3. Kou­lu­tus­va­lin­to­ja, ala­poh­din­to­ja ja opin­to-oh­jaus­ta

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Kaikilta haastatelluilta nuorilta kysyttiin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan koulutusvalinnoista, alavaihtoehtojen pohdinnasta ja opinto-ohjauksesta. Tavoitteena oli selvittää muun muassa sitä, millaista opinto-ohjausta näkövammaiset nuoret saavat ja millaisilla perusteilla he tekevät koulutus- ja uravalintojaan.

3.1 Peruskoulussa ei kovin selkeitä ajatuksia tulevaisuudesta

Peruskoululaisilla ei vielä ollut kovin varmoja ajatuksia tulevaisuuden koulutus- ja uravalinnoistaan. Keväällä 2014 perusopetuksen päättäneet nuoret olivat menossa lukioon. Lukion jälkeiset suunnitelmat olivat toisella selkeät ja toinen halusi miettiä rauhassa, mitä tekee lukion jälkeen.
 
Peruskoulun yhdeksännellä luokalla eri opiskeluvaihtoehtoja oli selvitetty kattavasti. Koulussa oli käynyt vierailijoita lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Vierailukäyntejä oli tehty erilaisiin oppilaitoksiin. Osalla oli ollut myös henkilökohtainen tapaaminen opinto-ohjaajan kanssa.
 
Etenkin yksi nuori koki, että opinto-ohjaaja oli tukenut hänen suunnitelmaansa ja urahaaveitaan. Opinto-ohjaaja oli myös ajatellut valintoja näkövamman kannalta, mitä nuori piti hyvänä.
 
Opinto-ohjauksen tuntien ja mahdollisten yksilötapaamisten lisäksi nuoret olivat saaneet tietoa jatko-opinnoista ollessaan tilapäisen opetuksen jaksolla oppimis- ja ohjauskeskus Onervassa. Siellä valintoja ja vaihtoehtoja oli esitelty näkövamman näkökulmasta. Osa nuorista kertoi, että jaksolla opiskeluvaihtoehdot olivat painottuneet liiaksi Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikan tarjoamiin koulutuksiin. Nuoret olisivat kaivanneet myös toisenlaista näkökulmaa ja rohkaisua siihen, että näkövammaisena voi opiskella menestyksellisesti myös muualla.
 
Lukuvuoden 2014–2015 alussa perusopetuksen yhdeksännelle luokalle menneiden nuorten kohdalla yhteishaku ja koulutusvaihtoehtojen esittely olivat vielä edessä. Heidänkin suunnitelmanaan oli lukio ja sen jälkeen mahdollisesti korkeakouluopintoja. Vaihtoehdot olivat vielä hyvin epävarmoja, mikä oli ymmärrettävää peruskoulun ollessa kesken. Nuoret toivoivat, että valintoihin saisi ohjausta ja niitä voisi miettiä rauhassa.
 
"Ei miula oikein alaa oo, mutta joku luonnontiede ja matematiikka, niiden mukaan joku ala kaiketi lukiopohjalta. Ei oo tiettyä alaa tai ammattia vielä. Kasilla oli meillä opontunneilla nää kaikki. Myö käytiin ite niissä paikoissa, ammattikoulussa ja lukiossa käytiin. Siellä opiskelijat sano niistä asioista, että miten hoituu ja mitä siellä tehdään ja näin. Henk.koht tapaaminen opon kanssa oli seiskalla, mutta ei vielä jatko-opintoihin liittyvää. Ysillä tulee nyt syksyllä."
Heikkonäköinen peruskoululainen
 
"Mul ei oo mitään tietoo viel et mitä mä haluaisin tehä, mut lukioon mä oon kuitenki pyrkimässä. On meil ollu opotunneilla. Se on kertonu ja me ollaan iteki tutkittu siel asioita ja tämmöst kaikkee. Ei oo olu yksilöllisiä tapaamisia vielä, en tiiä sit ysistä. Meil on kerrottu kaikki vaihtoehdot ja kaikki koulutussuunnat, amk:t ja yliiopistot, ammattikoulut ja muut, et on kerrottu et tämmöstäkin voi opiskella. Mä luulen et ysil niihin tullaan keskittyy enemmän."
Sokea peruskoululainen
 
Kavereilla ja perheellä ei ollut nuorten mukaan merkittävää roolia valinnoissa. Perusopetuksen päättäneet nuoret kokivat, että heitä oli tuettu lukiovalinnassa. Samoin he kertoivat, että lukioon oli tulossa kavereita, joten ehkä silläkin oli merkitystä valinnassa.

