Lausunto tie­lii­ken­ne­lais­ta

Ääniopasteita tulee lisätä erityisesti vilkasliikenteisille kaduille kaupunkiympäristöissä.

Alkuperäinen lausuntopäivä 13.4.2017

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viite: Lausuntopyyntö LVM/417/03/2013
Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Näkövammaisten liitto ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Näkövammaisten liitto pitää perusteltuna tieliikennelain kokonaisuudistusta, kun voimassa olevaan tieliikennelakiin ja siihen liittyviin lakeihin sekä näitä lakeja alemmanasteisiin säädöksiin on tehty lukuisia muutoksia niiden voimassaoloaikana. Kokonaisuudistuksen tavoite tehdä tienkäytöstä turvallisempaa on kannatettava.

Näkövammaisten liitto kiinnittää hallituksen esitysluonnoksessa huomion seuraaviin kohtiin:

Liikuntarajoitteisen pysäköintitunnus

Vammaiselle henkilölle myönnettävä pysäköintilupa esitetään muutettavaksi liikuntarajoitteisen pysäköintitunnukseksi. Ajan myötä terminologia on elänyt ja se on jossain määrin horjuvaa. Arkikielessä puhutaan edelleen "invaluvasta". Rakentamismääräyskokoelman ohjeissa ja kaupunkien ja kuntien kaavoituksen asuntorakentamisen pysäköintinormeissa käytetään LE -merkintää, jolla tarkoitetaan liikkumisesteisille tarkoitettuja tai esteettömiä pysäköintipaikkoja.

Näkövammaisten liitto esittää, että uudessa tieliikennelaissa otetaan käyttöön termi liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Käsitettä liikkumisesteinen tulee käyttää johdonmukaisesti kaikissa niissä lainkohdissa, joissa on nyt mainittu käsite liikuntarajoitteinen.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan lisääntymisen myötä on viime vuosina ilmennyt epätietoisuutta siitä, mihin vammaisen henkilön pysäköintiluvalla voi maksutta pysäköidä. Näkövammaisten liitto vaatii, että julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastojen, poliisin, terveyskeskusten, koulujen ja kirjastojen) palveluiden yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla huolehditaan siitä, että vammaisen pysäköintiluvalla pysäköiminen on mahdollista.

Liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella tulee taata oikeus pysäköidä tarvittaessa tilapäisesti myös yksityisillä alueilla, mikäli siitä ei ole haittaa muulle liikenteelle tai kiinteistön muulle käytölle. Mikäli yksityinen kiinteistön omistaja tai haltija haluaisi kieltää vammaisen pysäköintiluvalla pysäköinnin kiinteistöllään, tulee siitä olla selkeä maininta tällaisen alueen sisääntuloväylällä. Vammaisen pysäköinti tulee kuitenkin sallia aina vammaisen pysäköintitunnuksen haltijalle, mikäli kiinteistöllä tarjotaan julkisia palveluja taikka yksityisiä palveluja yleisölle kiinteistön omistussuhteista riippumatta.

Samalla tavoin kuin lakiluonnoksen 44 §:ssä ja 46 §:ssä esitetään säädettäväksi vammaisen pysäköintiluvalla tulee pysäköinti lakiluonnoksen 45 §:ää (Kävelykadulla ajaminen ja pysäköinti) muuttaa vastaavalla tavalla ja taata vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden todellinen toteutuminen.

Liikennevalot

Näkövammaisille tarkoitetuista liikennevalojen ääniopasteista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa tieliikenteen liikennevaloista. Näkövammaisten liitto haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että ääniopasteita tulee lisätä erityisesti vilkasliikenteisille kaduille kaupunkiympäristöissä. Kokemuksemme mukaan ääniopasteiden määrissä on huomattavia kuntakohtaisia eroja. Suomessa tulee pyrkiä valtakunnallisesti yhtenäisiin näkövammaisten ääniopasteisiin. Näkövammaisten liitto kannattaa kokeiluja, joilla etsitään yhtenäistä ääniopastetta ja joilla voitaisiin mahdollistaa näkövammaisen henkilökohtainen liikennevalon ääniopasteen hallinta.

Pyöräilykypärän ja heijastimen käyttösuositus

Näkövammaisten liitto ei kannata pyöräilykypärän käyttösuosituksen poistamista uudesta tieliikennelaista. Samoin jalankulkijoiden heijastimen käyttösuositus tulee säilyttää tieliikennelaissa. Käyttösuositusten poistamisella uudesta tieliikennelaista ei pidä mitätöidä Liikenneturvan ja muiden järjestöjen määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Hallitus myöntää itsekin, että kypäräsäännöksen poistaminen saattaisi vähentää kypärän käyttöä, mikä todennäköisesti lisäisi pään vammojen riskiä pyöräilyonnettomuuksissa.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty