Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry

Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii näke­mi­sen asian­tun­ti­ja­na Suo­mes­sa.

Vuo­den 2016 tee­ma on tie­don­saan­nin es­teettömyys – tie­to kuu­luu kai­kil­le!