Kan­nan­ot­to vam­mai­sa­lan am­mat­ti­tut­kin­non tutkinnon pe­rus­teis­ta

Me ja 10 muuta vammaisjärjestöä esitämme, että tämänhetkinen valmistelu keskeytetään ja uusi, laaja-alainen valmistelu käynnistetään.

11 vammaisjärjestöä, mukaan lukien Näkövammaisten liitto, on 5.2.2021 lähettänyt Opetushallitukselle kannanottonsa vammaisalan ammattitutkinnosta.

Vammaisjärjestöt kantavat huolta siitä, että vammaisalan tutkintorakenne saatettaisiin voimaan sellaisena, ettei se vastaa henkilökohtaisten avustajien ammatin työelämälähtöisyyttä eikä vammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja oikeuksia. Sen sijaan tutkinto pitää rakentaa vammaisuuden kirjo huomioon ottaen, ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen pitää olla koko tutkinnon läpileikkaava lähtökohta.

Moni vammaisjärjestö on esittänyt välttämättömiä tutkintorakenteen parannusehdotuksia ja korjaustarpeita. Opetushallituksen järjestämässä kuulemistilaisuudessa 3.2.2021 kävi kuitenkin ilmi, että asiaa ollaan valmistelemassa suurella kiireellä. Olemme erittäin huolissamme siitä, että vammaisjärjestöjen lausunnoissa esitettyjä ehdotuksen vakavia puutteita ei tosiasiassa olla ottamassa huomioon tutkintoa uudistettaessa.

Perustelut:

  • Valmisteilla olevan vammaisalan tutkintorakenteen tulee vastata voimassa olevaa vammaislainsäädäntöä.
  • Lisäksi vammaispalvelulain uudistuksen valmistelu on vasta vireillä.
  • Lain tasoinen YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa viranomaisia toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi.
  • YK:n vammaissopimus 4 artikla velvoittaa, että laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.
  • Esitettävät tutkinnon perusteet lisäisivät vammaisiin henkilöihin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä.

Valmistelussa on kuultu etupäässä työmarkkinaosapuolia. Valmistelu on jakaantunut kahteen eri tutkintoon, joiden keskinäinen suhde ja riippuvuus johtavat kokonaisuuden vääristymiseen. Se on tullut esiin vasta nyt.

Tutkintokokonaisuus ei ole ollut kaikkien vammaisjärjestöjen tiedossa riittävän ajoissa, jotta meillä olisi ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa tutkintoehdotuksen sisältöön.

Me allekirjoittaneet valtakunnalliset vammaisjärjestöt edustamme suurta osaa henkilökohtaisen avun käyttäjistä. Esitämme henkilökohtaisen avun osaamisalan ja koko vammaisalan ammattitutkinnon laajaa ja avointa uudelleenarviointia, johon erilaisia tarpeita edustavien vammaisjärjestöjen asiantuntemus otetaan mukaan.

Ehdotamme tämänhetkisen valmistelun keskeyttämistä ja uuden, laaja-alaisen valmistelun käynnistämistä.

Hengityslaitepotilaat ry
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Invalidiliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kuurosokeat ry         
Vammaisfoorumi ry


Sivu päivitetty