6. Nä­kö­vam­mai­se­na kor­kea­kou­lus­sa

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Korkeakouluissa opiskelevien haastatteluissa haluttiin selvittää muun muassa korkeakouluun johtanutta polkua sekä näkövammaisen korkeakouluarkea. Haastatelluista opiskelijoista kaksi opiskeli ammattikorkeakoulussa ja neljä yliopistossa. Osalla opintoja oli takana yksi vuosi, osalla enemmän ja yksi oli valmistunut keväällä 2014. Sokeita ja heikkonäköisiä opiskelijoita oli molempia kolme. Miehiä haastateltiin kaksi ja naisia neljä.

Nuorten alavalinnat olivat varsin erilaisia. Yliopisto-opiskelijat opiskelivat humanistisia, kasvatustieteellisiä tai luonnontieteellisiä aineita. Ammattikorkeakouluopiskelijat opiskelivat sosiaali- ja terveys tai taiteellisia aloja.

6.1 Tiedän, mitä apuvälineitä tarvitsen

Heikkonäköiset nuoret opiskelivat lähinnä näkevien opiskelutekniikoilla. Apuvälineinä heikkonäköisillä olivat tietokone, suurennuslaitteet, lukutelevisio, Daisy-äänikirjojen kuuntelulaite, lukulasit ja erilaiset pienet suurentavat apuvälineet. Tietokoneessa osa heikkonäköisistä käytti suurennusohjelmaa, kun taas osa käytti mieluummin tavallista suurempaa kirjasinkokoa. Suurennusohjelmaa pidettiin raskaana. Lisäksi nuoret totesivat, että ovat varsin hyvin oppineet tietämään, milloin apuvälineitä on hyvä käyttää ja milloin niitä ei välttämättä tarvitse. Valkoista keppiä kaksi heikkonäköistä käytti tilanteen mukaan lähinnä merkkinä muille.

Sokeilla apuvälineinä olivat tietokone ruudunlukuohjelmalla ja pistenäytöllä, skanneri, Daisy-kirjojen kuuntelulaite ja iPhone tai iPad, jota käytettiin muun muassa muistiinpanojen kirjoittamiseen ja soittoharjoitusten äänittämiseen. Kaksi nuorta käytti päivittäin valkoista keppiä ja yhdellä oli opaskoira.

6.2 Sähköisiä materiaaleja ja vaivalloista selvittelyä

Oppimateriaalia nuorilla oli tavallisina monisteina ja kirjoina sekä äänikirjoina. Myös sähköisiä materiaaleja käytettiin melko paljon. Etenkin sokeat opiskelijat skannasivat tai pyysivät avustajaa skannaamaan tavallisella tekstillä olevia materiaaleja sähköiseen muotoon. Lisäksi avustaja muokkasi sähköisessä muodossa olevia materiaaleja helpommin ruudunlukuohjelmalla luettavaan muotoon ja auttoi nuottien kirjoittamisessa.

Opettajat antoivat materiaalia sähköisenä tai esimerkiksi kävivät luennon jälkeen kopioimassa käyttämänsä materiaalin näkövammaiselle opiskelijalle. Toisaalta heikkonäköiset nuoret kertoivat, että olivat luennoilla käydessään oppineet vähitellen käyttämään apuvälineitään paremmin ja tehokkaammin. Se helpotti huomattavasti opetuksen seuraamista.

"Muistitikulla on jo luksusta, että saa suoraan ne koneelle, mutta suurennoksia saan kun jaetaan tunnilla. Nykyään osaan käyttää kiikaria niin paljon, että pysyn mukana ihan hyvin normaalilla luennolla, jossa käytetään kalvoja. Pienempänä ei ehkä uskaltanut sanoa, mitä tossa lukee, mut nyt uskaltaa jo sanoo, että voitko suurentaa sitä tai luetko samalla ääneen, kun kirjoitat taululle. Rohkeus tulee iän myötä. Mä en oo aina ollu niin kunnianhimoinen opiskelija ehkä kuin nyt, mutta asian saatto lukee kirjasta tai kysyä kaverilta. Tai sitten varsinkin pienempänä oli vaan, että aijaa, no joku asia nyt meni vähän ohi, ja se oli tavallista, eikä että voi ei, nyt missasin yhden kalvon lopun. Kai sitä sitten vaan luki kirjasta asioita. Ei ollut suuri katastrofi."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Heikkonäköiset nuoret käyttivät paljon tavallisia kirjoja. Etenkin vieraskieliset kirjat he lainasivat korkeakoulun kirjastosta, sillä vieraskielisen tekstin lukeminen silmillä koettiin huomattavasti helpommaksi kuin äänikirjan käyttö. Kielissä tarvittavia sanakirjoja heikkonäköiset käyttivät tavallisina kirjoina. Yksi heikkonäköinen nuori mietti, että olisi voinut hyötyä äänikirjojen käytöstä. Hän ei kuitenkaan ollut tilannut oppikirjoja äänikirjoina, koska koki vaivalloiseksi selvittää käytettäviä kirjoja riittävän ajoissa.

"Osan kirjoista hankkimisesta Celiasta olisi ehkä ollut hyötyä, mutta tuntui suurelta vaivalta selvittää niin paljon etukäteen, mitä kirjoja olisi tarvinnut."
Heikkonäköinen ammattikorkeakouluopiskelija


Suurin osa nuorista oli saanut oppimateriaalit ajallaan. Celian pitkät tuotantoajat olivat aiheuttaneet ongelmia, sillä korkeakoulut eivät välttämättä tienneet tai ilmoittaneet käytettävää materiaalia riittävän ajoissa. Tällöin heikkonäköiset lainasivat tavallisen kirjan ja sokeat turvautuivat henkilökohtaiseen avustajaan. Osalle sokeista nuorista oli tullut tenttiin valmistautumisessa kiire, koska luettava materiaali ei ollut ajoissa sopivassa muodossa. Tämä oli hankaloittanut opiskelua. Toisaalta nuoret mainitsivat myös oman ennakoinnin ja kurssien etukäteissuunnittelun merkityksen. Jos kirjalistat ovat tiedossa ja kurssivalinnat voi suunnitella ajoissa, Celia ehtii tehdä tarvittavat kirjat.

"Mä oon asennoitunu siihen, et mä katon mun kurssit valmiiks ja otan siit selvää, ni kyl oon ehtiny saada tilatut kirjat Celiasta. Käytän aika paljon äänikirjoja, kaikki mahdolliset suomenkieliset kirjat. Englanninkieliset lainaan kampuskirjastosta."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Opettajien jakamien materiaalien perään oli kyseltävä. Tässä näkyivät erot korkeakoulujen välillä, sillä joissain opettajat toimittivat materiaalin ongelmitta tai unohtaessaan esimerkiksi lukivat tehtävät nuorelle ääneen luentotauolla, kun taas toisissa joutui kyselemään perään lähes jatkuvasti. Jotkin heikkonäköiset nuoret eivät jaksaneet kysyä toistuvasti materiaalien perään, vaan ottivat sen, mitä opettajat jakoivat muille opiskelijoille. Jos materiaali oli esimerkiksi kovin pientä tekstiä, sen lukeminen kesti paljon kauemmin.

6.3 Korkeakouluun erilaisilla opiskelutaustoilla

Suurimmalla osalla nuorista oli taustalla ylioppilastutkinto. Neljä nuorta oli käynyt Onerva Mäen koulun lisäopetusluokan tai Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikan valmentavan koulutuksen ennen lukio- tai korkeakouluopintoja. Osalle lisäopetus tai valmentava koulutus oli ollut suureksi avuksi muun muassa opiskelutekniikoiden ja apuvälineiden käytön harjoittelussa. Osa koki ne hieman turhauttaviksi akateemisten taitojen osalta, mutta mainitsi myönteisenä itsenäistymiseen ja arkielämään liittyvien taitojen harjoittelun.

Kolme nuorista oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon ennen korkeakouluopintoja ja yksi oli käynyt kansanopistossa nykyiselle opiskelualalleen valmentavan linjan. Vain kaksi nuorta oli aloittanut korkeakouluopinnot suoraan ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.

