8. Mi­tä miet­ti­vät nuor­ten van­hem­mat?

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Vanhempien haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten he kokevat näkövammaisen nuoren itsenäistymisen, opiskelun ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Samalla haluttiin selvittää, millaista tukea ja ohjausta vanhemmat kaipaavat nuoren itsenäistymiseen ja esimerkiksi erilaisten palvelujen ja tukitoimien hakemiseen.

Vanhempia haastateltiin viisi, joista äitejä oli neljä ja isiä yksi. Vanhemmista kaksi oli myös itse näkövammaisia. Kahdessa perheessä nuori oli sokea ja kolmess aheikkonäköinen. Iältään haastateltujen vanhempien nuoret olivat 15-24-vuotiaita. Nuoret opiskelivat kaikilla koulutusasteilla ja yksi nuori oli vailla opiskelupaikkaa. Vanhempien oma koulutustausta oli kahdella ammattikoulu- ja kolmella ammattikorkeakoulututkinto.

8.1 Opiskelukuviot pääosin kunnossa

Vanhemmat kertoivat nuorilla olevan käytössään opiskelussa tarvittavat apuvälineet. Tietokoneen, ruudunluku- ja suurennusohjelmien, suurentavien apuvälineiden, Daisy-äänikirjojen kuuntelulaitteen ja valkoisen kepin ohella mainittiin myös keittiöapuvälineet. Yhdelle heikkonäköiselle nuorelle oli perheen toimesta rakennettu oma toimiva työasema. Siinä toisella näytöllä näkyi normaali Windows-näkymä ja toisella näytöllä suurennettuna hiiren alla oleva alue. Tällöin suurennusikkunoita ei tarvinnut avata ja sulkea, vaan kaikki oli näkyvillä päätä kääntämällä.

Kaikilla nuorilla oli nyt tai oli ollut aikaisemmin avustaja. Sokeilla nuorilla avustaja oli sekä opiskelussa että vapaa-ajalla. Heikkonäköisillä avustajaa oli tarvittu enemmän opiskelussa. Yleisin avustajan tehtävä oli materiaalien muokkaus esimerkiksi paperisesta sähköiseksi tai heikkonäköistä auttava tärkeiden asioiden alleviivaus kirjoista. Lisäksi vanhemmat mainitsivat yhteydenpidon opettajiin materiaalien saamiseksi ja näkövammaiselle opiskelijalle soveltuvien työtapojen käyttämiseksi, ympäristön esteettömyydestä huolehtimisen, oppikirjojen tilaamisen, paikkojen ja ihmisten löytämisessä auttamisen sekä avustamisen toiminnallisissa aineissa ja vaikeiden aineiden, kuten vieraiden kielten, tunneilla.

"Koska opettajat eivät välttämättä ole tietoisia muiden tuhannen ja yhden asian lisäksi, millaista materiaalia näkövammainen tarvitsee. - - Eli jos voidaan valita kahdesta kuvasta, joissa sama informaatio mutta toinen käyttökelvoton näkövammaisen kannalta, et voitasko käyttää tätä kuvaa mieluummin."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


Nuoret kulkivat koulumatkat kävellen, bussilla tai taksilla. Näkemisen lisäksi liikkumiseen vaikuttivat sääolosuhteet. Kaikki nuoret olivat joskus saaneet liikkumistaidonohjausta. Vanhemmat kokivat, että siitä oli ollut hyötyä ja toivoivat, että nuori saisi ohjausta myös tulevaisuudessa. Oppilaitoksissa oli kiinnitetty huomiota ympäristön esteettömyyteen, jotta näkövammaisen opiskelijan olisi helppo kulkea paikasta toiseen.

"Ehkä koulussa on käyny alussa, et vaarapaikkoihin on teipattu mustaa tai keltasta nauhaa taustan mukaan, et tosta tulee pudotus tai jyrkät portaat."
Heikkonäköisen lukiolaisen vanhempi


Opiskeluolosuhteet näyttivät olevan pääosin kunnossa. Yksi vanhemmista mainitsi avustajan tarpeen niiden opettajien tunneilla, joiden opetustyylien vuoksi sokea opiskelija ei pystynyt seuraamaan opetusta.

