9. Eten­kin so­keil­la on­gel­mia säh­köis­ten opis­ke­luym­pä­ris­tö­jen kans­sa

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Kaikilla koulutusasteilla käytettiin sähköisiä opiskeluympäristöjä ja oppimateriaaleja. Vähiten niitä oli käytössä peruskoulussa ja eniten korkeakouluissa. Haastattelujen kautta nousi esiin ero sokeiden ja heikkonäköisten välillä, sillä heikkonäköiset kertoivat sähköisten oppimisympäristöjen ja materiaalien toimivan pääsääntöisesti hyvin, kun taas sokeilla oli ollut ongelmia apuvälineiden toimivuuden sekä sähköisten ympäristöjen esteettömyyden, saavutettavuuden ja käytettävyyden kanssa.

Peruskoulussa käytössä oli lähinnä Wilma, johon tulivat suoritusmerkinnät. Se toimi ruudunlukuohjelman kanssa hyvin. Tehtävien palautuksessa käytettiin toisinaan sähköpostia. Yhden nuoren koulussa käytettiin selkeästi enemmän sähköisiä materiaaleja ja muun muassa tabletteja. Ruudunlukuohjelman kanssa oli ongelmia esimerkiksi GoogleDriven käytössä.

"Sähkösii hommii käyttöön, et vuotta alemmat vuosiluokat käyttää nyt jo IPadeilla kirjoja. Sit siel on GoogleDrive käytössä tietyillä tunneilla jo meillä, ja käytetään paljon tietsikoit. Mä en oo ite joutunu käyttää GoogleDrivee, ku en oo kokenu sitä kauheen yksinkertaseks, mut se on järjestyny, et asiat on hoidettu sähköpostilla ja muistitikulla. Ne tekee esitelmät sinne ja pystyy jakaa ne opettajan kaa suoraan ja tällee. Jotain tehtävii ja ryhmätöitä tekee siellä."
Sokea peruskoululainen


Lukioissa käytössä olivat muun muassa Wilma, Fronter, Moodle, Office 365 ja erilaiset pilvipalvelut. Wilma toimi apuvälineiden kanssa hyvin. Fronter toimi huonosti ruudunlukuohjelmalla, mutta heikkonäköisillä, jotka näkivät käyttää tietokoneen näyttöä, ei ollut ongelmia. Moodlea kaikki nuoret pitivät toimivana, kun taas erilaiset pilvipalvelut aiheuttivat ongelmia ruudunlukuohjelman käyttäjille.

Yhden nuoren lukiossa käytettiin aktiivisesti iPadeja, joiden käyttö oli Voiceoverin avulla mahdollista myös näkövammaiselle lukiolaiselle. Koska kyse oli heikkonäköisestä nuoresta, hän saattoi tarvittaessa turvautua myös iPadin näyttöön, ellei Voiceover toiminut käytetyissä sovelluksissa.

Sähköisiä tenttejä oli kokeiltu yhden heikkonäköisen nuoren lukiossa. Ne olivat toimineet hyvin, sillä nuori käyttää tietokonetta suurennusohjelman tai Windowsin omien suurennosten kanssa. Ruudunlukuohjelman käyttäjillä ei ollut kokemuksia sähköisistä tenteistä.

Korkeakouluopiskelijat kertoivat ison osan materiaalista olevan erilaisissa tietokannoissa tai muuten sähköisessä muodossa. Suurennusohjelmalla tai Windowsin omilla suurennoksilla käytettäessä sähköiset materiaalit toimivat nuorten mukaan hyvin. Jonkin verran ongelmia oli ollut eri tiedostomuotojen kanssa, jos niitä ei esimerkiksi saanut suurennettua riittävästi.

"Sähköiset materiaalit toimivat onneksi hyvin, kun saa katsoa suurennusohjelmalla, ettei tarvitse muuttaa selaimesta mitään. Joskus powerpointeja tai pdf:iä on hankala seurata mukana, mutta kun näkö on huonontunut vuosin varrella, mutta näönkäytön taidot ja opiskelutaidot ovat parantuneet valtavasti, niin ei oikein tiedä, onko mennyt helpompaan vai hankalampaan suuntaan."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Sokeilla nuorilla ongelmia olivat aiheuttaneet muun muassa PDF- ja PowerPoint-materiaalit, erilaisten tietokantojen käyttö ja jotkin järjestelmät, joiden kautta ilmoittaudutaan kursseille ja katsotaan kurssisuoritukset. Sokeilla kului näiden käyttöön huomattavasti näkeviä enemmän aikaa tai materiaalien ja järjestelmien käyttö oli täysin mahdotonta ruudunlukuohjelman kanssa. Esimerkiksi yksi sokea nuori kertoi henkilökohtaisen avustajan tekevän kurssi-ilmoittautumiset, koska järjestelmä ei toimi ruudunlukuohjelman kanssa. Lisäksi sokeat nuoret kertoivat, että korkeakoulujen kirjastojen sähköisten aineistojen käyttö ja hakujen tekeminen ruudunlukuohjelman avulla on todella hidasta ja stressaavaa.

Korkeakoulujen käyttämät verkko-oppimisympäristöt toimivat melko hyvin. Suuressa osassa oli käytössä Moodle, jota nuoret pitivät kohtalaisen käytettävänä. Sokeilla ongelmia oli Office 365 -ympäristön kanssa. Se on ympäristö, jossa muokataan online Word-asiakirjoja. Ympäristö ei toimi ruudunlukuohjelman kanssa ja on nuorten mukaan muutoinkin sekava. Lisäksi käytössä olivat Wiki-sivustot, Facebook-ryhmät ja blogit. Niiden esteettömyys vaihteli käytettävän järjestelmän ja käyttötapojen mukaan. Sokeat nuoret kertoivat avustajan auttavan tarvittaessa esimerkiksi videotiedostojen kanssa.

Avoimessa yliopistossa käytettävät sähköiset ympäristöt eivät ole välttämättä esteettömiä. Lisäksi kyse on siitä, millä tavoin avoin yliopisto ja opetushenkilöstö järjestelmiä käyttävät.

"Ne ei oo kaikki ihan esteettömiä, esimerkiksi Optima. Kyllä ne on saanu siellä tehtyä, mutta on menny vaikeemman kautta."
Heikkonäköinen avoimessa yliopistossa opiskellut


Korkeakouluissa yleistyvät sähköiset tentit. Haastatelluilla nuorilla ei haastatteluhetkellä ollut kokemusta niiden toimivuudesta apuvälineiden kanssa. Haastattelujen jälkeen kahden sokean nuoren korkeakouluissa oli otettu käyttöön sähköinen tentti, jolloin nuoret olivat joutuneet selvittelemään niiden esteettömyyttä ja toimivuutta ruudunlukuohjelman kanssa.

Ohjausta erilaisiin sähköisiin järjestelmiin oli saatavissa vaihtelevasti. Oppilaitosten IT-asiantuntijat tunsivat lähinnä perusohjelmistot ja oppilaitoksessa käytettävät järjestelmät, mutta näkövammaisen tietotekniikan käyttö ja apuvälineiden tuomat rajoitukset olivat heille vieraita. Kaikki nuoret eivät ole kiinnostuneita tieto- ja viestintätekniikasta, joten heiltä ei voida vaatia perusteellista perehtymistä käytettävien sähköisten ympäristöjen esteettömyyteen. Olisi kuitenkin oltava tahoja, joista oppilaitokset tai nuoret itse voivat kysyä apua erilaisten oppilaitosten käyttämien sähköisten ympäristöjen kanssa.