Nuoret kertoivat lukion ja ylioppilaskirjoitusten sujuneen omien odotusten ja tavoitteiden mukaisesti. Myös omalla ajankäytöllä ja panostuksella opiskeluun nähtiin olevan huomattavasti vaikutusta tuloksiin. Vain yksi nuori olisi toivonut parempia tuloksia, sillä hän piti osaamistaan arvosanoja parempana. Nuori oli vaihtanut opiskelutekniikoita kesken lukion, mikä oli vaikuttanut opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten sujumiseen.

Kaksi nuorta oli käynyt kielten tai matematiikan kertauskurssin ylioppilaskirjoituksia edeltävänä kesänä. Kertauskursseja pidettiin hyvinä, sillä aineen keskeisiä asioita käytiin läpi ja lisäksi matematiikassa kertauskurssi antoi lisää laskurutiinia. Nuoret olivat pysyneet kertauskursseilla hyvin mukana ja saaneet kursseilla käytetyt materiaalit.

"Ei mul ollu tarkotus kirjottaa älliä. Se, että fysiikka jäi ekan kerran M, oli pettymys, ja kävin sen uusimassa ja sainkin nostettua E:hen. Se varmisti sen, että pääsin suoralla paikalla yliopistoon. Tulokset olivat täysin suhteessa päättötodistukseen."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


"Kirjoituksissa tulokset olivat odotusten mukaisia, mutta jos olisin opiskellut kirjoituksiin ahkerammin, olisin saanut paremmat tulokset. Menivät panostuksen mukaisesti. Niissä kursseissa, joista oli ollut hyviä numeroita, tuli hyvät tulokset kirjoituksissakin. Riippui omasta panostuksesta, ei näöstä."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Ylioppilaskirjoituksissa nuoret olivat käyttäneet erityisjärjestelyjä, joiden hakemisen he kokivat helpoksi. Lukioilla oli tietoa erityisjärjestelyistä ja tarvittaessa tietoa haettiin muualta. Käytettyjä erityisjärjestelyjä olivat muun muassa apuvälineiden käyttö, kysymysten saaminen suurennettuna, sähköisenä tai pistekirjoituksella, lisäaika, kuuntelukokeiden kaksinkertaiset tauot ja erillinen tila. Erityisesti kuuntelukokeiden kaksinkertaisten taukojen harjoittelun merkitystä koko lukion ajan korostettiin, sillä nuoren oli totuttava käytettävissä olevaan aikaan. Jos lukiossa ei saanut riittävästi harjoitella kaksinkertaisilla tauoilla olevilla kuunteluilla, nuorelle ei tullut rutiinia niiden tekemiseen. Lisäksi hän joutui lukioajan pinnistelemään pysyäkseen mukana normaalitaukoisissa kuunteluissa.

6.4 Valmennuskursseja valintakokeita

Valintakokeissa nuoret olivat käyttäneet samanlaisia erityisjärjestelyjä kuin esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa. Valintakokeiden erityisjärjestelyjä haettiin korkeakouluilta. Tiedon löytäminen erityisjärjestelyjen hakemisesta oli työlästä ja vaati aikaa. Kuitenkin valintakoetilanteissa kaikki järjestelyt sujuivat hyvin.

"Valintakokeiden erityisjärjestelyt haettiin yliopistolta. En muista, miten helposti löysin sen, mistä haetaan. Abivuoden talven aikana jouduin soittamaan aika monesti aika moneen paikkaan, kyllähän se oli aikamoista. Auttoi, kun oli hyvissä ajoin yhteydessä. Yliopiston sivuilla oli hakuoppaita pdf-muodossa, ne eivät olleet kovin saavutettavia. Niitä piti muokata."
Sokea yliopisto-opiskelija


Kaksi nuorta oli osallistunut valmennuskurssille ennen valintakokeita. He pitivät valmennuskurssia hyödyllisenä ja kertoivat pysyneensä hyvin mukana opetuksessa. Yksi nuori oli käynyt lukion jälkeen kansanopistossa ajattelemalleen koulutusalalle valmentavan linjan. Hän kertoi, että kansanopistovuoden aikana omat alatavoitteet olivat vahvistuneet ja vuosi oli antanut osaamista, josta oli apua valintakokeissa.