Vanhempien mukaan nuoret olivat saaneet opinto-ohjausta samassa laajuudessa ja samalla tavoin kuin muutkin nuoret. Tässä oli eroja nuorten ja vanhempien vastausten välillä, sillä nuorten haastatteluissa opinto-ohjauksen puutteet ja rajallisuus nousivat esiin selkeämmin. Ohjauksen tarve korostui peruskoulun ja lukion päättövaiheessa. Useimmiten opinto-ohjaajan luo oli mahdollista hakeutua itse. Yhden nuoren kohdalla opinto-ohjaus oli ollut hyvin paneutuvaa ja yksilöllistä. Nuori ja opinto-ohjaaja olivat muun muassa soittaneet yhdessä eri oppilaitoksiin ja pohtineet koulutus- ja uravalintoja näkövamman kannalta. Toisaalta yhtä nuorta oli opinto-ohjaajan toimesta kannustettu hakemaan painotetun lukio-opetuksen sijasta yleislukioon. Perusteena oli ollut nuoren näkövamma.

Opiskelutekniikoihin, apuvälineisiin sekä erilaisiin palveluihin ja tukitoimiin liittyvää ohjausta perheet olivat saaneet oppimis- ja ohjauskeskus Onervasta. Suurin osa piti ohjausta hyödyllisenä. Yksi nuori oli koko perusopetuksen ajan ollut tilapäisen opetuksen jaksoilla itseään huonommin näkevien ryhmässä, jolloin opiskeluvinkit olivat jääneet vähäisiksi ja vertaistuellinen anti korostunut. Jotta nuori ja perhe hyötyvät tilapäisen opetuksen jaksoista ja muusta ohjauksesta, on välttämätöntä, että nuori on oikeassa ryhmässä. Pääosin näkevien tekniikoilla opiskeleva nuori ei hyödy sokeille suunnatusta ohjauksesta, vaikka hän ajoittain käyttäisikin sokeiden opiskelutekniikoita.

8.2 Vertaistukea ja ohjausta tarvitaan

Vertaistuki mainittiin tärkeäksi osaksi oppimis- ja ohjauskeskus Onervan tilapäisen opetuksen jaksoja sekä Onervan ja Näkövammaisten Keskusliiton yhteistyössä järjestämiä kuntoutuskursseja. Haastatellut vanhemmat olivat osallistuneet Onervan ja Näkövammaisten Keskusliiton yhdessä järjestämille perusopetuksen nivelvaiheiden kursseille. Kyseiset kurssit lopetettiin lukuvuoden 2014-2015 alussa ja tilalle suunniteltiin vanhemmille tarkoitettuja infopäiviä. Koska infopäiviä on järjestetty vasta yksi, vanhempien kokemuksia ei ole kerätty riittävästi, jotta kurssien ja infopäivien antia olisi mahdollista verrata.

Kaikki vanhemmat kertoivat, että vertaistuki ja neuvonta olisi tärkeää myös peruskoulun päättymisen jälkeen. Hyvä hetki olisi esimerkiksi nuoren täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Tällä hetkellä tuen ja ohjauksen saaminen perusopetuksen jälkeen edellyttää nuorten ja vanhempien omaehtoista hakeutumista sen pariin.

