Siirry pääsisältöön

Lausunto pe­las­tusa­lan tasa-arvon ja yh­den­ver­tai­suu­den toi­min­taoh­jel­ma­luon­nok­ses­ta

Pelastusalalla on myös sellaisia työtehtäviä, jotka ovat täysin mahdollisia näkövammaisille ihmisille. Lisäksi on muistettava, että pelastusalalla työskentelevä ihminen voi vammautua kesken työuran, jolloin tulee olla osaamista ja tahtoa etsiä työntekijälle uusia työtehtäviä.

Näkövammaisten liitto ry on antanut sisäministeriölle lausuntonsa pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta. Lausunnossamme keskitymme näkövammaisten ihmisten kannalta keskeisiin asioihin ja painotamme näkövammaisten ihmisten näkökulmaa.

Pelastusalan tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi

Toimintaohjelmaluonnoksen mukaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutuminen vaatii osaamista ja osallistamista. Yksi esiin noussut tarve on syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen lisääminen. Näkövammaisten liitto kannattaa huomiota ja pitää tämän osaamisen lisäämistä välttämättömänä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tai syrjintä eivät ole mielipidekysymyksiä.

Samoin on aiheellista lisätä osallistamiseen liittyvää osaamista ja muistaa vammaisten ihmisten kohdalla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen- Ulkoinen linkki merkitys ja sen voimassaolo laintasoisena.

Vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset pelastustoimessa

Toimintaohjelmaluonnoksen mukaan pelastusalan henkilöstössä lisätään vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten määrää. Näkövammaisten liitto pitää tavoitetta kannatettavana. Lisäksi on kannatettavaa, että tähän liittyvät toimenpiteet on kuvattava organisaation tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Näkövammaisten liitto toivoo, että tämä näkyy myös käytännössä rekrytointitilanteissa. Näkövammaiset ja muulla tavoin vammaiset ihmiset kohtaavat paljon rekrytointisyrjintää, jolloin pelkkä pääsy työpaikkaan voi pysähtyä vammaisuuteen, vaikka työtehtävät, koulutus ja muut reunaehdot olisivat tarvittavat, tarkoituksenmukaiset ja soveltuvat.

Pelastusalalla on työtehtäviä, jotka ovat täysin mahdollisia näkövammaisille ihmisille. Pelastusalalla työskentelevällä ei tarvitse olla pelastajan, ensihoitajan tai vastaavaa koulutusta, vaan siellä tarvitaan myös monien muiden alojen osaajia ja muille aloille kouluttautuneita työntekijöitä (mm. kaupallinen ala, viestintä ja juridiikka). Tällaisia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi koulutus-, neuvonta-, asiakaspalvelu- ja hallinnollinen työ sekä työskentely tukitoiminnoissa.

Lisäksi on muistettava, että pelastusalalla työskentelevä ihminen voi vammautua kesken työuran, jolloin pelastusalalla tulee olla osaamista ja tahtoa etsiä työntekijälle uusia hänen muuttuneeseen tilanteeseensa soveltuvia työtehtäviä. Pelastusalan työntekijän oman alansa osaaminen ja tietotaito ei katoa mihinkään. Jos pelastusalan työntekijä näkövammautuu kesken työuran, pelastustoimi voi käyttää oman henkilöstöosaamisensa tukena Näkövammaisten liitossa olevaa näkövammaisuuden ja työelämän asiantuntemusta.

Nuorisotyö

Palokuntanuorisotyö on harrastus ja tilaisuus tutustua pelastusalaan sekä oppia kaikille hyödyllisiä kansalaistaitoja. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että palokuntanuorisotyöhön osallistumisen tulee olla mahdollista myös näkövammaisille lapsille ja nuorille. Jos osallistuminen ei ole mahdollista itsenäisesti, se on mahdollista henkilökohtaisen avustajan avulla. Tällä tavoin arjen turvallisuuden asiat tulisivat lapsesta ja nuoresta lähtien tutuiksi myös näkövammaisille ihmisille.

Viestintä

Toimintaohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu, että pelastustoimen viestinnässä huomioidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat, erityisesti saavutettava ja monikielinen viestintä. Näkövammaisten liitto korostaa saavutettavan viestinnän merkitystä. Ellei viestintä ole saavutettavaa ja monikanavaista, näkövammaiset ihmiset jäävät helposti sen ulkopuolelle. Kuulonäkövammaisia ajatellen on muistettava myös viittomakielinen viestintä.

Näkövammaisten liitto esittää, että viestinnän ohella saavutettavuus huomioidaan pelastusalan henkilöstön käyttämissä digitaalisissa järjestelmissä ja työympäristöissä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman saavutettavuuden varmistamista digitaaliset järjestelmät ja työympäristöt eivät välttämättä toimi näkövammaisten ihmisten käyttämillä apuvälineillä. On valitettavaa, jos näkövammaisen ihmisen työllistyminen pelastusalalle ei toteudu vain siksi, että pelastusalan digitaaliset järjestelmät ja työympäristöt eivät ole saavutettavia.

Osaamisen kehittäminen

Toimenpiteenä esitetään valtakunnallisen koulutussuunnitelman ja -aineiston laatimista. Tavoitteena on koulutuksen ja viestinnän avulla lisätä faktaan, tutkimukseen ja selvityksiin pohjautuvan tiedon ja taidon määrää toimialalla, jolloin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä osaaminen ja ymmärrys lisääntyvät.

Näkövammaisten liitto esittää, että näkövammaisten ja muulla tavoin vammaisten ihmisten kohtaamiseen liittyvää koulutusta järjestettäisiin pelastusalan henkilöstölle lisä- tai täydennyskoulutuksena. Esimerkiksi pelastustilanteissa on tärkeää, että pelastajat tai ensihoito tiedostavat, että tilanteessa voi olla mukana esimerkiksi näkövammaisia tai kuulonäkövammaisia ihmisiä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Toimenpide-ehdotusten mukaan jokainen pelastusalan viranomainen arvioi yhteistyössä eri väestöryhmiä edustavien vähemmistöjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista pelastustoimessa. Näkövammaisten liitto kannattaa ehdotusta ja tekee mielellään yhteistyötä pelastusalan kanssa.

Toimenpiteenä ehdotetaan, että huolehditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien huomioimisesta asianmukaisesti osana palvelutuotantoa, muun muassa palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Näkövammaisten liitto kannattaa ehdotusta. Esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistaminen on tärkeää. Sen tulee koskea esimerkiksi digitaalisia palveluja ja järjestelmiä sekä käytettäviä tiloja.

Työolot, palkkaus ja etuudet

Toimenpide-ehdotuksen mukaan paloasematilat suunnitellaan esteettömiksi ja saavutettaviksi. Paloasematiloissa järjestetään vierailuja, koulutuksia ja joitain muita tapahtumia tai tilaisuuksia, joihin osallistuu pelastusalan ulkopuolisia tahoja. Joillain yksittäisillä paloasemilla voi olla myös asiakaspalvelua.

Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä, että paloasemien tilat suunnitellaan esteettömiksi. Esteettömyyttä tulee tarkastella laajasti ottaen huomioon myös näkövammaisten ihmisten kannalta keskeisiä asioita kuten valaistus, selkeät merkinnät, hyvät kontrastit, turvalliset ja selkeät kulkureitit sekä mahdollisuus saada apua tiloissa liikkumisessa.

Paloasemien kohdalla on myös muistettava varautumiselementti. Edelleen on mahdollista tilanne, jossa matkapuhelimet eivät kuulu eikä muuta tapaa hälyttää apua ole saatavilla. Tällöin ohjeena on hakeutua lähimmälle paloasemalle, mikäli kyse on pelastustyön tai ensihoidon tarpeesta. Näkövammaisen ihmisen voi olla vaikea tavoittaa paloasemalta henkilöstöä, mikäli ohjeistus on annettu vain visuaalisesti havaittavasti eikä ketään henkilöstön edustajaa ole lähistöllä, jotta apua voisi kysyä.

Toimenpiteenä ehdotetaan, että tehdään pelastusalan esteettömyys- ja saavutettavuusselvitys koskien viestintää, välineitä, tiloja ja tiedotusta. Näkövammaisten liitto kannattaa ehdotusta.

Vanhemmuuden tukemista koskevien toimenpide-ehdotusten osalta Näkövammaisten liitto muistuttaa, että pelastusalalla työskentelee myös vammaisten lasten vanhempia. Pienten lasten vanhempien tai ikääntyviä omaisia hoitavien ohella myös heillä voi olla tarvetta esimerkiksi osa-aikatyöhön tai muihin työaikajoustoihin.

Ohjelman toteutus, viestintä ja seuranta

Luonnoksen mukaan erityistä painoarvoa pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä tulee asettaa sellaisten vähemmistöjen äänen kuuluviin saattamiseksi, joiden edustusta pelastustoimessa ei ole tai se on vähäinen. Tällainen kuunteleminen voidaan toteuttaa esimerkiksi täydentämällä työryhmää eri vähemmistöryhmien järjestöjen edustuksella. Näkövammaisten liitto kannattaa ehdotusta. Osallistamisen osalta on tärkeää muistaa YK:n vammaissopimuksen 4 artiklan- Ulkoinen linkki 3 kohdan asettama velvoite.

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko
Näkövammaisten liitto ry