Siirry pääsisältöön

Euroopan Vam­mais­foo­ru­mi huolehtii vam­mais­ten ihmisten ti­lan­tees­ta Ukrai­nas­sa

Seisomme kattojärjestöjemme Euroopan Vammaisfoorumin ja Euroopan Sokeiden Unionin rinnalla heidän työssään Ukrainan vammaisten ihmisten tukena.

Euroopan Vammaisfoorumi (European Disability Forum, EDF) on lähettänyt avoimen kirjeen EU:n toimielinten johtajille, Euroopan, Venäjän ja Ukrainan valtionpäämiehille sekä Natolle koskien ukrainalaisten vammaisten ihmisten turvallisuutta ja suojaamista Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

EDF kirjoittaa (vapaasti käännettynä) näin:

Vammaiset ihmiset ovat kriisin ja konfliktin keskellä erityisen suuressa riskissä joutua hylkäyksen ja väkivallan kohteeksi sekä vaille tukea ja turvaa. Vammaisten naisten seksuaalisen väkivallan riski on suuri, ja vammaiset lapset ovat alttiina hyväksikäytölle ja heitteillejätölle. Vammaiset ihmiset jäävät usein vaille elintärkeää tietoa turvallisuudesta ja evakuoinnista, mikä jättää heidät suureen vaaraan. Erityisesti liikuntavammaisten ihmisten on vaikeampi evakuoitua tarpeeksi nopeasti turvaan konfliktialueilta.

EDF kehottaa kaikkia puolueita noudattamaan YK:n vammaissopimusta ja erityisesti sen 11. artiklaa liittyen vaaratilanteisiin ja humanitaarisiin hätätiloihin sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2475 (2019) liittyen vammaisten ihmisten suojelemiseen konflikteissa sekä noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksia ja ihmisoikeuksia.

EDF pyytää poliittisia päättäjiä takaamaan, että vammaiset ihmiset voivat yhdenvertaisesti

  • tulla suojatuksi väkivallalta, hyväksikäytöltä ja huonolta kohtelulta
  • saada humanitaarista apua
  • saada mm. terveyden- ja sairaanhoitoa ja kuljetusta sekä puitteet vedelle ja sanitaatiolle
  • saada saavutettavaa ja ymmärrettävää tietoa.

EDF vaatii, että erityistä huomiota on kiinnitettävä heihin, jotka ovat suurimmassa riskissä: esimerkiksi naiset, lapset sekä henkilöt, joilla on esimerkiksi älyllinen kehitysvamma tai jotka ovat sokeita tai kuurosokeita.

EDF muistuttaa myös YK:n vammaissopimuksen artiklasta 4.3, jonka mukaan vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

Euroopan Sokeiden Unioni (European Blind Union, EBU) on lähestynyt EDF:n kirjeellä Ukrainan Sokeiden liittoa ja lähettänyt samalla toiveensa siitä, että ukrainalaisten näkövammaisten turvallisuus ja hyvinvointi voidaan taata myös tänä vaikeana aikana.

Näkövammaisten liitto on sekä Euroopan Vammaisfoorumin että Euroopan Sokeiden Unionin jäsen.

Lue lisää: