Lausunto nuo­ri­so­työn ja -po­li­tii­kan ase­tuk­ses­ta

Valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa valmisteltaessa on kuultava vammaisia nuoria ja vammaisjärjestöjä. Ohjelmasta tulee tehdä vaikutusarviointeja, joissa on mukana vammaisten nuorten ääni.

Alkuperäinen lausuntopäivä 22.2.2017

Lausunto: Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta, luonnos 20.1.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausunto on lausuntopyynnön mukaisesti jätetty www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta.

Uusi nuorisolaki 1258/2016 tuli voimaan 1.1.2017. Lain muuttumisen vuoksi on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta.

1 luku Valtion nuorisotyö ja -politiikka

2 § Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma

Pykälän 2 momentin mukaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman valmistelussa otettaisiin huomioon muun muassa nuorisolain soveltamisalaan liittyvät Suomen kansainväliset sitoumukset sekä nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöjen nuoret.

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on yksi Suomea koskeva kansainvälinen sitoumus.

Valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa valmisteltaessa on kuultava myös vammaisia nuoria ja vammaisjärjestöjä. Näkövammaisten liitto on edellyttänyt tätä sekä syksyllä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle että syksyllä 2016 eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamissaan lausunnoissa.

Lisäksi Näkövammaisten liitto huomauttaa, että ohjelmasta tulee tehdä vaikutusarviointeja, kuten esimerkiksi väliraportti valtioneuvostolle. Vaikutusarvioinneissa on huolehdittava, että mukana on näkövammaisten ja muiden vammaisten nuorten ääni.

3 § Valtion nuorisoneuvosto

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto kutsuisi nuorisoneuvoston jäsenet kuultuaan nuorisotoimialan tahoja. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että valtion nuorisoneuvoston kokoonpanossa on varmistettava näkövammaisten ja muiden vammaisten nuorten äänen kuuluminen. On suotavaa, että nuorisoneuvostossa on myös vammaisten nuorten kanssa toimivan tahon edustus.

2 luku Valtion rahoitus

11 § Nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksyminen

Pykälän mukaan nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminta soveltuu tiloiltaan ja varustukseltaan ympärivuotiseen ohjattuun toimintaan. Näkövammaisten liitto huomauttaa, että käytettävien tilojen on oltava esteettömät ja työpajassa järjestettävän toiminnan on oltava todellinen vaihtoehto myös näkövammaiselle nuorelle. Nykyisin työpajat ovat useimmiten näkövammaisten nuorten ulottumattomissa.

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty