Lausunto koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huomioon ot­ta­mi­sek­si yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa

Näkövamma on yksiselitteinen peruste erityisjärjestelyjen saamiselle.

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.3.2019

Lausunto on jätetty osoitteeseen www.lausuntopalvelu.fi.

Näkövammaisten liitto ry kiittää Ylioppilastutkintolautakuntaa mahdollisuudesta esittää näkemyksensä käsittelyssä olevasta määräysluonnoksesta.

Hakemukset koesuoritusta heikentävän syyn ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että heikkonäköisissä lukiolaisissa voi olla heitä, jotka eivät ole syystä tai toisesta saaneet erityisjärjestelyjä tai muita tukitoimia lukio-opintojen aikana. Voi myös olla, että lukio on toteuttanut järjestelyjä toisella tavalla kuin ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista. Jotta nämä näkövammaiset voivat osallistua yhdenvertaisesti ylioppilaskirjoituksiin, erityisjärjestelyt on voitava myöntää. Tämän vuoksi on tärkeää, että ylioppilaskirjoituksiin voi saada erityisjärjestelyjä myös silloin, kun niitä ei ole käyttänyt esimerkiksi lukion koetilanteissa. Näkövamma on yksiselitteinen peruste erityisjärjestelyjen saamiselle.

Koetilanteen erityisjärjestelyt

Lisäaika kokeen suorittamiseen

Näkövammaisten liitto pitää hyvänä lisäaikaa ja kahta tuntia riittävänä. Tosin kielten kokeiden osalta on niiden digitalisoitumisen jälkeen tullut Näkövammaisten liittoon palautetta, ettei näkövammaisella kokelaalla tahdo riittää aika edes lisäajan kanssa. Palautetta on tullut sokeilta kokelailta. Tällaista tilannetta ei luonnollisesti saa olla.

Erillinen pienryhmätila

Vaikka näkövammaisten käyttämät apuvälineet ovat viime vuosina kehittyneet luotettavammin toimiviksi, syntyy vielä lähes päivittäin häiriötilanteita, joissa ohjelmat jumittuvat tai eivät toimi oikein. Apuvälineohjelmien käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden nopea ratkaisu edellyttää usein keskustelua näkevän henkilön kanssa, joka esimerkiksi kertoo, mitä tietokoneen näytöllä lukee tai onko näytöllä jokin virheilmoitus ja siihen toimintaohjeita. Apuvälineinä käytettävistä lisälaitteista, kuten pistekirjoitusnäytöstä, kuuluu ympäristöön enemmän ääntä kuin tavanomaisesta tietokoneen käytöstä. Apuvälineohjelmien käytöstä aiheutuvien lisä-äänien vuoksi Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä, että näkövammaiset kokelaat voivat suorittaa kokeen erillisessä tilassa muiden kokelaiden häiriintymättä.

Näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe

Näkövammaisten apuvälineillä toimivan kokeen takaaminen on välttämätöntä. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että Ylioppilastutkintolautakunnan on varmistuttava, että koe tosiasiassa toimii apuvälineohjelmistoilla eikä sisällä sellaisia elementtejä, jotka eivät ole sokean tai heikkonäköisen kokelaan saavutettavissa. Tässä on otettava huomioon myös kuulonäkövammaiset kokelaat, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyjä näkövamman ja kuulovamman vuoksi.

On huolehdittava, että näkövammaisten apuvälineillä suoritettava koe on sisällöltään ja vaatimustasoltaan yhdenvertainen näkevien kokelaiden kokeen kanssa.

Lisäksi on varmistuttava, että koetta arvostelevat henkilöt tietävät, että kyseessä on näkövammaisten apuvälineillä suoritettava koe. Tämä on tärkeää näkövammaisen kokelaan oikeusturvan kannalta, sillä hänen kokeensa on arvosteltava oikeiden periaatteiden mukaan. Tässä on ollut yksittäisiä ongelmia, sillä näkövammaisen kokelaan korvaava tehtävä on arvosteltu näkevän kokelaan tehtävänä eikä näkövammaisen kokelaan korvaavana tehtävänä. Tätä ei saa tapahtua.

Ääniaineistoiltaan rajoitettu koe

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua myös kuulonäkövammaisia kokelaita. Tällöin he tarvitsevat erityisjärjestelyjä sekä näkövamman että kuulovamman vuoksi.

Avustajan käyttö

Näkövammaiset tai kuulonäkövammaiset kokelaat voivat joissain tilanteissa tarvita avustajaa. Tällöin kyse on teknisestä avustamisesta eli esimerkiksi tekstien ääneen lukemisesta, sanelun mukaan kirjoittamisesta, apuvälineiden kanssa avustamisesta tai muusta vastaavasta. Mikäli näkövammainen tai kuulonäkövammainen kokelas tekee koetta itselleen vieraassa paikassa, hän voi tarvita opastusta myös esimerkiksi WC:n löytämisessä.

Huomioon otettavat koesuoritusta heikentävät syyt

Näkövammaisten liitto kannattaa esitystä, että esimerkiksi näkövammaisten apuvälineillä suoritettavan kokeen erityisjärjestelyä voi hakea jo lukio-opintojen alkupuolella. On muistettava, että näkövammaisen lukiolaisen on voitava harjoitella ylioppilaskokeen tehtäviä yhdenvertaisesti näkevien lukiolaisten kanssa. Lukioiden ja Ylioppilastutkintolautakunnan on varmistettava, että tämä toteutuu käytännössä, jotta näkövammainen lukiolainen saa samanlaista harjoitusta ylioppilaskirjoituksia varten kuin näkeväkin.

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko
p. 050 401 5802
sari.kokko@nkl.fi

työelämän digitalisaatioasiantuntija Ville Lamminen
p. 050 400 2313
ville.lamminen@nkl.fi

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen


Sivu päivitetty