”Oli heikkonäköisiä iso kasa ja vanhempia, niin sai niiltä muiltakin sitä. Ne nuoret sai toisiltaan, että ai säkö haaveilet siitä, ja vanhemmat että ai minkälainen näkö sulla on ja miten sä näät sitä, että jollain lailla vois olla lukion jälkeenkin.”
Heikkonäköisen nuoren vanhempi

"- - että sieltä [Näkövammaisten Keskusliitosta] tulis joku paketti, kun tärskähtää jolllakulla 18 lasiin, niin tulis joku että hei sinä näkövammainen, mitä suunnittelet tekeväsi elämälle, että et kai vain ole ottanut työkyvyttömyyseläkettä vastaan, että älä ainakaan sitä ota."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


Kaikki vanhemmat kokivat saaneensa neuvontaa nuoren itsenäistymiseen liittyen. Yksi vanhemmista kuitenkin mainitsi, että toisille se oli oikea-aikaisempaa kuin toisille, sillä nuorten itsenäistyminen ei kulje samassa tahdissa.

Osassa perheistä oli ollut ongelmia palvelujen ja tukitoimien saannissa. Esimerkiksi nuoren näkövammaisuutta oli jouduttu todistamaan useita kertoja, vaikka näkövamma oli pysyvä.

Vanhemmat kertoivat, että kynnys ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoja palvelujen ja tukitoimien hakemiseen, nuoren itsenäistymiseen tai muuhun vastaavaan nousee helposti korkeaksi. Etenkin silloin kun neuvoja tarvitsi harvoin, niiden kysyminen tuntui hankalalta.

Näkövammaiset Lapset ry:n tai Näkövammaisten Keskusliiton järjestämiä alueellisia tapaamisia pidettiin hyvinä, mutta niiden ongelmaksi nähtiin vähäiset osallistujamäärät. Tämä on ymmärrettävää, sillä etenkin haja-asutusalueilla näkövammaisia lapsia ja nuoria on harvassa. Yhtenä vertaistuen ja neuvojen saannin keinona mainittiin omaehtoinen yhteydenpito muihin näkövammaisten lasten tai nuorten vanhempiin. Vaikutti siltä, että osalla vanhemmista on tiivis verkosto, jonka kautta he jakavat tietoa ja kokemuksia. Lisäksi verkostoilla on vertaistuellinen merkitys.

Neuvontaa kaivattiin esimerkiksi siihen, millä tavoin erilaisia asioita osaisi selittää sokealle nuorelle mahdollisimman hyvin. Etenkin yksi vanhemmist akoki asioiden kuvailun välillä hankalaksi. Nuorille vanhemmat toivoivat neuvontaa työelämästä ja työn hakemisesta. Myös henkilökohtaisen avustajan rekrytointiin ja työnantajuuteen liittyvistä asioista kaivattiin koulutusta silloin, kun vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu tulee käyttöön ensimmäisen kerran. Vanhemmat kokivat, että työnantajuuteen liittyy niin paljon epäselviä kysymyksiä ja tärkeitä asioita, että kädestä pitäen neuvonta olisi tarpeen.

"Vois nimenomaan ihan paneutua siihen, et tätä se avustaja tekee koulussa, pitäs osata nää ja nää asiat. Alkas ihan siitä, et tälläset paperit teidän täytyy täyttää, ja jonkinlainen puhelinnumero johon vois soittaa, et meidän kunnassa ne haluukin näin ja näin, et mitäs nyt tehdään."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


8.3 Koulutuksen tärkeys korostui

Kaikki haastatellut vanhemmat korostivat koulutuksen tärkeyttä näkövammaisille nuorille. Neljässä perheessä ammatinvalinnasta ja nuoren suunnitelmista oli keskusteltu kotona. Vanhemmat olivat ohjanneet nuoria koulutus- ja urapoluille heidän lahjakkuuksiensa , taipumustensa ja kiinnostustensa mukaan. Kuitenkin myös näkövamman todettiin väistämättä vaikuttavan koulutus- ja uravalintoihin.

