Syns­ka­da­des för­bund rf

Officiellt namn och grundläggningsår

Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf), grundat år 1928.

Verksamhetsidé

SCF är en central- och samarbetsorganisation mellan föreningar som verkar till förmån för de synskadade i Finland. Förbundet har till uppgift att fungera som en intresse-, samarbets- och serviceorganisation för synskadade, och som sakkunnig i synskadefrågor. SCF har som mål att minska på de svårigheter som en synskada medför och att de synskadade kan leva ett så jämställt och innehållsrikt liv som möjligt tillsammans med de övriga. Målet verkställs genom att påverka samhället, genom att producera specialtjänster och genom att skapa möjligheter för synskadade att själv delta i olika aktiviteter.

Verksamhetsformer

Rehabiliteringstjänster, hjälpmedelstjänster, tjänster som stöder i frågor kring sysselsättning, tjänster kring informationstillgång och kommunikation, intressebevakning, expertistjänster, kultur-, motions- och semesterverksamhet samt andra fritidsaktiviteter.
Utveckling av bättre möjligheter för synskadade att inta och behandla information genom utnyttjande av ny informationsteknik och nya informationsförmedlingssystem.

Verksamhetsenheterna

Huvudkontor: Verksamhets- och servicecentret Iiris, Helsingfors. Huvudkontoret omfattar följande:
Intressebevakning, medlemstjänst, seniortjänst, motions och idrottsavdelning, avdelning för informationstillgång, tryckeri, inspelningsstudio, rehabilitering för barn och vuxna, inkvarteringstjänster, avdelning för sysselsättningstjänster, Näkökeskus Visio (ögonläkar- och synrehabiliteringstjänster), ADB-instruktion, Synskaderegistret, Aviris hjälpmedelsförsäljning, hjälpmedelsutlåning, avdelning för extern kommunikation och information, juridisk tjänst, avdelning för internationella ärenden, ekonomi- och förvaltningstjänster, frivillig verksamhet.
Därtill elva regionala verksamhetscentra, Ledarhundsskola och Sokeva oy (affärsföretag)

Medlemmar

24 medlemsföreningar, av vilka 14 är regionala distriktsföreningar och 10 riksomfattande branschföreningar. På lokalnivå finns därtill ett hundratal lokalföreningar, underavdelningar och klubbar.
Antalet personmedlemmar i distriktsföreningarna är 10 130 och antalet personmedlemmar i branschföreningarna är 3648.

Antalet anställda räknat i personår

269 personer.

Aktuella teman

 • 4.1: Världsbrailledagen.
 • Sista onsdagen i april: Den internationella ledarhundsdagen.
 • 15.10: Den internationella vita käppens dag.
 • Den andra hela veckan i november: Blindveckan.

Etablerade penninginsamlingar

Annasöga-donatorsregister: Telefonförsäljning av de synskadades hantverksprodukter, julkort och brevslutarmärken.

Medlemstidning, samt andra regelbundet utkommande publikationer, inklusive antalet nummer och prenumeranter

 • Näkövammaisten Airut, medlemstidning, utkommer med 12 nummer per år, totalupplaga 10.000, utkommer i fyra format, i storstil, i punktskrift, som taltidning och i elektronisk form.
 • Infobrevet Pointti, utkommer med elva nummer per år, totalupplaga 800, utkommer i fyra format.
 • Linssi, motionsverksamhetens informationstidning, utkommer med fyra nummer per år, totalupplaga 1200.
 • Ungdomstaltidningen Nyöri, utkommer med elva nummer per år, totalupplaga 150.
 • Naskali, en punktskriftstidning för skolbarn, sex nummer per år, 55 prenumeranter.
 • Shakkiviesti, en tidning för schackspelare, taltidning med elva prenumeranter.

Inhemska samarbetskontakter

 • Handikappforum r.f.
 • Venäjäverkosto (ett nätverk för kontakter till Ryssland)
 • Soster-nätverket (ett nätverk inom social- och hälsovården)
 • Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa rf.
 • Fidida - föreningen för handikapporganisationernas biståndssamarbete.
 •  Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf
 • Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi (ungdomsorganisationernas centralorganisation)
 • Vates-stiftelsen (en stiftelse med syfte att befrämja sysselsättning bland handikappade)
 • Asumispalvelusäätiö ASPA (En stiftelse med syfte att producera bostadstjänster till handikappade)
 • Samarbetsföreningen mellan social- och hälsovårdsorganisationerna (YTY)
 • Riksomfattande Handikapprådet

Kontaktuppgifter

Postadress
PB 30
FIN-00030 IIRIS

Besöksadress
Maruddsvägen 74
00930 HELSINGFORS
Telefon, växel: +358-(0)9-396 041
Fax: +358-(0)9-396 04 345
E-postadress: fornamn.efternamn@nkl.fi
Webbplats: www.nkl.fi