Lausunto postilain muu­tok­sis­ta

Postilakiin tarvitaan maksuttoman lähetysoikeuden laajennus tahoihin, jotka tuottavat ja/tai lähettävät kirjoja, lehtiä ja oppimateriaaleja näkövammaisille. Erityisesti iäkkäät näkövammaiset tarvitsevat fyysisiä äänikirjoja ja -lehtiä jatkossakin.

Näkövammaisten liitto on antanut 15.2.2021 lausuntonsa koskien postilain mahdollisia muutostarpeita.

Hallitusohjelman tavoitteet ovat kannatettavia, postipalveluiden oikeudenmukainen saatavuus koko maassa on turvattava ja sen turvaamiseksi yleispalveluvelvoite on säilytettävä. Jatkovalmistelussa on vielä selvitettävä, voidaanko nämä tavoitteet säilyttää ilman valtion tukea, ja näkökulman on tällöin oltava kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamisessa.

Perinteinen kirjeposti

Perinteisen kirjepostin lähettämisen ja vastaanottamisen mahdollisuus tulee säilyttää yhteiskunnan digitalisoitumisesta huolimatta. Erilaisin tutkimuksin on todettu, että kaikilla kansalaisilla ei ole käytettävissään digitaaliseen asiointiin tarvittavia palveluita tai palveluiden käyttötaitoa. Tähän ryhmään kuuluu myös iso joukko näkövammaisia henkilöitä.

Kolmipäiväinen jakelu

Arviomuistiossa esitetty mahdollinen siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun vaatii lisäselvityksiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kansalaisten oikeussuojan toteutumiseen jakelupäivien mahdollisesti vähentyessä. Viranomaispäätöksiä toimitetaan edelleen myös paperisina kirjelähetyksinä.

Erityistarpeiden huomioiminen jakelussa

Näkövammaisten liitto kannattaa Invalidiliiton esittämiä terminologisia muutosesityksiä postilain 43 §:n 2 momenttiin ja 48 §:ään sekä Liikenne- ja viestintäviraston antamaan määräykseen (61/2011 M, 8 §). Kannatamme pykälän säilyttämistä ennallaan, mikä varmistaisi postin saannin kaikille 75 vuotta täyttäneille ja liikkumisesteisille jatkossakin lähimmälle postilaatikolle.

Jatkovalmistelussa olisi erityisesti selvitettävä erityistarpeiden huomioimisesta aiheutuneet todelliset kustannukset ja niiden kehitys tarkemmin.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys (61/2011 M, 8 §) määräajoin toimitettavasta terveydentilaselvityksestä (toimintakykyselvityksestä) postiyritykselle siitä, kykeneekö postinsaaja noutamaan muiden tavoin postinsa, on ongelmallinen ja kaipaa tarkempaa jatkoselvitystä. Sitä on tarkasteltava erityisesti postinsaajan näkökulmasta ja EU:n tietosuojasäännökset huomioiden. Pysyvän vamman osoittamisen tulisi vapauttaa henkilö määräajoin toimitettavasta terveydentilaselvityksestä.

Määräyksen soveltamisen osalta pitäisi selvittää myös postiyrityksen kyvykkyyttä arvioida terveydentilaselvityksiä ja terveydentilaselvitysten todelliset määrät.

Muut huomiot

Voimassa olevaan postilakiin sisältyy yksityishenkilöiden oikeus lähettää maksutta pistekirjoituslähetyksiä. Postilakiin tarvitaan maksuttoman lähetysoikeuden laajennus tahoihin, jotka tuottavat ja/tai lähettävät kirjoja, lehtiä ja oppimateriaaleja sekä vastaavia aineistoja näkövammaisille. Tärkeimpiä tahoja ovat Näkövammaisten kirjasto (Celia- Ulkoinen linkki) kumppanikirjastoineen ja näkövammaisjärjestöt.

Pistekirjoitusaineiston määrä on viime vuosina vähentynyt, ja painopiste siirtynyt digitaalisiin äänitteisiin. Vaikka verkkovälityksen merkitys kasvaa jatkuvasti, erityisesti ikääntyneiden näkövammaisten osalta tarvitaan postitse lähetettyjä fyysisiä äänikirjoja ja -lehtiä jatkossakin.

Muistutamme, että Maailman postiliiton yleissopimus mahdollistaa maksuttoman sokeainlähetyksen käyttöönottamisen. Suomi on Maailman postiliiton yleissopimukseen tekemänsä varauman ansiosta sokeainlähetyksiä koskien ehdoton hännänhuippu. Kaikissa verrokkimaissa sokeainlähetysten maksuton lähettämis- ja vastaanotto-oikeus koskee yksityishenkilöiden lisäksi näkövammaisia palvelevia tahoja ja äänitteet sisältyvät sokeainlähetyksen piiriin.


Sivu päivitetty