”Mut ammatinvalinta lähtee myös itsetunnosta, et jos on sinut sen vammansa kanssa, on helpompi lähtee ponnistamaan. Et ei ajattele, että minä vammaisena, vaan minä teen näin, ja vammani takia otan tämän ja tämän asian."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi”


Nuorin haastateltujen vanhempien nuorista oli vasta menossa perusopetuksen viimeiselle luokalle, joten hänen kanssaan eivät jatkosuunnitelmat olleet vielä olleet keskustelussa. Kaksi vanhemmista toivoi nuorensa kouluttautuvan niin, että siitä voisi jatkaa mahdollisimman moneen paikkaan. Pari vanhempaa pohti näkövammaisen mahdollisuuksia työllistyä, jos ei halua tehdä puhumalla tai tekstiä tuottamalla. Vanhemmat pitivät näitä työskentelytapoja näkövammaiselle helppoina ja pohtivat, millaisia vaihtoehtoja on tilanteissa, joissa kumpikaan tapa ei tunnu nuorelle hänen omaltaan.

"No onhan niitä nyt mistä valita, että vaikuttaahan se tietysti, esimerkiks kokiks aika haasteellinen, tämmöset hektiset, nopeat, tarkkuutta vaativat tekemiset on pois."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


Kaikki vanhemmat korostivat, että nuoren on lopulta kuljettava koulutus- ja uravalintapolkunsa itse. Heitä voi neuvoa ja ohjata, mutta viime kädessä päätökset ovat nuoretn omia.

"Mutta sitten taas toisaalta se on se oma tunne ja mielipide ja halu, niin ei siinä äidin tyytyväisyys tai mitkään, että jos siinä oikeen rupeaa näyttämään, että tästä ei tuu mitään, niin se ei tee kans hyvää sille asialle."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi

”Hän saa itse tietysti sen päättää mihin hän motivoituu, mut oon koettanu sen verran ohjailla, et koettas hakee ammatin, jossa oikeesti pystys toimimaan, ettei ois mikään suojatyöpaikka."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi

8.4 Tulevaisuus kantaa

Näkövammaisten nuorten tulevaisuutta pohdittaessa kaikilla vanhemmilla oli luottamus siitä, että kyllä nuoret pärjäävät arjessa. Eniten mietitytti nuorten työllistyminen. Työn saamisen mainitsivat myös erityisesti korkeakouluissa opiskelevat nuoret. Vanhemmat toivoivat, että nuoret säilyttäisivät motivaation yrittää ja päästä eteenpäin, vaikka tilanteet olisivat välillä hyvinkin vaikeita.

"Sähköinen tieto on tietyllä tapaa helpommin saavutettavissa kuin aikaisemmin paperitieto. Kuitenkin kun tietoa on niin paljon ja pitäisi pystyä lajittelemaan itelle tärkee, se vie aikaa ja tiedon tulva on aivan valtava. - - Se, että mistä sen motivaation sen väsymyksen keskelllä löytää."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


Jo aikuisten nuorten vanhemmat korostivat, että kuten kaikilla, myös näkövammaisten nuorten täyttäessä 18 vuotta vastuu asioiden hoidosta siirtyy heille itselleen. Vanhemmat luottivat nuoriinsa ja olivat yhä tukijoita ja neuvonantajia.

”Kyl mä sen tulevaisuuden näen realistisesti aika haastavana, mutta tällä hetkellä kun ovat niin isoja jo, niin näen myös, että kyllä he paikkansa löytää tässä yhteiskunnassa ihan varmasti. Kyl mä jotenkin luotan siihen, et yhteiskunta menee eteenpäin ja tulee tätä suvaitsevaisuutta, jolloin heidän oikeat taidot näkyy työelämässä."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi


Hyvällä itsetunnolla uskottiin olevan suuri merkitys tulevaisuudessa.

"Että niillä vanhemmilla olis se semmonen asenne, että ei niin, että mulla on näkövammainen lapsi tässä, vaan että mulla on lapsi, joka kasvaa ja kehittyy. Mä en tiedä yleisesti, mutta mä ajattelen, että kun lapsi saisi hyvän itsetunnon, se menee vaikka läpi harmaan kiven. Siitä, kuka sen sille rakentaa, tarvitaanko siihen yhteiskuntaa vai Keskusliittoa vai mitä, sitä mä en osaa sanoa."
Heikkonäköisen nuoren vanhempi