4. Mi­ten opis­ke­lu su­juu pe­rus­kou­lun päät­tö­vai­hees­sa?

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Peruskoulun päättövaiheessa olevien nuorten haastattelun tavoitteena oli selvittää koulunkäynnin sujumista, oppimateriaalien saatavuutta, koulunkäyntiavustajan roolia sekä saada yleiskuvaa näkövammaisen peruskoululaisen koulunkännistä.

Haastatelluista nuorista neljä oli joko päättänyt perusopetuksen keväällä 2014 tai aloittanut 9. vuosiluokan syksyllä 2014. Nuorista kolme oli heikkonäköisiä ja yksi sokea. Tyttöjä oli kolme ja poikia yksi.

4.1 Näkevien opiskelutekniikoita, pistekirjoitusta ja kasoittain apuvälineitä

Heikkonäköiset nuoret käyttivät opiskelussa pääosin näkevien opiskelutekniikoita. Apuvälineinä nuorilla olivat kannettava tietokone suurennus- tai ruudunlukuohjelmalla, lukutelevisio, taulukamera, Daisy-äänikirjojen kuuntelulaite ja erilaiset pienet suurennuslasit tai kiikarit. Valkoinen keppi oli kolmella nuorella, mutta vain sokea nuori käytti sitä päivittäin. Heikkonäköiset nuoret käyttivät keppiä liikkuessaan yksin tai eivät käyttäneet lainkaan.

Heikkonäköisillä oppikirjat olivat sekä tavallisina kirjoina, elektronisina kirjoina että äänikirjoina. Kaikissa aineissa ei ollut käytössä kaikkia, vaan nuoret olivat valinneet käyttämänsä kirjat tarpeen ja tilanteen mukaan. Esimerkiksi reaaliaineissa kokeisiin lukeminen oli nopeampaa, kun käytti äänikirjaa tavallisen kirjan rinnalla. Osa nuorista kuunteli tekstiosuudet äänikirjasta ja katsoi kuvat tavallisesta kirjasta. Sokealla nuorella oli käytössä myös pistekirjoja ja kohomateriaaleja. Pistekirjoina olivat vieraiden kielten lukukirjat ja kohomateriaaleina muun muassa matematiikan kuvaliitteet.

Nuoret olivat saaneet Celia-kirjaston tuottamat kirjat melko hyvin. Joitain ongelmia oli ollut kirjojen toimittamisessa tilanteissa, joissa niitä ei ollut valmiina. Tällöin avustajan apu oli ollut korvaamaton, sillä esimerkiksi yhdelle nuorelle avustaja oli äänittänyt biologian kirjan lukemalla sen itse.

Opettajien jakamat ja käyttämät oheismateriaalit nuoret saivat sähköisinä tai monisteina. Osalla monisteet olivat suurennettuja. Useimmiten oheismateriaalit tulivat ajoissa. Välillä opettajat unohtivat, jolloin nuori tai avustaja oli joutunut muistuttamaan opettajaa. Ilman oppimateriaaleja nuoret eivät kokeneet jääneensä, vaikka toisinaan olivatkin joutuneet odottamaan.

"Pari opettajaa laittaa ite mulle sähköpostiin. Joskus tulee vähän silleen ku opettaja unohtaa antaa, riippuu hirveesti opettajasta. Jotkut antaa heti ja jotkut unohtaa antaa, niit kirjotellaan siin samal tunnilla. Enpä yleensä oo jääny vaille mitään."
Heikkonäköinen peruskoululainen


4.2 Kokeita kynällä ja koneella

Heikkonäköiset nuoret tekivät kokeet käsin kirjoittamalla tai tietokoneella. Käytetyt tavat vaihtelivat oppiaineiden välillä. Sokea nuori teki kokeet tietokoneella.

Koetehtävät olivat paperisina tai sähköisinä. Erityisjärjestelyinä käytössä olivat lisäaika ja mahdollisuus tehdä koe eri tilassa kuin muut oppilaat. Sokea nuori käytti kuuntelukokeissa pidennettyjä taukoja, jotka hän koki hyviksi. Lisäksi kuvatehtävät oli useimmiten korvattu muilla tehtävillä.

4.3 Avustajan monet tehtävät

Nuorista kolmella oli käytössä henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja. Avustaja oli mukana oppitunneilla, kuljetti tavaroita luokasta toiseen, auttoi muistiinpanojen tekemisessä, luki tekstejä taululta, muokkasi oppimateriaaleja, opasti vieraissa paikoissa liikkumisessa, avusti ruokalassa sekä avusti tarvittaessa taito- ja taideaineiden tunneilla. Nuoret olivat tyytyväisiä avustajiinsa ja kokivat avustajasta olleen hyötyä koulunkäynnissä.

Sokealla nuorella oli käytössä henkilökohtaista apua myös vapaa-aikana. Tämän hetkisissä harrastuksissa avustajaa ei tarvittu, mutta hän oli mukana esimerkiksi silloin, kun nuori halusi mennä jonnekin ilman vanhempiaan.

"Joskus jos haluaa mennä johonkin ilman porukoita."
"Vapaa-ajalla liikkumisapuna vieraassa paikassa ja jos on kuvailtavaa jossain."
Sokea peruskoululainen


4.4 Koulumatka monella tavalla

Nuoret kulkivat koulumatkat kävellen tai taksilla. Myös vanhemmat kuljettivat. Tavat vaihtelivat vuoden aikojen ja sääolosuhteiden mukaan. Osalla koulumatka oli niin lyhyt, että sen saattoi kävellä kaikissa olosuhteissa. Kolme nuorta oli saanut liikkumistaidonohjausta koulumatkaan tai muihin lähiympäristön reitteihin. Myös vanhemmat olivat opettaneet reittejä. Lisäksi nuoret olivat kulkeneet kavereiden kanssa ja oppineet reittejä samalla. Liikkumistaidonohjausta pidettiin hyvänä ja nuoret arvelivat tarvitsevansa sitä satunnaisesti myös tulevaisuudessa.

4.5 Onervan jaksot tärkeitä

Kaikki nuoret olivat käyneet tilapäisen opetuksen jaksoilla oppimis- ja ohjauskeskus Onervassa (entinen Jyväskylän näkövammaisten koulu). Osa nuorista oli käynyt jaksoilla vuosittain ja osa satunnaisesti. Jaksoja pidettiin hyödyllisinä ja erityisesti nuoret mainitsivat näkövammaisten kavereiden tapaamisen. Jaksoilla oli myös muun muassa saatu liikkumistaidonohjausta, katsottu apuvälineitä ja puhuttu peruskoulun jälkeisistä opinnoista.

Onervan ohjaavat opettajat olivat tuttuja lähinnä peruskoulussa pidetyistä palavereista, joissa päivitettiin henkilökohtaista opiskelun järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). Heidän rooliaan suunnitelman päivittämisessä pidettiin ihan hyvänä. Muuta roolia tai merkitystä nuoret eivät osanneet ohjaaville opettajille nähdä. Epäselväksi jäi, miten paljon ohjaavat opettajat olivat tehneet ohjauskäyntejä nuorten kouluihin. Myöskään ohjauskäyntien sisällöistä tai vaikutuksesta ei saatu nuorilta tietoa.

Nuoret kokivat, että he tietävät varsin hyvin, mistä saavat neuvoja ja apua, jos opiskelun kanssa tulee hankaluuksia. Eniten korostui tieto siitä, mistä voi kysyä apua, jos apuvälineiden kanssa on ongelmia. Tämä on ymmärrettävää, sillä toimivat apuvälineet ovat näkövammaisten oppilaiden koulunkäynnin kulmakivi, jota ilman opiskelu ei suju.