Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry

Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa.

Vuo­den 2017 tee­ma it­senäinen ja yh­den­ver­tai­nen elämä juh­lis­taa sa­ta­vuo­tias­ta Suo­mea.