3.2 Lukiolaiset miettineet tulevaisuuttaan

Lukiolaiset olivat miettineet alavalintojaan melko paljon. Lähes kaikilla jatko-opiskelusuunnitelmat olivat selvillä. Jokaisen tavoitteena olivat opinnot joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Mahdollisia opiskelualoja olivat muun muassa IT-ala, kielet, historia, talous ja yhteiskunnalliset aineet.

Ennen lukioon hakemista nuorille oli peruskoulussa esitelty erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Nuoret olivat hakeneet itse tietoa, käyneet oppilaitosvierailuilla tai oppilaitoksista oli käyty opinto-ohjauksen tunneilla kertomassa opiskelusta.

Kuitenkin yksi nuori kertoi, ettei peruskoulun opinto-ohjaaja ollut paneutunut mitenkään hänen opiskelusuunnitelmiinsa, vaan lähinnä siirtänyt vastuun muualle. Nuoren mukaan tämä aiheutui näkövammasta, joka oli opinto-ohjaajalle täysin vieras asia.

Nuoret kertoivat saaneensa tukea lukiovalintaan sekä peruskoulusta, kotoa että kavereilta. Osalle nuorista oli peruskoulun jälkeen tarjottu opintoja Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikassa. Nuoret olivat kuitenkin pysyneet omissa ajatuksissaan ja hakeutuneet lukioon.

"No yläasteel oli vähän silleen, et tyyliin pitäs mennä ehkä Arlaan, mut en mä välitä, mää aattelin, että mä meen lukioon, kun tänne pystyy ihan menemään."
Sokea lukiolainen


Lukiossa opinto-ohjausta oli ollut vaihtelevasti. Osalla oli ollut vain yhteisiä tunteja, joissa oli käyty läpi lukiossa opiskelua ja ylioppilaskirjoituksia. Lukion jälkeinen opiskelu ja opiskelupaikan valinta olivat muutamien nuorten kohdalla jääneet vähemmälle. Toisaalta osalla nuorista oli ollut useita henkilökohtaisiakin tapaamisia opinto-ohjaajan kanssa. Näissä oli mietitty näkövammaisen nuoren opiskelumahdollisuuksia ja selvitetty erilaisia vaihtoehtoja.

"Lukiossakin on ollu jo opinto-ohjausta. Meiän koulun opo on lähteny automaattisesti siitä, et mä meen yliopistoon tai amk:hon. Ja mie oon itekin sanonu, et en mee Arlaan. Mut en oo menos Arlaan, että ihan normaaliin korkeakouluun ja ihan realistisena pidetään tätä."
Sokea lukiolainen


Kavereiden ja perheen kanssa nuoret olivat puhuneet lukion jälkeisistä suunnitelmista vaihtelevasti. Osa oli kiinnostunut samoista asioista kuin kaverit ja osa ei antanut muiden mielipiteiden vaikuttaa ajatuksiinsa. Näkövammaisten kavereiden kanssa puhuttiin myös siitä, voiko jotain alaa opiskella tai jollekin alalle työllistyä näkövammaisena. Yksi nuori oli hyödyntänyt myös Näkövammaisten Keskusliiton asiantuntijoiden osaamista jatkosuunnitelmia miettiessään. Yhteistyö opinto-ohjaajan ja Näkövammaisten Keskusliiton kanssa koettiin hyödylliseksi ja osa nuorista mietti, että sitä olisi voinut käyttää omia valintoja suunnitellessa.

3.3 Työllistyminen huolettaa

Etenkin korkeakouluopiskelijoiden kohdalla korostui huoli tulevasta työllistymisestä. He miettivät, millaista tukea ja apua voi saada työpaikan etsimiseen ja onko näkövammaisena lopulta mahdollista saada työpaikkaa. Työtehtävät, apuvälineiden tarve, avustajan tarve ja erilaiset työympäristöt mietityttivät. Epävarmuus työllistymisestä koetteli opiskelumotivaatiota, sillä nuoret eivät halunneet opiskella vain opiskelemisen vuoksi. Yksi nuori oli miettinyt myös kakkosammatin opiskelemista, jotta saisi varmasti töitä.

