Lausunto laista tie­to­yh­teis­kun­ta­kaa­ren muut­ta­mi­sek­si

Äänitekstityspalvelu tulisi lisätä vieraskielisten ohjelmien lisäksi vieraskielisiä osuuksia sisältäviin suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin sekä tv-kanavien tilausohjelmapalveluihin.

Alkuperäinen lausuntopäivä 2.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö
Viite: Lausuntopyyntö LVM/2219/03/2016
Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi

Näkövammaisten liitto ry (myöhemmin NKL) kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi.

NKL pitää perusteltuna, että aistivammaisten oikeus käyttää tv-palveluita turvattaisiin jatkossa muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren 211 §:ää. Erityisesti kaupallisten tv-kanavien osalta ääni- ja tekstityspalvelut turvaava perusratkaisu on kannatettava.

Ehdotettuun 211 §:ään sisältyy kuitenkin näkövammaisten kannalta kaksi merkittävää puutetta, joiden vuoksi näkövammaisten kansalaisten yhdenvertaisuus ja sananvapaus eivät toteudu:

  1. Pykälän 1. momentin mukaan äänitekstityspalvelua ei edellytetä suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien vieraskielisissä osuuksissa. Esimerkiksi uutis- ja ajankohtaisohjelmissa on säännönmukaisesti vieraskielisiä haastattelu- ym. osioita, jotka tekstitetään muiden tv-katsojien luettavaksi.
  2. Äänitekstityspalvelua ei säädetä tv-kanavien tilausohjelmapalveluihin. Tilausohjelmapalveluissa toimii tekstityspalvelu muille katsojille.

Äänipalvelu suomen- ja ruotsinkielisissä ohjelmissa

NKL on neuvotellut pitkään Yleisradion kanssa äänitekstityspalvelun saamiseksi suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien vieraskielisiin osuuksiin, erityisesti uutis- ja ajankohtaisohjelmiin. Lupauksia on annettu, mutta toteutusta ei ole tehty. Yhdenvertaisuusnäkökulma huomioon ottaen on perusteltua velvoittaa lain tasolla tv-kanavat lisäämään äänipalvelu myös suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien suomeksi ja/tai ruotsiksi tekstitettyihin vieraskielisiin osuuksiin.

Äänipalvelu tilausohjelmapalveluissa

Ottaen huomioon markkinoilla, kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset on erityisen tärkeää, että näkövammaisetkin kansalaiset voivat hyödyntää tv-yhtiöiden tuottamaa äänitekstityspalvelua myös tilausohjelmapalveluissa. Äänitekstityspalvelu ei teknisistä mahdollisuuksista ja vähäisistä tuotantokustannuksista huolimatta ole käytettävissä edes Yle Areenassa. Äänitekstityksen jakelusta myös tv-kanavien tilauspalveluissa tulee säätää lain tasolla.

Kuvailutulkkauspalvelu

NKL esittää lisäksi, että Yleisradio velvoitetaan liittämään kuvailutulkkauspalvelu (audio description) julkisen palvelun kotimaiseen elokuva- ja draamaohjelmistoon. Tämä velvoite edistäisi näkövammaisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi elokuvista yhdenvertaisesti muiden väestöryhmien kanssa. Tällä velvoitteella täytettäisiin Suomen allekirjoittaman YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 30 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Yhteenveto

NKL esittää, että tietoyhteiskuntakaaren 211 §:ssä säädetään myös

  1. äänitekstityspalvelun lisäämisestä vieraskielisten ohjelmien lisäksi vieraskielisiä osuuksia sisältäviin suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin
  2. äänitekstityspalvelun lisäämisestä tv-kanavien tilausohjelmapalveluihin
  3. Yleisradiolle velvoite tuottaa kuvailutulkkauspalvelu kotimaiseen elokuva- ja draamaohjelmistoon
  4. Yleisradiolle velvoite tuottaa äänipalvelu sekä suomen- että ruotsinkielisenä, jos tekstityskieli on valittavissa.

Lisätietoja

palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 050 464 5339, iiro.nummela@nkl.fi
järjestöpäällikkö Markku Möttönen, p. 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi
järjestöjohtaja Sari Kokko


Sivu päivitetty