Julkisen hallinnon yh­teis­pal­ve­lus­ta annetun lain muut­ta­mi­nen

Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys on mainittu pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa, mutta sitä ei voi pitää riittävänä.

Alkuperäinen lausuntopäivä 9.2.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
HE 188/2016 VP
eduskunta, hallintovaliokunta

Näkövammaisten liitto ry kiittää eduskunnan hallintovaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä 188/2016.

Valtiovarainministeriö järjesti keväällä 2016 lausuntokierroksen käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen luonnoksesta. Käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen on lausuntokierroksen jälkeen lisätty monia näkövammaisten ja muiden vammaisten kannalta keskeisiä asioita. Tässä lausunnossa Näkövammaisten liitto haluaa kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota asioihin, joiden lisääminen lain perusteluihin tai pykäliin on välttämätöntä.

Yksityiskohtaiset perustelut

5 § Yhteispalvelun järjestäminen

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi yhteispalvelun olosuhteista, tiloista ja työvälineistä. Näkövammaisten liitto vaatii, että tarkoituksenmukaisuuden ja turvallisuuden lisäksi pykälätasolle kirjataan esteettömyys. Esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys on mainittu pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa, mutta sitä ei voi pitää riittävänä.

Muutettu 3 momentti on seuraava:

"Toimeksisaajalla on oltava asiakaspalvelutehtävien hoitamista ja asioinnin järjestämistä varten tarvittavat, tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja esteettömät olosuhteet, tilat, työvälineet ja laitteet."

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 3 artiklan yleisissä periaatteissa mainitaan esteettömyys ja saavutettavuus. Lisäksi esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsittelee yleissopimuksen 9 artikla. Siinä todetaan, että vammaisille ihmisille on varmistettava yhdenvertainen pääsy muun muassa fyysiseen ympäristöön, yleisölle tarjottaviin tai avoimiin järjestelyihin ja palveluihin sekä tiedottamiseen ja viestintään.

Näkövammaisten liitto muistuttaa, että näkövammainen tai muulla tavoin vammainen ihminen voi olla sekä yhteispalvelua käyttävä asiakas että yhteispalvelussa työskentelevä palveluneuvoja. Ellei esteettömyyttä mainita pykälätasolla, sen tosiasiallinen toteutuminen on vakavasti uhattuna.

10 § Tiedottamisvelvollisuus

Tiedottamisessa on varmistettava, että näkövammaisilla on tosiasiassa yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa yhteispalvelusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Näkövammaisten liitto vaatii, että pykälään ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin lisätään maininta tiedottamisen esteettömyydestä ja monikanavaisuudesta.

Muutettu pykälä on seuraava:

"Yhteispalvelun osapuolten on tiedotettava yleisölle yhteispalvelun tarjoamisesta, palveluvalikoimasta, aukiolosta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Tiedottamisen on oltava esteetöntä ja monikanavaista."

Esimerkiksi sähköisen viestinnän on oltava saavutettavaa. Saavutettavuus ei tarkoita samaa kuin saatavilla oleminen. Saavutettavuus tarkoittaa sähköisten palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä noudatettavia periaatteita ja tekniikoita, joilla varmistetaan, että palvelu on paremmin erityisesti vammaisten ihmisten käytettävissä. Kaikki hyötyvät palvelujen laajemmasta saavutettavuudesta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta ja saavat palveluja ja tietoja, jotka helpottavat heidän arkeaan.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioineet valtiot ovat sitoutuneet muun muassa parantamaan yleisölle tarjottavien palvelujen esteettömyyttä sekä edistämään internetin saavutettavuutta vammaisille ihmisille. Lisäksi yleissopimuksessa määrätään, että tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut on suunniteltava sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua.

10 a§ Viranomaisen tehtävät

Pykälän uudessa 3 momentissa säädetään valtiovarainministeriön tueksi asetettavasta yhteispalvelun neuvottelukunnasta. Näkövammaisten liitto muistuttaa, että neuvottelukunnassa on oltava edustus myös yhteispalvelun käyttäjäryhmistä. Vammaiset asiakkaat ovat yksi yhteispalvelun käyttäjäryhmä, jota ei saa sivuuttaa neuvottelukuntaa asetettaessa. Tästä on perusteltua lisätä maininta pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin, joissa on tällä hetkellä mainittu esimerkiksi Kuntaliitto.

Lisätietoja

johtaja Teuvo Heikkonen, teuvo.heikkonen@nkl.fi, p. 050 596 5002
järjestöjohtaja Sari Kokko, sari.kokko@nkl.fi, p. 050 401 5802
esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg, 050 596 5025, juha.sylberg@nkl.fi
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen


Sivu päivitetty