"Valmennuskurssilla pärjäsin hyvin samalla tavalla, hyvin luentomaista opetusta. Käytän kiikaria näppärästi ja pysyin siellä mukana. Siellä käytin normaaleja materiaaleja. Valmennuskurssista oli hyötyä. Se jäsenteli hajallaan olevaa tietoa päässä, kannusti että ajattele kun sitten olet siellä. Myös, kun siellä opiskeleva ihminen kävi kertomassa, tuli olo että ooh, haluan tonne."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Kun nuorilta kysyttiin, miksi he arvelivat saaneensa opiskelupaikan korkeakoulusta, he korostivat hyvää valmistautumista valintakokeisiin. Lukeminen oli suunnitelmallista ja oma tavoite selvillä. Myös hyvällä lukion päättötodistuksella ja ylioppilastodistuksella oli merkitystä.

6.5 Avustaja lähinnä sokeilla

Kahdella sokealla nuorella oli henkilökohtainen avustaja sekä opiskeluun että vapaa-aikaan ja yhdellä vain vapaa-aikaan. Lukiossa avustaja oli ollut ensimmäisenä vuonna myös yhdellä heikkonäköisellä nuorella ja aiemmissa opinnoissa sokealla nuorella, joka ei nykyisissä opinnoissa tarvinnut avustajaa.

Suurin osa heikkonäköisistä ei kokenut tarvitsevansa avustajaa nykyisissä opinnoissa tai vapaa-ajalla. He olivat sopineet asiat korkeakoulun kanssa siten, että ne sujuivat yhteistyöllä opettajien kanssa. Tosin yksi oli hetkittäin miettinyt, pääsisikö muun muassa kirjastoissa ja vieraissa paikoissa liikkumisessa helpommalla, jos käyttäisi avustajaa.

"Näen sen verran hyvin ja olen sumplinut luennoitsijoiden kanssa kaikki tekniset ratkaisut niin, että se vähäinen suurentaminen/kopioiminen/muu avustajallinen työ ei ole ollut opettajille mikään hankala. Sit mul on kopiokortti tonne, että saan itekin kopioitua yliopiston kopiokoneella."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija

"Joskus tuntuu, että pikkusen olis hyötyä, kun pitäs löytää luokkiin tai kirjastosta pitäs löytää jotain, tai monistenivaska on niin pientä pränttiä. Sit joutuu ite menee suoraan opettajalle ja edellisenä päivänä ettii ne luokat, mut ehkä se jopa auttaa sosiaalista juttua, kun joutuu vähän kavereilta kysymään."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Opiskelussa avustaja skannasi materiaaleja ja muokkasi niitä sopivaan muotoon, auttoi materiaalien etsimisessä, avusti nuottien kirjoittamisessa sanelemalla tavallisia nuotteja ja kirjoittamalla nuoren sanelusta pistenuotteja tavallisiksi nuoteiksi, avusti ruokailuissa sekä oli apuna liikkumisessa korkeakoulun alueella. Toisinaan avustaja myös kuvaili luennoilla näytettäviä kuvia tai luki tekstejä muistiinpanojen kirjoittamista varten. Yhdellä nuorella avustaja oli yleensä mukana luennoilla, vaikkakin he katsoivat avustajan tarpeen aina luennon ja tilanteen mukaan.

Yksi opiskelija oli käyttänyt avustajaa myös työharjoittelussa. Avustaja oli muun muassa kuvaillut tilanteita ja muita työharjoittelun kannalta merkityksellisiä asioita. Yksi nuori työskenteli avustajan kanssa myös Skypen välityksellä, mikä oli hänen tarpeisiinsa kätevä toimintatapa.

Vapaa-ajalla avustajan kanssa muun muassa käytiin asioilla, konserteissa, ostoksilla ja liikuntaharrastuksissa. Opiskelussa avustajatunteja pidettiin riittävinä, mutta vapaa-ajalla osa opiskelijoista olisi tarvinnut enemmän tunteja. Yksi nuori muun muassa kertoi, ettei voi tehdä vapaa-aikana kaikkea haluamaansa, koska avustajatunnit eivät riitä kuin välttämättömiin asioihin.

6.6 Matka taittuu kävellen

Opiskelumatkat viisi nuorta kulki kävellen ja joukkoliikenteellä. Vain yksi nuori käytti pääsääntöisesti taksia kulkiessaan kotoa opiskelupaikkaan. Toinenkin nuori oli varmuuden vuoksi hakenut kuljetuspalvelujen opiskelumatkat, jos niille on tarvetta esimerkiksi sääolosuhteiden tai kuljetettavien tavaroiden vuoksi. Myös vieraassa paikassa oleviin opiskelutilanteisiin opiskelumatkat olivat tarpeen.

Viisi nuorta oli saanut liikkumistaidonohjausta uudessa opiskelupaikassa ja uudessa opiskelukaupungissa. He kaikki kokivat ohjauksen hyödyllisenä ja tiesivät tarvitsevansa ohjausta myös tulevaisuudessa. Yksi heikkonäköinen nuori oli opetellut liikkumaan korkeakoulussa ja lähiympäristössä itse ja kavereiden kanssa. Hän oli myös painanut erityisen tarkasti reittejä ja paikkoja mieleen, kun oli kiertänyt korkeakoulussa tutorien kanssa.

"Kyl mä oon aika nopeesti oppivaa sorttia, ja kyl mä löydän. Ekalla viikolla tutorit kierrätti meitä, ja siinä vaiheessa omaksuin aika hyvin reitit. Tietysti jotain oon oppinu kantapään kautta ja omalla kokemuksella. En oo koskaan myöhästyny, mä kysyn nopeesti missä se on, oliko se täällä vai tuolla vai tonne. Suun avaamalla pärjää aika paljon. Kun tulee joku uusi luokka, käyn ajoissa kattomassa missä se on. Oma-alotteista selvittelyä ja suun avaamista, ei se paljon muuta vaadi."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Korkeakouluissa liikkumista vaikeuttivat eniten fyysisen ympäristön esteet. Osa heikkonäköisistä kertoi, ettei oikeisiin paikkoihin ollut välttämättä helppo löytää, opetustilojen numerot olivat liian pienellä ja portaista puuttuivat huomioraidat. Yksi nuori kertoi, miten oli opintojen alusta lähtien koettanut saada korkeakoulua laittamaan portaisiin huomioraidat. Lopulta ne olivat tulleet nuoren viimeisellä opiskeluviikolla ennen valmistumista. Nuoren opinnot kestivät kolme vuotta.

6.7 Alan ja kurssien on kiinnostettava

Osa nuorista oli pyrkinyt useammalle eri alalle, opiskellut muun tutkinnon tai muuta alaa ennen nykyisiä opintoja. Opiskelualan kiinnostavuudella oli suora yhteys opintojen etenemiseen. Esimerkiksi yksi nuori kertoi, että ensimmäisellä opiskelualalla yliopistossa hän ei saanut opintoja etenemään, sillä alavalinta osoittautui vääräksi pian opintojen alettua. Kun nuori aloitti nykyiset opinnot, hän oli muun muassa suorittanut perusopinnot lukuvuodessa, koska opiskeltava asia kiinnosti ja tuntui omalta.

Suurimman osan kursseista nuoret kokivat voivansa valita kiinnostustensa mukaisesti. Joidenkin kohdalla kurssien tai tenttien suorittamistapoja oli sovellettu paremmin näkövammaiselle opiskelijalle soveltuviksi. Nuoret olivat esimerkiksi saaneet vaihtoehtoisia tehtäviä ja voineet tarvittaessa suorittaa tentin suullisesti. Joissain aineissa oli kuitenkin kursseja, joista ei näkövammaisena suoriutuisi. Tällaisia olivat esimerkiksi laboratoriokurssit, kenttätyötä vaativat kurssit sekä hyvin käytännön läheiset kurssit. Muutama nuori kertoi, että näkevänä valitsisi näitä kursseja, sillä ne kiinnostivat. Näkövammaisena valintoja oli tehtävä toisin.

"En voinut mennä kenttäkursseille, kun siellä piti jotain nähdäkin. Nykyisissä opinnoissa ei kannata mennä tosi käytännönläheiselle, jossa pitää yrittää lukea esimerkiksi kuvista oikeita vanhoja lähteitä tai hautapiirtokirjoituksia, koska nyt niitä kuvia on vilahdellut, niin ne näyttävät tosi sumeilta. Se on ehkä ainut, mitä voisi tulla, ja se vois kiinnostaakin. Toisaalta kiinnostais kokeilla, että näkiskö kuitenkin, kun pääsis oikein lähelle jotain kuvaa, mutta en tiiä. Se on ehkä ainut."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


6.8 Näkövamma hidastaa opiskelua

Osa nuorista oli miettinyt, vievätkö korkeakouluopinnot kohtuuttomasti aikaa. Moni huomasi, ettei näin käynyt, vaikka toisenlaisiakin kokemuksia oli. Yhden yliopisto-opiskelijan aika kului lähinnä opiskeluun, sillä hän halusi edetä opinnoissaan ja saada hyviä arvosanoja. Hän koki tilanteen omaksi valinnakseen, vaikka moniin asioihin kului enemmän aikaa juuri näkövamman vuoksi.

Sokeat opiskelijat kertoivat opiskelutekniikoiden hidastavan opiskelua, sillä muun muassa erilaisten lähdemateriaalien käyttäminen on työläämpää kuin näkevillä. Hankalina pidettiin myös koneäänellä luettuja vieraskielisiä kirjoja ja joidenkin sähköisten aineistojen käyttöä. Myös tietokoneen käyttäminen ruudunlukuohjelman kanssa vaatii enemmän kuin näönvaraisesti.

"Tottakai opiskelutekniikat hidastaa. Jos on esimerkiksi raportin kirjoittaminen tai joku, missä pitää käyttää eri nettilähteitä. Joudun alt-tabilla siirtymään eri tiedostojen välillä. Voi olla kolme lähdettä auki, varsinainen teksti ja muistiinpanot. Niin monen tiedoston välillä on hidasta liikkua ja välillä aineistosta etsiminen, erityisesti pdf-muodossa, jolloin etsi-komento ei toimi ja sivunumeroita on vaikea etsiä."
Sokea yliopisto-opiskelija


Myös heikkonäköiset kertoivat käyttävänsä opiskeluun enemmän aikaa kuin näkevät. Heidän kohdallaan esiin tulivat lähinnä lukunopeus ja tietokoneen käyttö. Lukunopeus ja näkövamma korostuivat erityisesti pienten tekstien, kuten sanakirjojen, lukemisessa. Myös heikkonäköiset nostivat esiin koneäänellä luetut vieraskieliset kirjat, joiden ymmärtäminen oli hankalaa.

"Kyllä käytän enemmän aikaa opiskeluun, kun joutuu tietokoneella niin paljon tekemään, ja se on ihan ymmärrettävää, et kyllä sitä vois näkevänä päästä helpommalla."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Nuoret nostivat esiin myös opiskelumotivaation. Kun opiskeluun kuluu enemmän aikaa ja asioiden tekeminen on hitaampaa, motivaation merkitys korostuu.

"Joo, kyl menee enemmän aikaa. Sen huomaa esimerkiks, kun pitää ilman sanakirjaa tai sen kanssa kääntää kurssikokeeseen, niin olen paljon hitaampi silloin, kun pitää käyttää sanakirjaa. Niissä on pientä pränttiä ja valtavasti tekstiä ja loopin kanssa niisä, mut ehkä se myös vähän pistää vauhtia siihen juttuun niin, että kun tietää että pitää muuten tehä tosi nopeesti, opettelee tosi tehokkaaks muissa asioissa, kun tietää, että pitää jäädä aikaa tihrustelulle. Siihen menee aina pikkusen aikaa, kun ettii jostain monisteesta kohtaa ja omia merkintöjä, lukeminen on varmaan aika paljon hitaampaa. Mut en onneks opiskele kenenkään näkevän kaa ihan rinnakkain, etten nää kuinka nopeesti se hoitaa jonkin homman, niin sitä ei muista, se ei niinku tunnu siltä, sitä vaan aattelee et näihin meni nyt tän verran aikaa, okei. Toisaalt mä oon ehkä vähän semmonen, et enemmänkin ajattelen, et enks mä nyt vaan osaa vai miks tässä menee näin kauan. Aika harvoin syytän sitä, etten näe. Kyl joissain asioissa, kun pitäs monimutkainen kuva tihrustella, mut aika nopeesti siirryn sit seuraavaan."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija