Siirry pääsisältöön

Lausunto lu­kio­diplo­meis­ta

Lukiodiplomiselvityksessä 2020 annetaan suositus mm. siitä, että opiskelija voisi sisällyttää taito- ja taideaineiden lukiodiplominäytön osaksi yo-tutkintoaan. Pidämme suunnitelmaa lähtökohtaisesti hyvänä, mutta ensin on varmistettava yhdenvertaisuus.

Näkövammaisten liiton lausunto 19.2.2021 opetus- ja kulttuuriministeriölle Lukiodiplomiselvityksestä 2020. Lausuntopyynnön (VN/2062/2020) mukaisesti lausunto on jätetty sivustolle www.lausuntopalvelu.fi- Ulkoinen linkki.

Lukiodiplomiselvitys 2020

Lukiodiplomiselvityksessä annetaan suosituksia mm. siitä, että lukion opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa määriteltyjen taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulevat lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi. Näitä oppiaineita ovat kuvataide, liikunta ja musiikki. Lisäksi esitetään, että opiskelija voi sisällyttää lukiodiplominäytön osana ylioppilastutkintoonsa.

Suoritetulla lukiodiplominäytöllä voisi korvata yhden ylioppilastutkinnon viidestä kokeesta. Ylioppilastutkintoa suorittava kokelas tekisi siinä tapauksessa äidinkieli ja kirjallisuus -kokeen sekä kolme koetta ryhmästä, johon kuuluu matematiikan-, toisen kotimaisen kielen-, vieraan kielen- ja reaaliaineen koe, sekä lukiodiplomin.

Selvityksen johtopäätökset pyrkivät edistämään taito- ja taideaineille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja uudistuneessa lukiokoulutuksessa yhdenvertaisina nykyisin ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden tiedon tuottamisen kanssa.

Selvitystyö pohjautuu toimeksiannon lisäksi nykyisen lukiolain säätämisen yhteydessä eduskunnan sivistysvaliokunnan antamaan mietintöön, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi.

Yleisesti

Näkövammaisten liitto pitää esitystä kannatettavana. Näkemyksemme mukaan on tärkeää, että lukiodiplomien tarjonta on monipuolista.

Edellytämme kuitenkin, että ennen suosituksen toimeenpanoa varmistetaan näkövammaisten lukiolaisten tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeja. Tämä edellyttää kohtuullisten mukautusten ja tarvittavien erityisjärjestelyjen sekä saavutettavuuden ja esteettömyyden varmistamista. Kun käyttöön suunnitellaan virtuaalisia suoritustapoja, saavutettavuuden varmistaminen on välttämätöntä, sillä muutoin näkövammaiset lukiolaiset eivät voi kyseisiä järjestelmiä käyttää.

Näkövammaisten liitolla ei ole tietoa, miten paljon näkövammaiset lukiolaiset suorittavat tai haluaisivat suorittaa lukiodiplomeja. Tämän vuoksi emme voi antaa tarkempaa tietoa, toteutuvatko yhdenvertaisuus ja saavutettavuus sekä esimerkiksi kohtuulliset mukautukset näkövammaisten lukiolaisten näkökulmasta.

Saavutettavuus

Selvityksen luvussa 3 ei ole millään tavalla arvioitu lukiodiplomien suorittamiseen liittyviä saavutettavuusongelmia.

Suunnitelmissa on etä- ja/tai verkko-/virtuaaliopetuksen rakenne ns. pohjakurssien ja lukiodiplomikurssien toteuttamiseen. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että tätä rakennetta luotaessa on varmistettava saavutettavuus. Käytettävien työkalujen, järjestelmien ja digitaalisen kokonaisuuden tulee olla saavutettava.

Saavutettavuus on otettava vakavasti ja käytettävät järjestelmät on suositeltavaa saavutettavuus testata ammattilaisen toimesta. Ellei tätä oteta vakavasti alusta lähtien, on riski, että näkövammaiset lukiolaiset eivät voi käyttää tarjolla olevaa virtuaalista suoritusmahdollisuutta ja että näkövammaiset lukiolaiset jäävät näin uudistuksen ulkopuolelle.

Saavutettavuuden osalta on muistettava YK:n vammaissopimuksen ja EU:n saavutettavuusdirektiivin kansalliseksi toimeenpanoksi säädetyn lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tarkoittama saavutettavuus. Tämän selvityksen yhteydessä saavutettavuudella tarkoitetaan aivan muuta eli pääasiassa maantieteellistä saatavuutta. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että terminologiassa tulee olla tarkkana, jotta vältytään sekaannuksilta.

Yhdenvertaisuus

On varmistettava näkövammaisten lukiolaisten tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeja.

Lukiodiplomiselvityksessä todetaan: "Selvitysryhmämme mielestä lukiodiplomien saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden suhteen tilanne on hyvin eriytynyt." Näkövammaisten liitto on huolestunut näkövammaisten lukiolaisten asemasta lukiodiplomeja suoritettaessa ja niiden suoritusmahdollisuuksista tiedotettaessa. Selvityksen luvussa 3 ei ole millään tavalla käsitelty näkövammaisten tai muulla tavoin vammaisten lukiolaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia suorittaa lukiodiplomeja.

Kohtuulliset mukautukset ja muu tuki

Näkövammaisten liitto edellyttää, että mikäli lukion opetussuunnitelman perusteita muutetaan lukiodiplomien osalta, muutoksissa painotetaan kohtuullisten mukautusten saatavuuden varmistamista lukiodiplomeja suoritettaessa. Näkövammaisilla lukiolaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus suorittaa kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomeja.

Luvussa 4 on havaittavissa vastaajien huoli arvioinnin yhdenmukaisuudesta ja siitä, etteivät kaikki lukiot pysty yhtä hyvin tukemaan opiskelijoita lukiodiplomien suorittamisessa. Lukioiden välillä on selkeitä eroja, jotka tulee ottaa huomioon, mikäli lukiodiplomit tulevat vahvemmaksi osaksi lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa. Näkövammaisten liitto kysyy, millaisilla toimenpiteillä aiotaan toteuttaa näkövammaisten ja muulla tavoin vammaisten lukiolaisten mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeja yhdenvertaisesti muiden lukiolaisten kanssa.

Lukiodiplomien suorittamisessa on otettava huomioon muun muassa saavutettavuus, esteettömyys ja kohtuulliset mukautukset sekä näkövammaisen lukiolaisen tarvitsemat erityisjärjestelyt. Näkövammaisen lukiolaisen tulee saada esimerkiksi kuvataiteen tai liikunnan opetusta sellaisella tavalla, että hänellä on yhdenvertainen mahdollisuus suorittaa opinnot myös tältä osin. Valitettavasti ongelmia on edelleen muun muassa näkövammaisten lukiolaisten liikunnan opetuksessa.

Näkövammaisten liitto esittää, että ennen lukiodiplomien tuomista osaksi ylioppilastutkintoa kartoitetaan lukioiden osaaminen kohtuullisten mukautusten järjestämisessä ja näkövammaisten lukiolaisten kohtaamisessa. Kartoituksen pohjalta arvioidaan, miten lukioissa voidaan varmistua siitä, että näkövammaiset lukiolaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa muihin lukiolaisiin verrattuna.

Asiantuntijatuen hyödyntäminen

Suunniteltua muutosta tuettaisiin muodostamalla kansallinen rakenne lukioasetuksessa määritellyn kehittäjälukioverkoston varaan, ja nykyisistä kehittäjälukioista kaksi keskittyy kuvataiteeseen, kaksi liikuntaan ja kolme musiikkiin. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että kehittäjälukioiden ja erityistehtävän omaavien lukioiden henkilöstöllä tulee olla osaamista näkövammaisten opiskelijoiden tarpeista, jotta he voivat tosiasiallisesti ottaa ane huomioon kehittäessään lukiodiplomeja. Ellei tätä osaamista ole, sitä tulee hankkia.

Pedagogisia ja muita ratkaisuja pohtiessa kehittäjälukiot ja muut tahot voivat käyttää työnsä tukena Näkövammaisten liitossa olevaa näkövammaisuuden ja näkövammaisten lukiolaisten opiskeluun liittyvien seikkojen asiantuntemusta. Opetukseen liittyvää asiantuntemusta on myös Celia näkövammaisten kirjastossa sekä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipisteessä. Liikunnan lukiodiplomin osalta mukaan on perusteltua ottaa Paralympiakomiteassa oleva osaaminen.

Merkitys korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Mikäli lukiodiplomeja aletaan hyödyntää korkeakoulujen opiskelijavalinnassa, niiden järjestämisen yhdenvertainen toteutuminen lukioissa tulee varmistaa. Mikäli lukioissa yhdenvertaisuus ei toteudu lukiodiplomien osalta ja korkeakoulut ryhtyvät hyödyntämään lukiodiplomeja opiskelijavalinnoissa, tulevat näkövammaisten nuorten mahdollisuudet hakeutua korkeakoulutukseen heikkenemään.

Lisäksi on varmistettava, millä tavoin ne hakijat, jotka eivät ole lukiodiplomeja suorittaneet, tulevat samalle viivalle korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.