Pistenäyttö.

Es­teet­tö­myys

Es­teettömyys mer­kit­see pal­ve­lui­den tuot­ta­jien kan­nal­ta muun muas­sa seu­raa­vaa

  • in­ter­net­si­vut ja muut verk­ko­pal­ve­lut on to­teu­tet­tu es­teettömästi
  • opas­te­teks­tit, ruo­ka­lis­tat, tuo­te­tie­dot ja asia­kas­tie­dot­teet on kir­joi­tet­tu sel­keästi
  • luen­to­jen ja mui­den ti­lai­suuk­sien ma­te­riaa­li on saa­ta­va­na sähköises­ti, mut­ta ei pelkästään PDF-muo­dos­sa
  • ti­lai­suuk­siin han­ki­taan tar­vit­taes­sa pis­tei­te­tyt ver­siot tie­do­tus­ma­te­riaa­lis­ta (ai­neis­ton muun­taa ti­lauk­ses­ta pis­te­kir­joi­tuk­sek­si Näkövam­mais­ten lii­ton kir­ja­pai­no)
  • jul­ki­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa on ko­ho­kart­ta ja pis­te­mer­kintöjä
  • tuot­tei­den myyn­ti­pak­kauk­sis­sa on pis­te­mer­kinnät.

Jos or­ga­ni­saa­tiol­la­si on esi­mer­kik­si näkövam­mai­nen asia­kas, saat lisätie­to­ja Näke­mi­nen ja näkövam­mai­suus -osios­ta "Kun koh­taat näkövam­mai­sen" -si­vul­ta.

Ajan­koh­tais­ta