Epävarmuus työllistymisestä ja työelämässä menestymisestä oli samanlaista sokeilla ja heikkonäköisillä. Toisaalta nuoret olivat luottavaisia, mutta esimerkiksi opintoihin kuuluneiden harjoittelujen tai kesätöiden kautta ei kenellekään ollut auennut työmahdollisuuksia. Ylipäätään korkeakouluopiskelijoiden kokemukset työelämästä olivat varsin vähäisiä.

"Täytyy kyllä sanoo, että jos nyt tästä työelämään suoraan jatkaa, on kyllä aika selvittäminen, että mistä saa työpaikalle apuvälineitä, Kelan kautta kai ne tulee. Mutta ehkä joku semmonen info olis myös hyödyks, tai sitten mä ehkä vaan soitan jollekin ja kysyn."
Heikkonäköinen ammattikorkeakouluopiskelija


Kolmella korkeakouluopiskelijalla oli jo aiempi ammatti tai tutkinto. Heistä vain yksi oli tehnyt koulutustaan vastaavia töitä ja jatkoi saman alan opintoja korkeakoulussa. Yhdelle aiempi ammatti oli selkiyttänyt, millaiset asiat häntä kiinnostavat ja mitkä oppimisessa ovat hänen vahvuuksiaan. Yksi oli opiskellut vain siksi, että jotain oli opiskeltava, koska ovet korkeakouluun eivät olleet vielä auenneet.

3.3.1 Opinto-ohjauksen taso vaihtelevaa

Useimmat nyt korkeakoulussa opiskelevista nuorista olivat saaneet jonkinlaista opinto-ohjausta yläkoulussa ja lukiossa. He kertoivat opiskelu- ja urasuunnitelmien olleen tuolloin hyvin selkiytymättömiä.

"Yläasteen lopussa, lukion alussa olin tosi hukassa alavalinnan kanssa. Joskus aiemmin tästä alasta haaveilin. Kun abivuonna piti lähteä miettimään, alitus matalimman mahdollisen kautta oli se, että otan suoravalinnan fysiikalle. Ei ollut mitään nykyistä alaa vastaan silloinkaan, mutta se tuntui helpolta reitiltä."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Etenkin yksinuori korosti peruskoulun yläluokilla saamansa opinto-ohjauksen tärkeyttä. Opinto-ohjaaja oli paneutunut nuoren asioihin ja muun muassa oma-aloitteisesti selvittänyt, miten näkövamma vaikuttaa opiskeluun ja valintoihin.

"Yläasteella oli yksilöllistä opinto-ohjausta, joka oli todella hyvää, opinto-ohjaaja oli tosi ammattitaitoinen ja kannusti pohtimaan eri vaihtoehtoja. Yhdessä pohdittiin myös, miten näkö vaikuttaa eri ammateissa toimimiseen."
Heikkonäköinen ammattikorkeakouluopiskelija


Lukioissa opinto-ohjauksen taso oli vaihdellut huomattavasti eri lukioiden välillä. Kaksi nuorista ei ollut saanut minkäänlaista yksilöllistä opinto- ja uraohjausta lukion aikana, vaan he olivat tehneet opiskelusuunnitelmansa yksin tai lähipiirin kanssa. Osassa opinto-ohjauksen painopiste oli selkeästi ollut lukio-opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksissa, kun taas toiset nuoret olivat saaneet hyvin perusteellista ohjausta opiskelu- ja uravalinnoissaan. Tällä hetkellä korkeakouluissa opiskelevat nuoret olivat aiempien opintojen aikana käyneet tutustumassa eri oppilaitoksiin ja yrityksiin. Lisäksi korkeakouluista oli käynyt vieraita ja samasta lukiosta aiemmin valmistuneet olivat käyneet kertomassa, missä opiskelevat nyt ja millaista opiskelu on.

Yhden sokean nuoren kohdalla lukion opinto-ohjaaja oli suositellut vain Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikkaa. Vaikka nuori oli kiinnostunut korkeakouluopinnoista, opinto-ohjaaja ei ollut pitänyt niitä mahdollisena vaihtoehtona. Käydessään Arlan valmentavaa koulutusta nuori oli hakenut tietoa itse puhumalla muiden näkövammaisten ja omien vanhempiensa kanssa. Myös Arlasta korkeakouluvaihtoehtoa oli tuettu.

Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ja Arlan ohjauksesta erilaisiin opiskeluvalintoihin oli myös toisenlaisia kokemuksia. Jatko-opiskeluvaihtoehtoja olisi pitänyt esitellä enemmän niin, että useammat harkitsisivat vaihtoehtoa hakeutua muihin kuin erityisoppilaitoksiin. Erityisoppilaitoksissa opiskelleena nuorella oli olo, ettei hän pärjäisi missään muualla. Nuori oli saanut rohkaisua korkeakouluhaaveisiinsa muualta ja oli nyt erittäin tyytyväinen hakeutumiseensa korkeakouluopintoihin. Erityisoppilaitokset saivat myös kritiikkiä matalammasta vaatimustasosta, mikä saattoi antaa nuorelle virheellisen kuvan omista taidoistaan ja mahdollisuuksistaan.

3.3.2 Perhe ja kaverit tukivat valintoja

Perheen ja kaverien rooli opiskelu- ja uravalinnoissa vaihteli. Suurimmalla osalla perhe oli tukenut opiskeluvalintoja ja kannustanut hakemaan sinne, mikä kiinnostaa. Lisäksi perhe oli antanut käytännön apua asioiden selvittämisessä ja hakupapereiden täyttämisessä. Toisaalta joidenkin heikkonäköisten kohdalla perheen tuki oli antanut myös epärealistista kuvaa näkövammaisen mahdollisuuksista. Esimerkiksi ajokorttia vaativat alat ja työt ovat väistämättä poissuljettuja. Joissain tilanteissa perheen kannustus tällaisille aloille vaikutti siltä, ettei heilläkään ollut realistista kuvaa nuoren näkötilanteesta.

Lisäksi yksi nuori mainitsi erikseen opettajien vaikutuksen. Hän oli tyytyväinen, että kiinnostavissa aineissa oli, etenkin lukiossa, ollut hyviä opettajia, ja että hän oli kokenut pärjäävänsä hyvin opetuksessa.

Kukaan nuorista ei ollut keskustellut opiskelu- ja urasuunnitelmistaan Näkövammaisten Keskusliiton työllisyys- tai koulutusasioiden asiantuntijoiden kanssa. Lähinnä Näkövammaisten Keskusliiton rooli nähtiin ohjaavana ja tietokoneen käyttötaitoihin painottuvana. Näytti siltä, ettei nuorilla ollut tietoa, millaista muuta ohjausta ja neuvontaa olisi voinut saada.

"Olisi ehkä ollut hyödyllistä, että olisi ollut yhteydessä Iirikseen tms., että olisi saanut näkövammaisalan asiantuntijalta vähän neuvoja, koska toki sitä lukion jälkeen oli aika hukassa ja pohti myös sitä, että rajottaako se näkö jotain, ja mitä se tarkottaa käytännössä työelämässä, että on näkövammanen. Kun ei ollu niin tiiviisti näkövammaispiireissä liikkunu."
Heikkonäköinen ammattikorkeakouluopiskelija

3.3.4 Nuoret tyytyväisiä valintoihinsa

Nuoret olivat tyytyväisiä opiskelupaikkoihinsa ja -valintoihinsa, vaikka kaikki eivät kokeneetkaan opiskelevansa unelma-ammattiaan. Osa oli haaveillut myös muista aloista, mutta lopulta tehnyt valintoja opiskelullisten taitojensa ja vahvuuksiensa pohjalta. Yksi nuori oli vaihtanut opiskelualaa näkövamman vuoksi. Hän koki, ettei olisi voinut opiskella ja työllistyä täysipainoisesti aiemmin korkeakoulussa opiskelemalleen alalle, koska näkövamma vaikutti tiettyihin opiskelu- ja työtehtäviin. Nuori oli tehnyt alanvaihtoon liittyvät ratkaisut itse ja vaikutti tyytyväiseltä nykyiseen tilanteeseen, vaikka aiempi opiskeluala kiehtoi edelleen. Joidenkin nuorten valintoja voisi kutsua järkivalinnoiksi, vaikka hekin olivat epävarmoja elämästä valmistumisen jälkeen.

"Oon kyllä tyytyväinen opiskelupaikkaan, mutta ei tää unelma-ammatti oo, ja mä vaan päätin lyhyen pohdinnan jälkeen. Mä en oikeesti tienny yhtään, mihinkä mä haluan lukion abivuonnakaan vielä, piti kokeilla."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija