Lausunto lii­ken­teen pal­ve­lu­lais­ta

Liikkumisen paikasta toiseen tulee olla katkeamaton ketju. Näkövammaiselle yksikin este johtaa matkaketjun katkeamiseen ja siihen, että matka jää tekemättä.

Alkuperäinen lausuntopäivä 1.6.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö
Viite: Lausuntopyyntö LVM/905/03/2017
Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Näkövammaisten liitto ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Näkövammaisten liitto on antanut lausuntonsa liikennekaarihankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Arviomme on, että nyt lausuttavana olevalla  liikennekaarihankkeen toisella vaiheella ei tule olemaan yhtä merkittäviä vaikutuksia Näkövammaisten liiton jäsenkunnan liikkumiseen.

Esillä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta lausumme seuraavaa:

Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä esitykseen sisältyvää matkustajien valitusteiden selkeyttämistä ja Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) roolia tässä asiassa. Perusteltua on, että Trafilla on toimivalta käsitellä tämän lain III osan 1. luvun säännösten rikkomista koskevia matkustajien valituksia.

Digitalisaatiossa on huomioitava kaikille käyttäjäryhmille sopiva suunnittelu. Lähtökohtana on oltava esteettömät ja saavutettavat eri käyttäjäryhmien käytettävissä olevat sähköiset palvelut. Matkustajille suunnatuissa sähköisissä palveluissa tulee noudattaa saavutettavuusdirektiivin määräyksiä, vaikka direktiivin soveltamisalaan kuuluvatkin vain julkisen sektorin palvelut. Kaikilla henkilöillä ei ole mahdollista käyttää sähköisiä palveluita, joten saatavilla tulee  jatkossakin olla henkilökohtaista palvelua.

Muistutamme, että liikkumisen paikasta toiseen tulee olla katkeamaton ketju. Näkövammaiselle yksikin este johtaa matkaketjun katkeamiseen ja siihen, että matka jää tekemättä. Tiedot palveluista, reiteistä ja aikatauluista tulee olla kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla. Liikkumisesteisille on oltava saatavilla henkilökohtaista neuvontaa ja avustamista.

Kilpailutuskriteerien vähimmäisehtoihin tulee sisällyttää saavutettavuuden ja esteettömyyden velvoittavuus. Koko matkaketjun on oltava esteetön, kun luodaan esteettömiä kaikille toimivia liikennepalveluja. Näkövammaisten liitto painottaa kalustossa turvallisuutta takaavaa näkemisympäristön selkeyttä ja hahmotettavuutta sekä ääniopasteita. Lisäksi on varmistettava liikkumis- ja kuulemisympäristön esteettömyys.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi
esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, p. 050 596 5025, juha.sylberg@nkl.fi
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty