäjän kannalta on tärkeää, että olennaisia tietoja sisältävät palvelut ovat saavutettavia ja käytettävissä näkövammaisten tietoteknisin apuvälinein.

Näkövammaisten liitto kritisoi annettavan asetuksen suhteellisen varovaista liikkeelle lähtöä. Erityisenä huolenaiheena on, että vain ne tiedot on annettava rajapinnan kautta, jotka palveluntarjoajalla on, uusia tietoja ei tarvitse ryhtyä tuottamaan. Näkövammaisen palvelun käyttäjän kannalta keskeisiä olennaisia tietoja ovat palvelun esteettömyyteen liittyvät tiedot. Asetusluonnoksessa esteettömyydellä käsitetään lähtökohtaisesti kaluston esteettömyyttä pyörätuolin käyttäjän näkökulmasta. Näkövammaisen kannalta on tärkeää, että koko matkaketju on esteetön ja tiedonsaanti liikennepalveluista toteutettu näkövammaisten apuvälinein saavutettavilla palveluilla.

2 § Henkilöiden kuljetuspalvelut

Pykälän kohdassa 4 olennaisina tietoina pidetään tietoja siitä, ovatko käytössä olevat liikennevälineet tai osa niistä esteettömiä, matalalattiaisia tai onko niissä pyörätuolipaikkoja. Näkövammaisten liitto ehdottaa, että olennaisia tietoja olisivat myös lipun leimauslaitteen esteettömyys ja liikennevälineen pysäkkikuulutukset.

Kohdassa 6 olennaisiksi tiedoiksi ehdotetaan säädettäväksi säännöllisen aikataulunmukaisen liikenteen pysäkkien, asemien, terminaalien ja muiden pysähtymispaikkojen sijainnit ja arvioidut aikataulut, tarvittaessa lähtö- ja saapumisajat eriteltyinä. Näkövammaisten liitto ehdottaa olennaiseksi tiedoksi säädettäväksi terminaalien osalta tulo- ja lähtölaiturin numerot.

Kohdassa 13 olennaisiksi tiedoiksi ehdotetaan säädettäväksi mahdolliset lisäpalvelut, jotka palveluntarjoaja haluaa ilmoittaa rajapinnassa, kuten tiedot lastenistuimista tai eläinten kuljetuksesta ja niiden hinnoista. Näkövammaisten liitto esittää kohtaan tietoa liikennevälineessä olevasta opaskoirapaikasta.

3 § Asemat, satamat ja muut terminaalit

Kohdassa 2 olennaiseksi tiedoksi ehdotetaan säädettäväksi sijainti paikkatietona. Näkövammaisten liitto ehdottaa tietoa tarkennettavaksi siten, että olennainen tieto olisi esteettömän sisäänkäynnin sijainti.

Kohdissa 4 - 6 olennaisiksi tiedoiksi ehdotetaan säädettäväksi sisätilojen mahdollinen yksityiskohtainen kartta tai linkki palveluun, josta tieto on saatavilla; tiedot mahdollisesti tarjottavista EU-säädösten mukaisista avustuspalveluista ja esteettömistä tiloista kuten inva-WC:stä ja  tiedot mahdollisista muista erityisiä tarpeita omaavien käyttäjäryhmien palvelun käyttöä helpottavista seikoista kuten lastenhoitotiloista. Näkövammaisten liitto ehdottaa säädettäväksi olennaisiksi tiedoiksi esteettömän lipunmyyntiautomaatin ja palvelupisteen, mahdollisen terminaalialueen kohokartan sekä EU-säädösten mukaisen avustuspalvelun odotuspaikan sijainnit. Sijainnit tulee kuvata sanallisena reittinä terminaalin esteettömältä sisäänkäynniltä.

Kohdassa 7 ei edellytetä tietoa terminaalin muista palveluista konekielisessä muodossa vaan mahdollista linkkiä kotisivulle tai muuhun sähköiseen palveluun. Näkövammaisten liitto edellyttää, että kotisivun tai muun sähköisen palvelun on oltava saavutettava näkövammaisen käyttämin apuvälinein.

Lopuksi Näkövammaisten liitto muistuttaa esteettömän matkaketjun merkityksestä näkövammaiselle. Tämän vuoksi olennaisiksi tiedoiksi on säädettävä myös tieto lipunvarausjärjestelmän ja aikataulutietojen saavutettavuudesta näkövammaisten tietoteknisin apuvälinein.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi
esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, p. 050 596 5025, juha.sylberg@nkl.fi
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty