13. Mi­ten täs­tä eteen­päin?

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitä näkövammaisille opiskelijoille kuuluu. Vaikka otos oli pieni, haastattelut antoivat vahvistusta niille ajatuksille, joita näkövammaisten opiskelijoiden tilanteesta ja opiskelumahdollisuuksista on ollut.

Tulevaisuuden kannalta keskeisimmät kysymykset ovat opinto-ohjauksen laadullinen parantaminen, näkövammaisuuteen liittyvän sisällön saaminen opettajien ja opinto-ohjaajien koulutukseen sekä sähköisten materiaalien, palvelujen ja verkko-oppimisympäristöjen esteettömyyden, saavutettavuuden ja käytettävyyden varmistaminen.

Näkövammaisia nuoria ja heidän perheitään on rohkaistava tekemään nuoren mahdollisuuksien ja kiinnostusten mukaisia koulutus- ja uravalintoja. Näkövamman tuomat rajat on muistettava, mutta valintojen lähtökohtana ei saa olla ajatus siitä, mitkä ovat näkövammaisten ammatit. Koska näkövammaisten koulutustasolla on suora yhteys työllisyyteen, nuoria on kannustettava hakeutumaan lukioon ja korkea-asteelle, jos se on heille realistinen vaihtoehto.

Celian uusien oppimateriaalien pitkät tuotantoajat aiheuttavat ongelmia lukioissa ja korkea-asteella. Celia on valtion erikoiskirjasto, joten valtion säästötoimet kohdistuvat myös siihen. Ei kuitenkaan ole kohtuullista, että näkövammaiset opiskelijat joutuvat hankkimaan materiaalit omalla tavallaan itselleen sopivaan muotoon. Celian tuotantoaikoja on voitava lyhentää, jotta se palvelee näkövammaisia opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaan.

Nuoria on jatkossakin kannustettava käyttämään apuvälineitä ja erilaisia omaan näkötilanteeseen sopivia opiskelutekniikoita. Osittain apuvälineiden käyttämättömyys liittyy murrosikään ja haluun olla samanlainen muiden nuorten kanssa. Haittana on, että nuori joutuu pinnistelemään näkemisen äärirajoilla ja on vaarassa saada omaa osaamistaan huonompia arvosanoja. Nämä vaikuttavat suoraan nuoren mahdollisuuksiin saada jatko-opiskelupaikka perusopetuksen tai luikion jälkeen.

Liikkumistaidonohjaajien puuttuminen osasta Suomea hankaloittaa nuorten itsenäistymistä ja valkoisen kepin kanssa liikkumisen harjoittelua. On välttämätöntä, että liikkumistaidonohjausta on saatavilla, sillä se on yksi oleellinen osa näkövammaisten nuorten arkea.

Näkövammaisten nuorten vanhemmat kaipasivat enemmän tietoa ja tukea nuoren itsenäistymisvaiheeseen. On mietittävä, millä tavoin tähän tarpeeseen voidaan vastata. Perusopetuksen päättyminen, 16 vuoden ikä, jatko-opinnot ja täysi-ikäisyys tuovat mukanaan useita muutoksia, joiden hallitseminen on työlästä. Konkreettisena ehdotuksena vanhemmat esittivät koulutusta ja ohjausta työnantajuuteen silloin, kun nuorelle myönnetään henkilökohtaista apua (henkilökohtainen avustaja) vammaispalvelulain kautta. Suurimmalle osalle rekrytointi ja työnantajana toimiminen ovat vieraita ja vaikeiksi koettavia asioita.

Näkövammaisten Keskusliiton palvelut ja asiantuntijoiden antama ohjaus ja neuvonta koulutus-, työllisyys- ja sosiaaliturva-asioissa oli monella varsin vierasta. Monet haastatellut kertoivat, etteivät joko tienneet palveluista tai eivät osanneet hyödyntää niitä omassa elämässään. Suurin osa kuitenkin koki, että olisi tarvinnut juuri sellaista ohjausta ja neuvontaa, jota Näkövammaisten Keskusliitto tarjoaa. Tulevaisuudessa kohtaamisen olisi toteuduttava nykyistä paremmin.