Apurahoja

Näkövammaiset sekä näkövammaistyötä ja -tutkimusta tekevät voivat hakea erilaisia apurahoja.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Tällä sivulla

Näkövammaisten liiton rahastot

Jenny ja Siiri Saarelaisen rahastosta myönnetään apurahoja sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten kulttuuri- ja opintotoiminnan sekä tiedonsaannin parantamiseen ja edistämiseen hankkimalla ja tuottamalla piste- ja äänikirjoja sekä parantamalla näkövammaisten tiedonsaantipalveluja, jakamalla opintostipendejä sekä taiteilija- ja matka-apurahoja.

Kasvatus- ja kulttuurirahastosta myönnetään apurahoja sokeisiin ja vaikeasti heikkonäköisiin kohdistuvan kasvatus- ja kulttuurityön sekä näiden henkilöiden omaehtoisen opiskelun ja muun henkisen huollon alaan kuuluvan toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Molemmista rahastoista voi hakea apurahaa vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Näkövammaisten liiton hallitukselle. Hakemuksessa tulee olla hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot, apurahan määrä, käyttötarkoitus ja kustannusarvio/tositteet jo aiheutuneista kustannuksista sekä selvitys hankkeen muista mahdollisista tukimuodoista. Kumpaankaan rahastoon ei ole erityistä hakuaikaa.

Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 Iiris
p. 09 396 041 / vaihde
nkl@nkl.fi


Suomen Näkövammaissäätiö

Suomen Näkövammaissäätiö on yksityinen säätiö, joka edistää ja tukee näkövammaisten opiskelua sekä tavoitteita, jotka edistävät osallistumista ja sijoittumista yhteiskuntaan.

Suomen näkövammaissäätiö tukee apurahalla näkövammaisten nuorisotyötä, opiskelua, ammattiopintoja, työllisyyttä, tiedotustoimintaa, kuntoutusta, tutkimustoimintaa, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä näkövammaisten kansainvälistä yhteistyötä.

Näkövammaissäätiön myöntämillä apurahoilla pyritään vaikuttamaan suoraan näkövammaisten toimintaan. Apurahaa voidaan myöntää näkövammaisille, näkövammaistyössä toimiville henkilöille ja näkövammaistyötä tekeville yhteisöille.

Näkövammaisen tie osallistuvaksi kansalaiseksi tarvitsee usein erityistoimenpiteitä. Idea "Koulutusta kaikille" voi näkövammaisen kohdalla toteutua ainoastaan, jos oppimateriaali on saatavana hänelle sopivassa muodossa ja hänellä on kuntoutuksen avulla saadut valmiudet kaikkeen osallistumiseen. Tässä Sinun tukesi on tarpeen.

Suomen Näkövammaissäätiö on perustettu vuonna 1998 ja merkitty säätiörekisteriin 20.1.1999. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä. Näkövammaisten liiton hallitus nimittää hallituksen jäsenet kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta säätiön asiamiehen.

Säätiön hallituksen jäsenet:

  • Seppo Kemppinen, puheenjohtaja
  • Minna Kejonen
  • Eija-Liisa Markkula
  • Anders Nyberg.

Apurahan hakeminen

Suomen Näkövammaissäätiön apuraha on näkövammaisten ja näkövammaistyössä toimivien haettavissa. Hakuajoista ilmoitetaan Näkövammaisten Airut ja Synvinkel-jäsenlehdissä sekä THP-verkossa.

Kirjallisessa hakemuksessa on esitettävä hakijan lyhyt esittely, yhteystiedot, pankkitilin numero, apurahan käyttötarkoitus, hankkeen toiminta- ja rahoitussuunnitelma.

Apurahan saajan on laadittava apurahan käytöstä raportti, joka sopimuksen mukaan voidaan julkaista.

Hakemuksia voi lähettää vuosittain maaliskuussa ja syyskuussa osoitteeseen:

Suomen Näkövammaissäätiö
asiamies Aila Santanen
Arhipanpolku 8 b B, 00420 Helsinki
aila.santanen@live.fi

Lisätietoja antaa asiamies Aila Santanen p. 050 5966 737.

Varojen kartuttaminen ja nimikkorahastot 

Suomen Näkövammaissäätiön pääoma koostuu saaduista lahjoituksista ja testamenteista. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan ainoastaan tukijoittensa hyvän tahdon kautta: lahjoituksin, testamentein, merkkipäivämuistamisin ja säännöllisin rahalahjoin. Lahjoittajan halutessa säätiöön voidaan perustaa hänen nimeään kantava rahasto.

Säätiö avustaa mielellään testamentin laadinnassa ja muissa juridisissa kysymyksissä ja lahjoitusjärjestelyissä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä asiamieheen. Säätiö voi huolehtia tukijoidensa hautajaisista ja perunkirjoituksista.

Ota yhteyttä, niin keskustelemme käytännön toimista:

Suomen Näkövammaissäätiö
asiamies Aila Santanen p. 050 5966 737
Säätiön pankkitili Danske Bank FI21 8318 6710 0136 39.


Sokeain ystävät

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 prosenttia.

Apurahoja myönnetään muun muassa opiskeluun, taloudelliseen apuun ennalta-arvaamattomissa tilanteissa, avustusta näkövammaistyötä tukeviin konferensseihin osallistumiseen, sosiaaliseen lomatoimintaan sekä opiskelussa tai työssä tarvittaviin laitehankintoihin. Lisäksi yhdistys myöntää näkövammaisille kodinperustamisavustuksen heidän solmiessaan avioliiton (kristillinen tai maistraatti).

Mahdolliset lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Apurahoja haetaan lomakkeella, jonka voi täyttää Sokeain ystävien verkkosivuilla- Ulkoinen linkki tai tulostaa ja lähettää postitse. Hakemuksen liitteiksi tarvitaan todistus näkövammasta (kopio näkövammaiskortista ja lääkärinlausunnosta) sekä tiedot tuloista ja varallisuudesta (kopio viimeisimmästä verotodistuksesta).

Kun apurahaa haetaan projektiin tai suurempaan henkilökohtaiseen kokonaisuuteen, mukaan on liitettävä kustannuserittely, budjetti ja suositukset. 

Kannustusapurahaa voi hakea näkövammainen, joka on suorittanut loppututkinnon integroidusti (ei erityisoppilaitoksessa). Hakemuksen liitteenä on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös loppututkinnon suorittamisesta sekä näkövammaistodistus.

Sokeain Ystävät voi myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Sokeain Ystävät
Rantatie 34, 04310 Tuusula (apurahaa haettaessa kuoreen tunnus "avustukset ja apurahat")
p. 040 416 6600
info@syry.fi
syry.fi- Ulkoinen linkki


Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu jakaa pieniä apurahoja jäsenilleen keväällä. Saat lisätietoja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n apurahoista toimistonhoitajalta, jonka yhteystiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta- Ulkoinen linkki.

Yhdistyksen jäsen voi hakea apurahaa ammattiin tähtäävää tai kulttuuriharrastuksiin liittyvää opiskelua, yleisötilaisuuden järjestämistä tai oman julkaisun tuottamista varten.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelun hallitukselle. Hakemuksen mukaan tulee liittää henkilö , osoite  ja pankkiyhteystiedot sekä apurahan kohde, kustannusarvio tai tositteet jo aiheutuneista kustannuksista, maininta siitä, hakeeko muuta apurahaa sekä tarpeelliset lisäselvitykset. Hakuaika on keväällä.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
kulttuuripalvelu.fi- Ulkoinen linkki
puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula, p. 041 439 2209, el.markkula@gmail.com
toimistonhoitaja Airi Lehtonen, p. 040 935 8644, toimisto@kulttuuripalvelu.fi


Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahastolla on nimikkorahastoja, joista jaetaan vuosittain tai harvemmin apurahoja niiden ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Rahastoista esimerkiksi Otto Isojärven rahasto tukee suomenkielisten näkövammaisten nuorten opintoja.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti verkkopalvelussa tai toimittamalla ne Suomen Kulttuurirahaston toimistoon hakuaikojen mukaisesti. Sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Lisätietoja hakemisesta verkkosivuilta.

käyntiosoite: Bulevardi 5 A 5. krs, 00120 Helsinki
postiosoite: PL 203, 00121 Helsinki
p. 09 612 810
apurahainfo@skr.fi
skr.fi- Ulkoinen linkki


Hans Brummers stiftelse sr

Apurahoja myönnetään näkövammaisille henkilöille ensisijaisesti tiedon hankinnan ja elämänlaadun edistämiseksi.

Apurahaa haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka tulee olla enintään yhden A4:n mittainen. Hakemuksessa tulee olla hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä hakijan tilinumero. Apurahan käyttötarkoitus sekä apurahan määrä on ilmoitettava selkeästi. Näkövammaiskortti sekä verotustodistus vaaditaan hakemuksen liitteinä.

Vuosittainen hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä.

Hans Brummers stiftelse sr
c/o Brummer Rautapaidantie 26 B, 00920 Helsinki
p. 045 881 8185
anna.brummer@gmail.com


Sokeain Lasten Tukisäätiö

Säätiö myöntää apurahoja näkövammaisalan tutkimustoimintaan, avustuksia näkövammaisten lasten kuntoutus- ja harrastustoimintaan muun muassa erityisliikuntavälineisiin, perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta. Lisäksi säätiö myöntää opiskelustipendejä näkövammaisille koululaisille.

Hakuaika on jatkuva, käytännössä päätökset tehdään kuitenkin hallituksen kokouksissa huhti- ja lokakuussa. Apurahat on tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten tukemiseen. Tarkempia tietoja saa Sokeain Lasten Tukisäätiön asiamieheltä.

Sokeain Lasten Tukisäätiö
asiamies Juha Halme
Mäntykatu 9, 37830 Akaa
p. 040 728 0970
saatio@sokeainlastentuki.com
sokeainlastentuki.com- Ulkoinen linkki


Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) jakaa vuosittain tukea ja apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisiin harrastuksiin, opiskeluun ja kansainvälistymiseen. Apurahoilla tuetaan myös sellaisten apuvälineiden hankintaa, joita ei muualta myönnetä. Yleisenä periaatteena on, että apurahaa myönnetään vain kerran, ja ettei apurahoja myönnetä tarkoituksiin, jotka kuuluvat julkisen rahoituksen piiriin.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia kahdesti vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 2.5., ja syksyn hakuaika päättyy 2.11. Apurahaa haetaan säätiön verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoja antaa Laila Saaripalo, p. 09 682 95311.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki
p. 09 682 9530 (toimisto)
keskustoimisto@vamlas.fi
vamlas.fi- Ulkoinen linkki


Sokeainopetuksen Tuki ry

Apurahoja myönnetään yhdistyksen jäsenten ja näkövammaisten opiskelijoiden opiskeluun ja itsensä kehittämiseen tähtäävään toimintaan.

Sokeainopetuksen Tuki ry
c/o Ammattiopisto LIVE, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo
p. 040 558 2066 (sihteeri Pia Pyötsiä)


Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (Tukilinja)

Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja aktiivista elämää. Henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Tukea myönnetään myös integraatiota edistäviin sekä pienimuotoisiin, paikallisiin hankkeisiin, jotka tukevat vammaisten henkilöiden työllistymistä tai kouluttautumista.

Henkilökohtaiset apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidonnaisia ja lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 4 000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin.

Tukilinja ei myönnä tukea hakijan yleisiin elinkustannuksiin eikä sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka yhteiskunta, työnantaja tai vakuutuslaitos on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tukea ei myönnetä myöskään laaja-alaiseen ja rahoituspohjaltaan jo vakiintuneeseen toimintaan eikä palkkakuluihin.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Hakemuksen liitteineen voi lähettää verkkosivuilta sähköisesti. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan ja hänen mahdollisen yhteyshenkilönsä nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Liitteiksi tositteet toimintarajoitteesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä asiantuntijan suositus apurahan tarpeesta. Hakemukset pyritään käsittelemään neljän kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Tukilinja-lehti / Tukilinjafoorumi, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
p. 09 415 51 508 (arkisin klo 9.00-16.00)
apurahat@tukilinja.fi
tukilinja.fi- Ulkoinen linkki


Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä toimivaa rahastoa. Vammaisille apurahoja jakavat ainakin Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto, Aimo O. Aaltosen rahasto sekä Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto (vammaisten taiteen tutkimus). Tutustu Kansan Sivistysrahaston eri rahastoihin- Ulkoinen linkki.

Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A, 00530 Helsinki
p. 050 3200 272
muista@sivistysrahasto.com
sivistysrahasto.fi- Ulkoinen linkki
säätiön asiamies Ulla Vuolanne, p. 050 378 3783


Suomalainen Konkordia-liitto

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.–31. tammikuuta. Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen liitteet tulee lähettää niin, että ne ovat perillä liiton postiosoitteessa viimeistään helmikuun alussa.

Suomalainen Konkordia-liitto ry
PL 201, 00101 Helsinki
sihteeri@konkordia-liitto.com
konkordia-liitto.com- Ulkoinen linkki


Muut apurahat

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ylläpitää Apurahat ja stipendit -tietokantaa- Ulkoinen linkki.


Sivu päivitetty