Lausunto pank­ki­tun­nis­tei­den mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta

Näkövammaisten henkilöiden tulee olla mukana mobiilisovellusten ja laitteiden kehittämis- ja testaustyössä.

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2019

Finanssivalvonta
Viite: Lausuntopyyntö 18.3.2019, FIVA 6/02.06.0712019
Asia: Lausunto pankkitunnisteiden mahdollisista muutoksista

Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä NKL) kiittää Finanssivalvontaa  mahdollisuudesta saada lausua pankkitunnisteiden mahdollisiin muutoksiin liittyvistä seikoista.

Lailla digitaalisten palveluiden tarjoamisesta Suomi on laittanut täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (saavutettavuusdirektiivi). Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat myös pankkeja. Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan tunnistuspalveluihin liittyviin digitaalisiin palveluihin eivätkä sääntelyn soveltamisalaan kuulu tunnistusvälineet, vaan tunnistustapahtumaan liittyvien verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällöt.

Edellä mainitusta syystä johtuen NKL on tyytyväinen siihen, että Finanssivalvonta on katsonut aiheelliseksi pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, mitä tunnistusvälineiden tarjonnassa, käyttöönotossa ja muutosprosessin toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon. Lainsäätäjän käsityksen mukaan tunnistusvälineisiin liittyvät käytön estävät haasteet tulevat toistaiseksi ratkaistavaksi lähinnä yhdenvertaisuuslain (1325/2014) perusteella kohtuullisten mukautusten kautta. Myös Euroopan Unionissa valmisteilla oleva esteettömyysdirektiivi voi tuoda vaatimuksia tunnistusvälineille.

Tunnistusvälineenä käytettävien tunnuslukulistoja korvaavien sovellusten tulee täyttää julkisen sektorin tarjoamia mobiilisovelluksia koskevat saavutettavuusvaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mobiilisovellus täyttää verkkosisältöjen saavutettavuusohjeen Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1 AA vaatimukset. Laitteiden osalta noudatettavaksi tulevat myös yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) (Accessibility requirements for ICT products and services) määräykset. Standardissa vahvistetaan muun muassa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tekniset saavutettavuusvaatimukset.

Näkövammaisten kannalta mobiilisovellusten tärkeitä saavutettavuusominaisuuksia ovat mm. puhetuki, skaalattavuus, toimintopainikkeiden erottuvuus ja hyvät kontrastit. Fyysisten laitteiden  saavutettavuusominaisuuksista mainittakoon mm. puhetuki, näytön koko ja kontrasti sekä toimintonäppäinten erottuvuus tuntoaistin avulla.

NKL toivoo, että näkövammaisia henkilöitä käytettäisiin mobiilisovellusten ja fyysisten laitteiden kehittämis- ja testaustyössä. Lisäksi tarvitaan myös saavutettavuusominaisuuksien asiantuntijatestausta.

Tunnistusvälineiden käyttöönotto

Näkövammaisen asiakkaan tulee saada hänelle sopivassa saavutettavassa muodossa riittävän ajoissa tieto tunnuslukulistojen korvaamisesta uusilla tunnistusvälineillä. Tietoa tulee saada myös  tarjolla olevista tunnistusvälineistä ja niiden tilaamisesta. Näkövammaisten liiton viestintäkanavat tavoittavat runsaat 10 000 näkövammaista henkilöä.

Uusien tunnistusvälineiden käyttöönotossa tulee olla tarjolla selkeät ohjeet saavutettavissa muodoissa (esim. pistekirjoituksella, äänitteenä, saavutettavana verkkosivuna). Lisäksi tunnistusvälineen tarjoajan tulee järjestää riittävät neuvontapalvelut.

Finanssivalvonnan tehtävänä on pankkeja valvovana viranomaisena huolehtia siitä, että pankit täyttävät niiltä edellytettävät saavutettavuusvaatimukset ja että pankkipalveluita voidaan tulevaisuudessakin käyttää itsenäisesti.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen
p. 09 3960 4655
markku.mottonen@nkl.fi

palvelupäällikkö Iiro Nummela
p. 09 3960 4716
iiro.nummela@nkl.fi

Jukka Tahvanainen      
toimitusjohtaja      

Sari Kokko
järjestöjohtaja


Sivu päivitetty